Thông báo về việc nhận đồng phục

Thông báo về việc nhận đồng phục
Thông báo về việc nhận đồng phục


Hiện tại nhà trường chưa nhận được đồng phục của công ty, khi nào có đồng phục sẽ thông báo sau.
Học sinh khối 10 mặc đồng phục Thể dục của trường để đi học, khi chưa có đồng phục.