Những nội dung Lịch sử địa phương có thể áp dụng dạy học dự án với tình huống học tập hướng tới phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống cho học sinh

Kiến thức lịch sử: Ngôi chùa không chỉ là một di tích kiến trúc nghệ thuật mà còn là một địa điểm gắn liền với các sự kiện lịch sử của nước nhà. Giá trị lịch sử, văn hoá to lớn của ngôi chùa đã góp phần tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho nhiều thế hệ.

Chia sẻ bài viết