Danh sách học sinh ở kí túc xá, năm học 2020 - 2021

Danh sách học sinh ở kí túc xá, năm học 2020 - 2021
Danh sách học sinh ở kí túc xá, năm học 2020 - 2021

Tiếp nhận học sinh vào ở Kí túc xá từ 08h00 - ngày 03/9/2020
Liên hệ bộ phận Kí túc xá: 02973 941196; 
0945531554

XEM DANH SÁCH