[THÔNG BÁO] Học sinh khối 12 trả sách

[THÔNG BÁO] Học sinh khối 12 trả sách
Học sinh khối 12 trả sách giáo khoa tại thư viện, và phát động phong trào tặng sách cho thư viện

Học sinh khối 12 trả sách giáo khoa tại thư viện, và phát động phong trào tặng sách cho thư viện