Kết quả thi tuyển bổ sung vào lớp chuyên năm học 2018 - 2019

Kết quả thi tuyển bổ sung vào lớp chuyên năm học 2018 - 2019

KẾT QUẢ THI TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP CHUYÊN, NĂM HỌC 2018 - 2019
Học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp chuyên liên hệ để thử và đặt đồng phục tại khu Ký túc xá.