Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ

Lịch học môn GDQP HKII Khối 10, 11

Đăng lúc: Thứ ba - 01/01/2019 19:40 - Người đăng bài viết: Admin
Lịch học môn GDQP HKII Khối 10, 11

Lịch học môn GDQP HKII Khối 10, 11

Lịch học môn GDQP HKII Khối 10, 11LỊCH HỌC GDQP KHỐI 11 HỌC KỲ II
Năm học 2018 - 2019
Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Văn Ký
BUỔI CHIỀU                                                                        Tuần 20 từ 31/12/2018 - 05/01/2019
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 11S; 11A1 Nghỉ TDL   11H1; 11H2    
3 11S; 11A1 Nghỉ TDL   11H1; 11H2    
4 11S; 11A1 Nghỉ TDL   11H1; 11H2    
5 11S; 11A1 Nghỉ TDL   11H1; 11H2    
 
BUỔI CHIỀU                                                                        Tuần 21 từ 07/01 – 12/01/2019
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 11T, 11Ti 11S; 11A1   11H1; 11H2    
3 11T, 11Ti 11S; 11A1   11H1; 11H2    
4 11T, 11Ti 11S; 11A1   11H1; 11H2    
5 11T, 11Ti 11S; 11A1   11H1; 11H2    
 
BUỔI CHIỀU                                                                        Tuần 22 từ 14/01 - 19/01/2019
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 11S; 11A1 11H1; 11H2   11T, 11Ti    
3 11S; 11A1 11H1; 11H2   11T, 11Ti    
4 11S; 11A1 11H1; 11H2   11T, 11Ti    
5 11S; 11A1 11H1; 11H2   11T, 11Ti    
 
(Nghi chú Tuần 23 dạy K10)
BUỔI CHIỀU                        ( Ngoài tết nguyên đán)        Tuần 24 từ 11/02 – 16/02/2019
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   11T, 11Ti   11H1; 11H2    
3   11T, 11Ti   11H1; 11H2    
4   11T, 11Ti   11H1; 11H2    
5   11T, 11Ti   11H1; 11H2    
 
BUỔI CHIỀU                                                                        Tuần 25 từ 18/02 - 23/02/2019
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   11T, 11Ti   11S; 11A1    
3   11T, 11Ti   11S; 11A1    
4   11T, 11Ti   11S; 11A1    
5   11T, 11Ti   11S; 11A1    
 
 
Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Cẩm Tiên
BUỔI CHIỀU                                                                        Tuần 20 từ 31/12/2018 - 05/01/2019
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2  11V;  11L Nghỉ TDL   11AN1; 11AN2    
3 11V;  11L Nghỉ TDL   11AN1; 11AN2    
4 11V;  11L Nghỉ TDL   11AN1; 11AN2    
5 11V;  11L Nghỉ TDL   11AN1; 11AN2    
 
BUỔI CHIỀU                                                                        Tuần 21 từ 07/01 – 12/01/2019
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 11AN1; 11AN2  11V;  11L   11AN1; 11AN2    
3 11AN1; 11AN2 11V;  11L   11AN1; 11AN2    
4 11AN1; 11AN2 11V;  11L   11AN1; 11AN2    
5 11AN1; 11AN2 11V;  11L   11AN1; 11AN2    
 
BUỔI CHIỀU                                                            Tuần 22 từ 14/01 - 19/01/2019
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2  11V;  11L 11AN1; 11AN2    11V;  11L    
3 11V;  11L 11AN1; 11AN2   11V;  11L    
4 11V;  11L 11AN1; 11AN2   11V;  11L    
5 11V;  11L 11AN1; 11AN2   11V;  11L    
 
 

LỊCH HỌC GDQP KHỐI 10 HỌC KỲ II
Năm học 2018 - 2019
Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Văn Ký
BUỔI SÁNG                                                             Tuần 20 từ 31/12 - 05/01/2019
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1              
2             10V,10AN2
3             10V,10AN2
4             10V,10AN2
5             10V,10AN2
 
BUỔI CHIỀU
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1              
2           10H1, 10H2 10L, 10TI
3           10H1, 10H2 10L, 10TI
4           10H1, 10H2 10L, 10TI
5           10H1, 10H2 10L, 10TI
 
 
BUỔI SÁNG                                                             Tuần 21 từ 07/01 – 12/01/2019
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1              
2             10T, 10S-Đ
3             10T, 10S-Đ
4             10T, 10S-Đ
5             10T, 10S-Đ
 
BUỔI CHIỀU
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1              
2           10V,10AN2 10H1, 10H2
3           10V,10AN2 10H1, 10H2
4           10V,10AN2 10H1, 10H2
5           10V,10AN2 10H1, 10H2
 
BUỔI SÁNG                                                             Tuần 22 từ 14/01 - 19/01/20198
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1              
2             10L, 10TI
3             10L, 10TI
4             10L, 10TI
5             10L, 10TI
 
 
BUỔI CHIỀU
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1              
2           10T, 10S-Đ 10V,10AN2
3           10T, 10S-Đ 10V,10AN2
4           10T, 10S-Đ 10V,10AN2
5           10T, 10S-Đ 10V,10AN2
 
BUỔI CHIỀU                                                                        Tuần 23 từ 21/01 – 26/01/2019
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 10H1, 10H2 10L, 10TI 10T, 10S-Đ 10V,10AN2 Làm trại Cắm trại
3 10H1, 10H2 10L, 10TI 10T, 10S-Đ 10V,10AN2 Làm trại Cắm trại
4 10H1, 10H2 10L, 10TI 10T, 10S-Đ 10V,10AN2 Làm trại Cắm trại
5 10H1, 10H2 10L, 10TI 10T, 10S-Đ 10V,10AN2 Làm trại Cắm trại
 
BUỔI SÁNG             (ra ngoài tết nguyên đán)                 Tuần 24 từ 11/02 – 16/02/2019
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
1             10L, 10TI
2             10L, 10TI
3             10L, 10TI
4             10L, 10TI
5              
 
BUỔI CHIỀU
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1              
2           10T, 10S-Đ 10H1, 10H2
3           10T, 10S-Đ 10H1, 10H2
4           10T, 10S-Đ 10H1, 10H2
5           10T, 10S-Đ 10H1, 10H2
 
Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Cẩm Tiên
BUỔI SÁNG                                                             Tuần 20 từ 31/12 - 05/01/2019
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1              
2             10S, 10AN1
3             10S, 10AN1
4             10S, 10AN1
5             10S, 10AN1
 
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1              
2           10S, 10AN1 10A1
3           10S, 10AN1 10A1
4           10S, 10AN1 10A1
5           10S, 10AN1 10A1
 
 
BUỔI SÁNG                                                 Tuần 21 từ 07/01 – 12/01/2019
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1              
2             10A1
3             10A1
4             10A1
5             10A1
 
BUỔI CHIỀU
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1              
2           10A1 10S, 10AN1
3           10A1 10S, 10AN1
4           10A1 10S, 10AN1
5           10A1 10S, 10AN1
 
 
BUỔI SÁNG                                                                         Tuần 22 từ 14/01 - 19/01/20198
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1              
2             10S, 10AN1
3             10S, 10AN1
4             10S, 10AN1
5             10S, 10AN1
 
BUỔI CHIỀU
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1              
2           10A1  
3           10A1  
4           10A1  
5           10A1  
 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
 Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----