1. DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

TT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Quang Sơn Tổ trưởng tổ Văn phòng
2 Nguyễn Thị Tú Chinh Nhân viên Kế toán
3 Ngô Mỹ Phụng Nhân viên Thủ quỹ
4 Nguyễn Thị Đông Hà Nhân viên Văn thư
5 Lê Nguyễn Duyên Thùy Nhân viên Thư viện
6 Nguyễn Thị Ngọc Diên Nhân viên Y tế
7 Lê Thị Thu Hương Nhân viên Quản lý KTX
8 Trần Thanh Dũng Nhân viên Điện nước
9 Trần Văn Long Nhân viên Bảo vệ
10 Trang Minh Phường Nhân viên Bảo vệ
11 Trần Thị Sửu Nhân viên Phục vụ
12 Phạm Thị Thắm Nhân viên Phục vụ
13 Hoàng Thị Hoàn Nhân viên Phục vụ
14 Nguyễn Thị Kim Ánh Nhân viên Quản lý KTX
15 Trần Thị Thu Dung Nhân viên Tư vấn HĐ
16 Thái Hồng Hiệp  Nhân viên Phục vụ
17 Thái Hồng Hảo  Nhân viên Phục vụ
18 Bà Lê Thanh Trúc  Nhân viên Giám thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ