Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ

[GDCD 11] Nội dung kiến thức tự học Bài 14, 15

Đăng lúc: Thứ tư - 25/03/2020 14:40 - Người đăng bài viết: Admin
[GDCD 11] Nội dung kiến thức tự học Bài 14, 15

[GDCD 11] Nội dung kiến thức tự học Bài 14, 15

Bài 14, 15 GDCD 11

BÀI 14: CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG AN NINH
1. Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh (Giảm tải-HS đọc thêm SGK)
2. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.Vì:
+Nền QP của ta là nền QP toàn dân và AN nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân nên phát huy được sức mạnh của dt và sức mạnh thời đại.
+ Đó là khối đại đoàn kết toàn dân và của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.
- Kết hợp sức mạnh dan tộc với sức mạnh thời đại .
+ Sức mạnh dt bao gồm truyền thống tốt đẹp, sức mạnh văn hoá tinh thần và sức mạnh vật chất của dt.
+ Sức mạnh thời đại là sức mạnh của KH và CN, sức mạnh của các lực lượng tiến bộ và cách mạng trên thế giới.
- Kết hợp quốc phòng với an ninh .
+ Là kết hợp sức mạnh của lực lượng và thế trận của QP với sức mạnh của lực lượng và thế trận của an ninh.
+ Lực lượng QP toàn dân và AN nhân dân bao gồm: con người, phương tiện vc và khả năng khác của dt.
+ Thế trận của QP và AN nhân dân là việc tổ chức hợp lí lực lượng trên địa bàn cả nước, từng địa phương.
- Kết hợp KT – XH với quốc phòng và an ninh .
+ Ta thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ CL xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tất yếu phải kết hợp KT với QP và AN.
+ CL phát triển KT – XH phải gắn liền với CL QP và AN, CL QP và AN phục vụ cho CL KT – XH.
3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh
- Tin tưởng vào chính sách QP và AN của Đngr và Nhà nước.
- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù.
- Chấp hành PL về QP và AN, giữ gìn trật tự, AN quốc gia.
- Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.
- Tích cực tham gia các hoạt động trong lĩnh vực QP và AN ở nơi cư trú.
 
II. CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1. Sức mạnh của thời đại trong xây dựng quốc phòng và an ninh là gì?
A. Khoa học và công nghệ.                C. Sự đồng tình và ủng hộ của các nước láng giềng.
B. Những nguồn viện trợ ODA.         D. Sức mạnh của con người, chính trị, tinh thần.
Câu 2. Nội dung nào dưới đây không nói về sức mạnh của dân tộc trong xây dựng quốc phòng và an ninh?
A. Truyền thống quí báu của dân tộc             B. Sức mạnh văn hóa, tinh thần
C. Tiềm lực kinh tế của đất nước        D. Sức mạnh của con người, chính trị, tinh thần.
Câu 3. Thế trận quốc phòng và an ninh nhân dân là gì?
A.Tổ chức hợp lý lực lượng trên địa bàn của cả nước
B. Tổ chức hợp lý lực lượng trong từng đơn vị
C. Bố trí các đơn vị chủ lực ở các địa bàn trong cả nước
D. Bố trí hợp lý lực lượng chủ lực trong từng địa phương.
Câu 4. Xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân trở thành lực lượng chính quy, tinh nhuệ, tùng bước hiện đại trong tình hình hiện nay là
            A. đòi hỏi khách quan của sự nghiệp cách mạng nước ta.
            B. nhu cầu riêng của quân đội nhân dân và công an nhân dân.
            C. đảm bảo lực lượng tương xứng trong bảo vệ tổ quốc.
            D. đảm bảo sự phát triển của quân đội nhân dân và công an nhân dân.
Câu 5. Phải kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh là do
            A. chúng ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội.
            B. các thế lực thù địch luôn tìm cách phá hoại sự nghiệp cách mạng nước ta.
            C. chúng ta vừa phải xây dựng tổ quốc vừa phải bảo vệ tổ quốc.
            D. phải tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế.
Câu 6. Lực lượng xây dựng quốc phòng và an ninh là
            A. những người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.
            B. những người đang trong quân đội và công an.
            C.toàn thể nhân dân trong đó quân đội và công an giữ vai trò nòng cốt.
            D. đảng, nhà nước, bộ quốc phòng, bộ công an.
Câu 7. Bạn A dân tộc Nùng đang học lớp 11, bạn nhỏ bé nhất lớp và cũng ít tuổi nhất lớp do sinh cuối năm. Tháng 3 này các bạn trong lớp có giấy báo đi đăng ký khám nghĩa vụ quân sự còn A không có. Theo em bạn A không có giấy báo là do
            A. bạn A quá nhỏ.                                        B. bạn A chưa đến tuổi.
            C. bạn A là người dân tộc thiểu số.            D. bạn A được gia đình bảo lãnh.
Câu 8. Việc làm nào dưới đây là trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh?
            A. Tăng cường trang bị khí tài cho lực lượng vũ trang.
            B. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
            C. Đảm bảo nền tảng cho quốc phòng và an ninh.
            D. Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.
Câu 9. Bạn A nói: "Công tác quốc phòng và an ninh là nói về nhiệm vụ của anh bộ đội và công an". Theo em, công tác quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ của ai?
            A. Của bộ đội và công an.                           B. Của đảng và nhà nước.
            C. Của mọi công dân.                                   D. Của bộ đội, công an, dân quân, tự vệ.
Câu 10. Các chiến sĩ bộ đội và công an đều được huấn luyện ý chí kiên định, quật cường và tinh nhuệ trong chiến đấu. Điều đó thể hiện nội dung phương hướng nào trong tăng cường quốc phòng và an ninh?
            A. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
            B. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
            C. Kết hợp quốc phòng và an ninh.
            D. Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh.Bài 15: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI

1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại
- Vai trò:
Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới; góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.
- Nhiệm vụ:
+ Giữ vững môi trường hoà bình, tạo đk quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển KT – XH, CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
+ Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại.
- Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
Chỉ có tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước khác, nêu cao tinh thần độc lập tự chủ trong quan hệ quốc tế mới làm thất bại những hành động can thiệp của các thế lực thù địch vào công việc nội bộ của nước ta.
- Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi
Vì các nước trên thế giới dù lớn hay nhỏ đều có quyền sống, quyền tự do, mưu cầu hạnh phúc, phát triển. Vì vậy, nguyên tắc này yêu cầu nước ta tôn trọng quyền của các nước và đòi hỏi các nước tôn trọng quyền bình đẳng của nước ta. đồng thời, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, hợp tác cùng có lợi.
3. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại.
- Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
Mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. VN là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực.
- Củng cố tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới, mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền.
- Phát triển công tác đối ngoại nhân dân. Tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân TG, góp phần vào cuộc đấu tranh vì hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.
- Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền lợi con người.
Sẵn sàng đối thoại với các nước, tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan về vấn đề nhân quyền. Kiên quyết làm thất bại âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn định chính trị của VN.
- Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. Là đòi hỏi khách quan của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước nhằm phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH.
4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại
- Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc CS ĐN của Đảng và Nhà nước.
- Luôn luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của ta trên trường quốc tế.
- Chuẩn bị những đk cần thiết để tham gia vào các công việc có liên quan đến đối ngoại như rèn luyện nghề, nâng cao trình độ văn hoá và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ…
- Khi quan hệ với các đối tác nước ngoài cần thể hiện ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống VH dân tộc, có thái độ hữu nghị, đoàn kết, lịch sự, tế nhị.
 
II. CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1. Tại sao thực hiện chính sách đối ngoại là một tất yếu khách quan?
A.Nước ta là một bộ phận của thế giới, vận động trong bối cảnh chung của thế giới.
B. Không thể phát triển kinh tế nếu không hợp tác với các nước.
C. Nước ta chịu nhiều sức ép của những biến động xảy ra trên thế giới.
D. Các nước khác yêu cầu chúng ta phải  hợp tác.
Câu 2. Nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi yêu cầu điều gì?
A. Các nước tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi.
B. Các nước tôn trọng quyền tự chủ của nhau.
C. Hợp tác, hòa bình, hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau.
D.Các nước tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, hợp tác cùng có lợi.
Câu 3. Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại là
            A. chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
            B.đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.
            C. đẩy mạnh kinh tế đối ngoại.
            D. củng cố và tăng cường quan hệ với các nước.
Câu 4. Theo em, nội dung nào dưới đây thể hiện nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của nước ta?
            A. Đào tạo lưu học sinh trong các trường đại học.
            B. Hợp tác đào tạo du học sinh ở Nhật Bản.
            C. Mở rộng các dịch vụ du lịch phục vụ khách nước ngoài.
            D. Mở thêm các lớp dạy các thứ tiếng nước ngoài.
Câu 5. Việc người dân địa phương ở các địa điểm du lịch rất thông thuộc tiếng Anh trong giao tiếp, theo em, điều đó nói nên điều gì?
            A. Người dân đang thực hiện công tác đối ngoại nhân dân.
            B. Người dân hội nhập để phát triển kinh tế.
            C. Trình độ dân trí của nước ta được nâng cao.
            D. Dân tộc Việt Nam thông minh, dễ hòa nhập.
Câu 6. Phương châm: quan  hệ đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa thể hiện ở việc
            A. nước ta quan hệ kinh tế với tất cả các nước trên thế giới.
            B. nước ta có quan hệ song phương và đa phương với tất cả các nước.
            C. nước ta muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới.
            D. nước ta muốn hòa bình, phát triển phồn vinh.
Câu 7. Mở rộng quan hệ đối ngoại giúp đất nước ta
            A. củng cố và tăng cường quan hệ với các nước trên thế giới.
            B. phát triển công tác đối ngoại nhân dân.
            C. tranh thủ được nhiều nguồn lực để phát triển.
            D. đẩy mạnh hoạt động kinh tế.
Câu 8. Việc làm nào dưới đây không thuộc nguyên tắc "Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nộibộ của nhau"?
            A. Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước khác.
            B. Phản đối chiến tranh, giữ vững môi trường hòa bình.
            C. Làm thất bại âm mưu phá hoại nước ta của thế lực thù địch.
            D. Nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ trong quan hệ quốc tế.

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
 Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----