Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ

Quy chế hoạt động website nhà trường

Đăng lúc: Thứ tư - 09/01/2019 11:12 - Người đăng bài viết: Admin
Quy chế hoạt động website nhà trường

Quy chế hoạt động website nhà trường

Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HMĐ ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

CHƯƠNG I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Giải thích từ ngữ
Thông tin điện tử: Là các thông tin được thể hiện dưới dạng điện tử và có thể trao đổi trong môi trường mạng cũng như các thiết bị điện tử và có thể lưu trữ được trên các thiết bị điện tử.
Trang thông tin điện tử: Là tập hợp các thông tin điện tử phục vụ sẵn sàng cho quá trình trao đổi, lưu trữ trong môi trường mạng và các thiết bị điện tử.
Website: Là tập hợp các trang thông tin điện tử đó được tổ chức, sắp xếp theo một trật tự nhất định và được dựng để trao đổi thông tin trong môi trường mạng cũng như các thiết bị điện tử. Website có thể được tổ chức lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu và trên hệ thống máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ.
Cơ sở dữ liệu: Là tập hợp các dữ liệu đó được tổ chức, sắp xếp nhằm phục vụ quá trình lưu trữ, xử lý và trao đổi được thuận tiện, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khác nhau.
Điều 2. Website của trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt hoạt động theo đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chi bộ  và Ban giám hiệu nhà trường.
Điều 3. Phạm vi áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, ban quản trị, ban biên tập và những độc giả có khai báo truy cập thực hiện trao đổi thông tin trên website này.
Điều 4. Tên miền của Website
Tên miền và địa chỉ truy cập của Website là: http://thpt-huynhmandat-kiengiang.edu.vn.  Đây là tên miền chính thức và duy nhất do nhà trường đăng ký sử dụng và duy trì trên hệ thống mạng thông tin toàn cầu. Nhà trường chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin do nhà trường cung cấp.
Mọi tên miền và địa chỉ truy cập khác đều không được nhà trường thừa nhận và nhà trường không chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin được đăng tải trên nó.
Điều 5: Mục tiêu của Website
Mục tiêu của Website nhằm quảng bá hình ảnh tốt đẹp của nhà trường, cung cấp, trao đổi thông tin về các hoạt động của nhà trường, là phương tiện giúp Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường một cách nhanh chóng và hiệu quả từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Website cũng là nơi trao đổi, thảo luận giữa các thế hệ thầy, trò, phụ huynh học sinh của nhà trường và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến các hoạt động của nhà trường.
Điều 6: Ban quản trị Website
Ban quản trị Website là cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt và những người được nhà trường uỷ quyền thực hiện công tác quản trị Website.
Điều 7. Kinh phí hoạt động của Website
Kinh phí hoạt động của Website là nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của nhà trường, nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với mục đích không vụ lợi, không mang tính chính trị, không phân biệt thành phần giai cấp, đảng phái, chủng tộc. Nguồn kinh phí tài trợ của Website được giao cho Ban quản trị Website quản lý và chi cho các nội dung duy trì, phát triển website ngày một hoàn thiện, hiện đại dưới sự giám sát của nhà trường.
CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 8. Yêu cầu về thông tin đăng trên website của trường
Các thông tin khi đăng trên website của nhà trường phải đảm bảo:
- Đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước;
- Không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;
- Không mang tính chất chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, phân biệt chủng tộc;
- Không gây kích động đến bất kỳ đối tượng độc giả nào của website;
- Không làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường;
- Từ ngữ nên sử dụng là các từ ngữ phổ thông và sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt có dấu rõ ràng. Thể thức văn bản trình bày thực hiện theo thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 19/01/2011 (Phông chữ sử dụng là phông chữ Time New Roman, tiêu đề cỡ chữ 13, nội dung cỡ 12, bảng mã Unicode).
Điều 9. Những nội dung thông tin đăng trên Website
Những thông tin đăng tải trên Website của nhà trường nhằm mục đích làm phong phú và lôi kéo độc giả với website. Nhà trường thực hiện chủ trương và khuyến khích đăng tải những nội dung thông tin liên quan sau:
- Các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước liên quan đến hoạt động giáo dục;
- Thông tin về hoạt động giáo dục đang diễn hàng ngày của nhà trường;
- Các bài giảng, giáo án, tài liệu học tập, những bài tập hay nhằm nâng cao chất lượng "Dạy và học" của nhà trường;
- Những kinh nghiệm hay trong quá trình "Dạy và Học" ở bậc học Trung học phổ thông;
- Những thông tin hướng nghiệp; những hoạt động hướng về nhà trường.
Điều 10. Trích dẫn thông tin
- Trường hợp tin bài được sưu tầm từ các nguồn thông tin trên báo chí, mạng internet thì người sưu tầm phải ghi rõ nguồn gốc của thông tin đã sưu tầm trước khi chuyển đến ban biên tập hoặc đăng trực tiếp lên website.
- Mọi cá nhân, tổ chức được phép thu thập, trích dẫn thông tin từ website
đều phải ghi rõ nguồn tin "Từ http://thpt-huynhmandat-kiengiang.edu.vn " và tuyệt đối cấm chỉnh sửa đối với những nội dung đã trích dẫn.
Điều 11. Trách nhiệm viết tin, bài cho website
Mỗi giáo viên có ít nhất 01 bài/năm hoặc bài sưu tầm; Đối với tổ chuyên môn có ít nhất 1 bài/1 quý.
          - Quý 1: Tổ Ngữ văn; Tổ Sử-Địa-GDCD.
          - Quý 2: Tổ Toán; Tổ Hóa.
          - Quý 3: Tổ Sinh-KT: Tổ tiếng Anh.
          - Quý 4: Tổ Lý-Tin-CN; Tổ Thể dục-Quốc Phòng.
Chi bộ; Công đoàn cơ sở; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Các tổ bộ môn, tổ văn phòng của trường mỗi tháng cần có 01 bài viết về các hoạt động của tổ chức, đoàn thể.
Điều 12. Hệ thống người xây dựng của website
Mỗi thầy, cô giáo, nhân viên của nhà trường hoặc người đại diện của tổ chức đoàn thể, các hội và học sinh các lớp đều có thể gửi tin bài về cho Ban biên tập để đưa lên trang web.
Mọi người phải có trách nhiệm bảo quản và chịu trách nhiệm về các thông tin của cá nhân mình trên trang web.
Điều 13. Ban biên tập
Ban biên tập website do Hiệu trưởng nhà trường quyết định thành lập và bao gồm 01 Trưởng ban, các phó trưởng ban cùng các biên tập viên giúp việc cho Trưởng ban trong việc biên tập, đưa tin, bài lên website của nhà trường.
Trưởng ban có quyền quyết định cao nhất trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động của ban. Các phó trưởng ban, ủy viên theo sự uỷ quyền và phân công của Trưởng ban thực hiện điều hành công tác biên tập tin bài trước khi đăng lên website.
Biên tập viên có trách nhiệm giúp ban biên tập thực hiện chọn lọc, biên tập tin bài theo từng lĩnh vực được phân công và sau đó gửi file lên website thông qua email (thanhphonghuynh2535@gmail.com) để đăng tải lên website.
Điều 14. Công tác quản trị Website
Ban quản trị có trách nhiệm quản trị website với các trách nhiệm và quyền hạn sau:
- Quản lý, xây dựng và phát triển, hoàn thiện cũng như việc mở rộng, nâng cấp các hệ thống an ninh, lưu trữ đối với website.
- Thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và thực hiện duy trì hoạt động thường xuyên của Website trên mạng internet.
- Chịu trách nhiệm về giao diện và các kỹ thuật, hình thức của trang Website.
-  Loại bỏ các bài viết vi phạm quy chế khỏi các trang thông tin điện tử của website.
Điều 15. Chế độ tài chính đối với website
Tất cả các bài viết đăng trên website đều trên tinh thần trách nhiệm, tự nguyện làm phong phú thông tin cho website và không hưởng chế độ nhuận bút.


CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Các tổ chức đoàn thể của trường, có trách nhiệm phổ biến Quy chế hoạt động trang Web đến từng thành viên của tổ chức đoàn thể mình. Tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này.
Các thầy, cô giáo chủ nhiệm có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Quy chế này đến tất cả các học sinh thuộc trách nhiệm quản lý.
Điều 17: Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký./.
HIỆU TRƯỞNG
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
 Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----