Thông báo trả sách khối 12 - Lần 2

Thông báo trả sách khối 12 - Lần 2
Nhắc lần 2, học sinh K12 chưa trả sách giáo khoa, sách tham khảo


Hiện tại còn rất nhiều lớp chua trả đủ sách giáo khoa va sách tham khảo cho Thư viện Trường. Đề nghị các bạn thực hiện nghiêm túc dứt điểm trước ngày 28/7 để đầu tháng 8 Thư viện phát sách cho học sinh khối 12 (16-17).

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Thư viện