Thông báo thời gian phúc khảo

Thông báo thời gian phúc khảo
Thông báo thời gian phúc khảo khối 10, 11

Thời gian phúc khảo khối 10, 11 kết thúc lúc 15 giờ ngày 17/5/2017, nộp đơn tại phòng Văn thư