Lịch thi HKI năm học 2017 - 2018

Lịch thi HKI năm học 2017 - 2018
Lịch thi HKI năm học 2017 - 2018

LỊCH THI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017-2018
 
Ngày Khối Buổi Môn thi Thời gian
làm bài
Giờ tập trung HS Giờ phát đề thi cho HS Giờ bắt đầu
làm bài
Giờ kết thúc
làm bài
18/12/2017
 
10-11 Sáng Ngữ Văn
GDCD
90 phút
45 phút
7h00
9h10
7h15
9h15
7h20
9h20
8h50
10h5
12 Chiều Ngữ Văn
GDCD
90 phút
45 phút
13h45
15h50
14h00
15h55
14h05
16h
15h35
16h45
19/12/2017
 
10-11 Sáng Toán
Địa lý
90 phút
45 phút
7h00
9h10
7h15
9h15
7h20
9h20
8h50
10h5
12 Chiều Toán
Địa lý
90 phút
45 phút
13h45
15h50
14h00
15h55
14h05
16h00
15h35
16h45
20/12/2017 NGHỈ
21/12/2017
 
10-11 Sáng Vật Lý
Sinh học
45 phút
45 phút
7h00
8h25
7h15
8h30
7h20
8h35
8h50
9h20
12 Chiều Vật Lý
Sinh học
45 phút
45 phút
13h45
15h05
14h00
15h10
14h05
15h15
14h50
16h00
22/12/2017
 
10-11 Sáng Tiếng Anh
Lịch Sử
45 phút
45 phút
7h00
8h25
7h15
8h30
7h20
8h35
8h05
9h20
12 Chiều Tiếng Anh
Lịch sử
60 phút
45 phút
13h45
15h20
14h00
15h25
14h05
15h30
15h5
16h15
 
23/12/2017
 
10-11 Sáng Hóa học 45 phút 7h00 7h15 7h20 8h05
12 Chiều Hóa học 45 phút 13h45 14h00 14h05 14h50
 
 
HIỆU TRƯỞNG