Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ

[GDCD 11] Bài 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA

Đăng lúc: Thứ tư - 25/03/2020 14:38 - Người đăng bài viết: Admin
[GDCD 11] Bài 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA

[GDCD 11] Bài 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA

Bài 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA


I. Lý thuyết
 1. Chính sách giáo dục và đàotạo
  1. Nhiệm vụ của giáo dục và đàotạo
   • Nâng cao dântrí
   • Đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tài năng trítuệ.
   • Cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượngcao.
  2. Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đàotạo
   • Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đàotạo
   • Mở rộng quy mô giáodục
   • Ưu tiên đầu tư giáodục
   • Thực hiện công bằng xã hội trong giáodục
   • Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
   • Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đàotạo
 2. Chính sách khoa học và côngnghệ
  1. Nhiệm vụ của khoa học và côngnghệ
   • Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặtra
   • Cungcấpluậncứkhoahọcchoviệchoạchđịnhđườnglối,chủtrương,chínhsáchcủa Đảng và nhànước.
   • Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốcdân.
   • Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học và côngnghệ
  2. Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và côngnghệ
   • Đổi mới cơ chế tổ chức, quản lí khoa học và côngnghệ
   • Tạo thị trường cho khoa học và côngnghệ
   • Xây dựng tiềm lực khoa học và côngnghệ
   • Tập trung vào các nhiệm vụ trọngtâm
 3. Chính sách vănhóa
  1. Nhiệm vụ của văn hóa
   • Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dântộc
   • Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sángtạo.
  2. Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dântộc
   • Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhândân.
   • Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dântộc.
   • Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhânloại
   • Nâng cao hiểu biết và mực hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhândân…
 4. Tráchnhiệmcôngdânđốivớichínhsáchgiáodụcvàđàotạo,khoahọcvàcôngnghệ, vănhóa.
 • Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về GD- ĐT, KH-CN, vănhóa
 • Thườngxuyênnângcaotrìnhđộhọcvấn,coitrọngviệctiếpthutinhhoavănhóanhân loại
 • Rasứctraodồiphẩmchấtđạođức,chiếmlĩnhkiếnthứcKH-KThiệnđạiđểthựchiện ước mơ làm cho đất nước ngày càng giàumạnh
 • Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư tật xấu trong xãhội.
II. Câu hỏi ôn tập
Câu 1: Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

 1. đào tạo con người Việt Nam phát triển toàndiện.
 2. nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhântài.
 3. phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước.
 4. giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhânloại.
Câu 2: Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm
 1. đảm bảo quyền học tập suốt đời của côngdân
 2. tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội được họctập
 3. tạo môi trường cho công dân nâng cao nhậnthức
 4. đáp ứng nhu cầu học tập của côngdân
Câu 3: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta là
 1. nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhântài.
 2. nâng cao chất lượng, hiệu qủa giáo dục và đàotạo.
 3. nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ vănhóa.
 4. nâng cao hiệu quả của hoạt động khoa học và côngnghệ.
Câu 4: Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo là thực hiện nội dung của phương hướng?
A. Mở rông quy mô giáodục.                             B. Ưu tiên đầu tư cho giáodục.
C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáodục.             D. Xã hội hóa sự nghiệp giáodục.
Câu5:Nộidungnàodướiđâythuộcphươnghướngcủachínhsáchgiáodụcvàđàotạonước ta?

 1. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốctế.
 2. Củng cố và tăng cường quan hệ với cácnước.
 3. Xây dựng tiềm lực khoa học và côngnghệ.
 4. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đàotạo.
Câu 6: Nhà nước có chính sách đúng đắn trong việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài là nhằm
A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đàotạo. B. Ưu tiên đầu tiên cho giáodục.
C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáodục.             D. Mở rộng quy mô giáodục.
Câu 7: Đa dạng hóa các loại hình trường lớp và các hình thức giáo dục là nội dung cơ bản của phương hướng nào dướiđây?
A. Mở rộng quy mô giáodục                     B. Ưu tiên đầu tư cho giáodục
C. Xã hội hóa sự nghiệp giáodục.             D. Thực hiện công bằng xã hội trong giáodục
Câu 8: Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là

 1. Yếu tố quyết định để phát triển đấtnước.
 2. Nhân tố quan trọng trong chính sách của Nhànước.
 3. Chính sách xã hội cơ bản.          
D. Quốc sách hàngđầu.
Câu 9: Nhà nước thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn là thể hiện
A. chủ trương giáo dụctoàndiện.              B. công bằng xã hội trong giáodục.
C. xã hội hóa sự nghiệpgiáodục.              D. sự quan tâm đến giáo dục và đào tạo. Câu10:Nhànướcápdụngchínhsáchtíndụngưuđãiđốivớisinhviêncáctrườngcaođẳng, đại học có hoàn cảnh khó khăn là thựchiện
A. Xóa đói giảm nghèo tronggiáo dục.       B. Ưu tiên đầu tư giáodục.
C. Công bằng xã hội tronggiáodục.            D. Xã hội hóa giáodục.
Câu 11: Nhà nước cấp ngân sách xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục qua Chương trình kiên cố hóa trường học. Việc làm này thể hiện phương hướng nào dưới đây?
A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đàotạo.
B. Mở rộng quy mô giáodục.
C. Ưu tiên đầu tư cho giáodục.                          
D. Xã hội hóa sự nghiệp giáodục.
Câu12:Nhànướcthựchiệnchínhsáchphổcậpgiáodụcnhằmthựchiệnmụctiêunàodưới đây?
A. Nâng caodântrí.                                     B. Đào tạo nhântài.
C. Bồi dưỡngnhântài.                                 D. Phát triển nhânlực.
Câu 13: Một trong những phương hướng của chính sách khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay?

 1. Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốcdân
 2. Nâng cao hiệu quả của hoạt động khoa học và côngnghệ.
 3. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và côngnghệ.
 4. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và côngnghệ.
Câu 14: Một trong những nội dung để xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ ở nước ta là
 1. coi trọng việc nâng cao chất lượng, tăng thêm số lượng đội ngũ cán bộ khoahọc.
 2. hoàn thiện cơ sở pháp lí và hiệu lực thi hành pháp luật về sở hũu trítuệ.
 3. có chính sách thu hút và trọng dụng nhântài.
 4. ưu tiên đầu tư ngân sách Nhà nước cho các hoạt động khoa học và côngnghệ.
Câu 15: Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?
 1. Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặtra.
 2. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoahọc.
 3. Đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ đờisống.
 4. Tập trung phát triển lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiêntiến.
Câu 16: Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ là nhằm
 1. khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, líluận.
 2. tạo thị trường cho khoa học công nghệ pháttriển.
 3. tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng về khoa học và côngnghệ.
 4. nâng cao trình độ quản lí của hoạt động khoa học và côngnghệ.
Câu 17: Nhà nước đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu khoa học và công nghệ là để ?
 1. Tạo thị trường cho khoa học và côngnghệ.
 2. Xây dựng tiềm lực cho khoa học và côngnghệ.
 3. Tạo môi trường cạnh tranh bìnhđẳng.
 4. Thúc đẩy việc chuyển giao khoa học và côngnghệ.
Câu 18: Văn hóa có vai trò là
 1. xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dântộc.
 2. xây dựng con người Việt Nam phát triển toàndiện.
 3. khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của conngười.
 4. nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa của nhândân.
Câu 19: Một trong những nhiệm vụ của văn hóa ở nước ta là
 1. xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dântộc.
 2. xây dựng con người Việt Nam phát triển toàndiện.
 3. khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của conngười.
 4. nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa của nhândân.
Câu 20: Đảng và Nhà nước ta coi trọng việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, di sản văn hóa của đất nước là việc làm thểhiện
 1. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dântộc.
 2. Tạo điều kiện để nhân dân được tham gia các hoạt động vănhóa.
 3. Giữ nguyên các di sản và truyền thống văn hóa của dântộc.
 4. Bảo vệ những gì thuộc về dântộc.
Câu 21: Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa
 1. chứa đựng tinh thần yêu nước và tiếnbộ.
 2. chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dântộc.
 3. nhằm mục tiêu tất cả vì conngười.
 4. chứa đựng nội dung chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ ChíMinh.
Câu 22: Tổ chức lễ hội Đến Hùng hàng năm là việc làm thể hiện
 1. kế thừa, phát huy lòng yêu nước của dântộc.
 2. phát huy tinh thần đoàn kết dântộc.
 3. bảo tồn di sản văn hóa của dântộc.
 4. phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhândân.
Câu23:Sảnphẩmtinhthầncógiátrịlịchsử,vănhóa,khoahọc,đượclưugiữbằngtrínhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, được gọilà
A. Di sản văn hóavậtthể.                            B. Di sản văn hóa phi vậtthể.
C. Di tích lịch sử -văn hóa.                         D. Sản phẩm vănhóa.
Câu 24: Đâu không phải là nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ?

A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.
B. Nâng cao dân trí.
C. Đào tạo nhân lực.
D. Bồi dưỡng nhân tài.
Câu 25: Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa
A. bảo tồn mọi nét văn hóa của dân tộc.           
B. bảo tồn các tập tục đặc trưng của dân tộc.
C. bảo tồn nét văn hóa truyền thống dân tộc.
D. chứa đựng tập tục, lối sống của từng dân tộc.
Câu 26:Việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân ở địa phương em là thể hiện việc
A. kế thừa và phát huy những di sản truyền thống của dân tộc.
B. nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân.
C. làm đẹp hơn các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh.
D. thu hút khách du lịch, tạo thêm việc làm cho nhân dân.
Câu 27. Muốn nâng cao chất lượng và hiệu quả của Giáo dục - Đào tạo, chúng ta cần phải
A. nâng cao bằng cấp cho đội ngũ giáo viên.
B. mở nhiều đợt tập huấn về chuyên môn cho giáo viên.
C. tăng cường kỹ năng thực hành cho học sinh.
D. tạo điều kiện cho học sinh mầy mò, tìm hiểu tri thức.
Câu 28: Ban giám hiệu trường A có chủ trương mở lớp chất lượng cao của nhà trường. Theo em, chủ trương đó của Ban giám hiệu trường A đã thực hiện nhiệm vụ nào của giáo dục và đào tạo?
A. Nâng cao dân trí.                        B. Đào tạo nhân lực.
C. Bồi dưỡng nhân tài.          D. Nâng cao hiệu quả của giáo dục và đào tạo.
Câu 29:Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước ta hiện nay có nhiệm vụ gì ?
A. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.             
B. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
C. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.  
D. Xây dựng và phát triển kinh tế.
Câu 30:  Luật Giáo dục quy định Nhà nước và cộng đồng giúp đỡ để người nghèo được học tập, tạo điều kiện để người có năng khiếu phát triển tài năng. Điều này thể hiện nội dung nào trong phương hướng phát triển giáo dục ?

 1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đàotạo.
 2. Thực hiện công bằng trong xã hội trong giáodục.
 3. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.               
 4. Xã hội hóa sự nghiệp giáodục.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
 Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----