Thông báo thời gian phúc khảo khối 12

Thông báo thời gian phúc khảo khối 12
Thời gian phúc khảo bài thi khối 12

Thông báo thời gian phúc khảo bài thi khối 12
Kết thúc nhận đơn phúc khảo vào lúc 10h ngày 07/05/2017.