Thông báo lịch khám sức khỏe

Thông báo lịch khám sức khỏe
Lịch khám sức khỏe dành cho học sinh
LỊCH KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KÌ CHO HỌC SINH 
Năm học 2018-2019
           
STT Khối/ Lớp SSHS Thời gian thực hiện Địa điểm thực hiện Ghi chú
  Khối 12        
1 12Anh1 33 14h ngày 06/11/2018 phòng y tế học đường Nếu lịch KSKĐK bị trùng với tăng tiết học sinh có thể liên hệ để khám vào tiết 5 ( trống tiết) của buổi sáng hoặc buổi chiều ko có học tăng tiết.
2 12Anh 2 30 15h20' ngày 0611/2018
3 12Hóa 1 37 14h ngày 07/11/2018
4 12Hóa 2 37 15h20' ngày 07/11/2018
5 12 sinh 33 14h ngày 08/11/2018
6 12 lý 30 15h20' ngày 08/11/2018
7 12 Tin 28 14h ngày 09/11/2018
8 12 Toán 34 15h20' ngày 09/11/2018
9 12 Văn 33 14h ngày 10/11/2018
10 12A1 48 15h20' ngày 10/11/2018
  Khối 11        
1 11anh 1 34 14h ngày13/11/2018 phòng y tế học đường Nếu lịch KSKĐK bị trùng với tăng tiết học sinh có thể liên hệ để khám vào tiết 5 ( trống tiết) của buổi sáng hoặc buổi chiều ko có học tăng tiết.
2 11Anh2 35 15h20' ngày 13/11/2018
3 11 Hóa 1 32 14h ngày 14/11/2018
4 11Hóa 2 36 15h20' ngày 14/11/2018
5 11 sinh 33 14h ngày 15/11/2018
6 11 lý 30 15h20' ngày 15/11/2018
7 11 Tin 37 14h ngày 16/11/2018
8 11 Toán 33 15h20' ngày 16/11/2018
9 11 Văn 33 14h ngày 17/11/2018
10 11A1 39 15h20' ngày 17/11/2018
  Khối 10         
1 10 A1 41 14h ngày20/11/2018 phòng y tế học đường Nếu lịch KSKĐK bị trùng với tăng tiết học sinh có thể liên hệ để khám vào tiết 5 ( trống tiết) của buổi sáng hoặc buổi chiều ko có học tăng tiết.
2 10 Hóa1 38 15h20' ngày 20/11/2018
3 10 Hóa 2 33 14h ngày 21/11/2018
4 10 Anh 1 32 15h20' ngày 21/11/2018
5 10 Anh 2 34 14h ngày 22/11/2018
6 10 sinh 35 15h20' ngày22 /11/2018
7 10 sử địa 37 14h ngày 23/11/2018
8 10 Lý 36 15h20' ngày 23/11/2018
9 10 Tin 33 14h ngày 24/11/2018
10 10 Tóan 33 14h ngày 27/11/2018
11 10 Văn 34 15h20' ngày 27/11/2018