Thông tin chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo

          Bộ Nội vụ triển khai thực hiện truyền thông chính sách, pháp luật theo các quy định của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng trong đó có quy định việc triển khai mạng xã hội để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến; Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. Bộ Nội vụ đã rà soát, bổ sung các quy định mới cho hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ tại địa chỉ https://moha.gov.vn; Tiếp đó tháng 11/2022, Bộ Nội vụ đã ra mắt kênh Zalo Official Account của Bộ Nội vụ (Zalo OA của BNV) trên nền tảng mạng xã hội Zalo nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông các văn bản, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ đảm bảo kịp thời, đúng định hướng, tạo điều kiện tiếp cận thông tin, trao đổi, thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và xã hội đối với các hoạt động thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
            Trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ đã đưa tin về các chính sách theo chức năng của Bộ Nội vụ như công chức, viên chức; tổ chức biên chế; chính quyền địa phương; tiền lương; cải cách hành chính v.v… đặc biệt có chuyên mục trả lời phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp; Bộ Nội vụ cũng đã triển khai cung cấp thông tin, truyền thông chính sách một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ đang thực hiện qua kênh Zalo OA của Bộ Nội vụ.
            Để các thông tin về cơ chế, chính sách theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ được phổ biến rộng rãi tới công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp; các nội dung đã được trả lời về cơ chế chính sách tại Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ https://phananh.moha.gov.vn, cũng như sự phản hồi thông tin, đóng góp ý kiến chuyên môn và thực tế thực hiện cơ chế chính sách giúp Bộ Nội vụ xem xét, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tốt hơn.

Chia sẻ bài viết