Kế hoạch Tuyến sinh bổ sung vào các lớp chuyên năm học 2024-2025

– Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 11 chuyên năm học 2024-2025: Toán học 02; Vật lý 01; Tin học: 01; Hóa học 02; Sinh học 01; Địa lý 01; Tiếng Anh 01.

Chia sẻ bài viết