Lịch học môn GDQP-AN Khối 11 (2018-2019)

Lịch học môn GDQP-AN Khối 11 (2018-2019)
Lịch học môn GDQP-AN Khối 11

LỊCH HỌC GDQP KHỐI 11 HỌC KỲ II
Năm học 2018 - 2019
Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Văn Ký
BUỔI CHIỀU                                                                        Tuần 01 từ 13/08 - 18/08/2018

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2  11L; 11S Học nghề 11T; 11Ti; 11A1  Học nghề 11H1; 11H2  11L; 11S
3 11L; 11S  Học nghề 11T; 11Ti; 11A1   Học nghề 11H1; 11H2 11L; 11S 
4 11L; 11S  Học nghề 11T; 11Ti; 11A1  Học nghề 11H1; 11H2 11L; 11S 
5 11L; 11S  Học nghề 11T; 11Ti; 11A1  Học nghề 11H1; 11H2 11L; 11S 
 
BUỔI CHIỀU                                                                        Tuần 02 từ 20/8 – 25/08/2018
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2  11L; 11S Học nghề 11T; 11Ti; 11A1  Học nghề 11H1; 11H2 11T; 11Ti; 11A1 
3 11L; 11S  Học nghề 11T; 11Ti; 11A1   Học nghề 11H1; 11H2 11T; 11Ti; 11A1  
4 11L; 11S  Học nghề 11T; 11Ti; 11A1  Học nghề 11H1; 11H2 11T; 11Ti; 11A1 
5 11L; 11S  Học nghề 11T; 11Ti; 11A1  Học nghề 11H1; 11H2 11T; 11Ti; 11A1 
 
BUỔI CHIỀU                                                                        Tuần 03 từ 27/8 - 01/09/2108
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2  11L; 11S Học nghề 11T; 11Ti; 11A1  Học nghề 11H1; 11H2 11T; 11Ti; 11A1 
3 11L; 11S  Học nghề 11T; 11Ti; 11A1   Học nghề 11H1; 11H2 11T; 11Ti; 11A1  
4 11L; 11S  Học nghề 11T; 11Ti; 11A1  Học nghề 11H1; 11H2 11T; 11Ti; 11A1 
5 11L; 11S  Học nghề 11T; 11Ti; 11A1  Học nghề 11H1; 11H2 11T; 11Ti; 11A1 
 
BUỔI CHIỀU                                                            Tuần 04 từ 03/09 – 08/09/2018
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2  11L; 11S Học nghề 11H1; 11H2 Học nghề 11H1; 11H2 Dự phòng
3 11L; 11S  Học nghề 11H1; 11H2 Học nghề 11H1; 11H2 Dự phòng
4 11L; 11S  Học nghề 11H1; 11H2 Học nghề 11H1; 11H2 Dự phòng
5 11L; 11S  Học nghề 11H1; 11H2 Học nghề 11H1; 11H2 Dự phòng
 
 
Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Cẩm Tiên
BUỔI CHIỀU                                                                        Tuần 02 từ 20/08 – 25/08/2018

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 11AN1; 11AN2 Học nghề  11V Học nghề 11AN1; 11AN2  11V
3 11AN1; 11AN2 Học nghề 11V Học nghề 11AN1; 11AN2 11V
4 11AN1; 11AN2 Học nghề 11V Học nghề 11AN1; 11AN2 11V
5 11AN1; 11AN2 Học nghề 11V Học nghề 11AN1; 11AN2 11V 
 
BUỔI CHIỀU                                                                        Tuần 03 từ 27/08 - 01/09/2018
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 11AN1; 11AN2 Học nghề  11V Học nghề  11V 11AN1; 11AN2
3 11AN1; 11AN2 Học nghề 11V Học nghề 11V 11AN1; 11AN2
4 11AN1; 11AN2 Học nghề 11V Học nghề 11V 11AN1; 11AN2
5 11AN1; 11AN2 Học nghề 11V Học nghề 11V 11AN1; 11AN2
 
BUỔI CHIỀU                                                            Tuần 04 từ 03/09 – 08/09/2018
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2  11V Học nghề 11AN1; 11AN2 Học nghề Dự phòng Dự phòng
3 11V Học nghề 11AN1; 11AN2 Học nghề Dự phòng Dự phòng
4 11V Học nghề 11AN1; 11AN2 Học nghề Dự phòng Dự phòng
5 11V Học nghề 11AN1; 11AN2 Học nghề Dự phòng Dự phòng