GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN LỊCH SỬ “MỘT SỐ BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG”

Một trong những yêu cầu bắt buộc để nâng cao chất lượng chất lượng bộ môn Lịch sử trong giai đoạn hiện nay là vấn đề đổi mới phương pháp dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Chia sẻ bài viết