DANH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN Ở KÝ TÚC XÁ NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN Ở KÝ TÚC XÁ NĂM HỌC 2018-2019
DANH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN Ở KÝ TÚC XÁ NĂM HỌC 2018-2019
TT Họ và tên Địa chỉ Số tiền hỗ trợ Ghi chú
HK I
1 Cô Nguyễn Thị Minh Giang Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 5,000,000  
2 Nguyễn Trần Kim Sinh Shop Thể thao Minh Sinh 5,000,000  
  Cộng   10,000,000  
HK II 
1 Trần Thị Ánh Hồng Nhà nghỉ Thiên Phúc 2,000,000  
2 Nguyễn Thị Báu Phụ huynh lớp 10 Lý 600,000  
3 Đỗ Đức Thắng Phụ huynh lớp 10 Hóa 2 700,000  
4 Nguyễn Trần Kim Sinh Shop Thể thao Minh Sinh 1,000,000  
5 Phụ huynh Em Lê Hoàng Sơn Lớp 11 Toán 5,000,000  
6 Nguyễn Ngọc Hòa Trưởng ban Hội CMHS 5,000,000  
7 Tập thể phụ huynh Lớp 12H2 Lớp 12 Hóa 2 1,100,000  
8 GVCN Lớp 12H2 Lớp 12 Hóa 2 400,000  
9 Trần Thanh Phong PH em Trần Gia Thành lớp 12 Lý 3,000,000  
10 Ngô Văn Nhiệm PH em Ngô Gia Bảo, Ngô Gia Minh lớp 11 Tin 5,000,000  
11 Tập thể học sinh lớp 11 Tin Lớp 11 Tin 1,200,000  
  Cộng   25,000,000  
  Tổng cộng HK I & HK II   35,000,000