SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2016-2017
TKB có tác dụng từ: 09/01/2017


DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC TRÁI BUỔI KHỐI 12
STT Lớp - Giáo viên SS Ngày học Phòng                            
1 T12_5 - T.Hà 30 Thứ 3 3                            
2 L12_1 - Nghi 33 Thứ 3 5                            
3 S12_1 - MinhS 23 Thứ 3 7                            
4 S12_3 - Quyết 28 Thứ 3 8                            
5 S12_4 - NhungS 17 Thứ 3 4                            
6 SU12 - HằngS 26 Thứ 3 6                            
7 T12_1 - Dũng 41 Thứ 4 6                            
8 T12_6 - T.Hà 33 Thứ 4 8                            
9 H12_1 - ThảoH 25 Thứ 4 7                            
10 H12_3 - Bằng 17 Thứ 4 4                            
11 H12_4 - Dao 35 Thứ 4 5                            
12 H12_5 - Kiều 43 Thứ 4 3                            
13 V12_1 - Thư 33 Thứ 4 10                            
14 A12_1 - TrungA 35 Thứ 4 11                            
15 A12_3 - Mỹ 28 Thứ 4 12                            
16 T12_10 - P.Hà 14 Thứ 5 4                            
17 T12_9 - T.Hà 14 Thứ 5 5                            
18 L12_2 - Nghi 32 Thứ 5 3                            
19 H12_2 - ThảoH 23 Thứ 5 7                            
20 V12_2 - Thư 37 Thứ 5 6                            
21 A12_2 - TrungA 32 Thứ 5 8                            
22 A12_4 - Mỹ 30 Thứ 5 9                            
23 T12_7 - T.Hà 40 Thứ 6 6                            
24 L12_3 - Nghi 36 Thứ 6 7                            
25 L12_4 - Băng 28 Thứ 6 8                            
26 S12_2 - MinhS 24 Thứ 6 5                            
27 V12_3 - Thư 46 Thứ 6 3                            
28 D12 - HươngĐ 20 Thứ 6 4                            
29 T12_2 - Dũng 33 Thứ 7 3                            
30 T12_3 - TrungT 32 Thứ 7 5                            
31 T12_4 - P.Hà 44 Thứ 7 6                            
32 T12_8 - T.Hà 34 Thứ 7 4                            
                                       
                                       
TT HỌ VÀ TÊN LỚP Lịch Học MÔN TOÁN Chọn giáo viên dạy luyện thi 
      Toán Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa KH-XÃ HỘI KH-TỰ NHIÊN LY HOA SINH VAN ANH SU DIA
1 Huỳnh Ngọc An 12A1 Thứ 5       Thứ 6       T12_9 - T.Hà         V12_3 - Thư      
2 Đỗ Lê Trúc Anh 12A1 Thứ 7 Thứ 5 Thứ 4 Thứ 3           T12_8 - T.Hà L12_2 - Nghi H12_1 - ThảoH S12_4 - NhungS        
3 Phan Đức Anh 12A1 Thứ 7 Thứ 5 Thứ 4             T12_8 - T.Hà L12_2 - Nghi H12_1 - ThảoH          
4 Phạm Huế Anh 12A1 Thứ 3 Thứ 6 Thứ 4             T12_5 - T.Hà L12_4 - Băng H12_1 - ThảoH          
5 Nguyễn Lê Trúc Băng 12A1 Thứ 5         Thứ 4     T12_9 - T.Hà           A12_3 - Mỹ    
6 Lê Thị Mỹ Duyên 12A1 Thứ 3   Thứ 4 Thứ 6           T12_5 - T.Hà   H12_1 - ThảoH S12_2 - MinhS        
7 Hình Duy Đăng 12A1 Thứ 3   Thứ 4 Thứ 6           T12_5 - T.Hà   H12_1 - ThảoH S12_2 - MinhS        
8 Đào Tấn Đô 12A1 Thứ 3   Thứ 4 Thứ 6           T12_5 - T.Hà   H12_5 - Kiều S12_2 - MinhS        
9 Hồng Hoàng Đức 12A1 Thứ 5       Thứ 6       T12_9 - T.Hà         V12_3 - Thư      
10 Nguyễn Thanh Hải 12A1 Thứ 7 Thứ 3       Thứ 4       T12_2 - Dũng L12_1 - Nghi       A12_3 - Mỹ    
11 Nguyễn Phi Hoàng 12A1 Thứ 7 Thứ 5 Thứ 4             T12_2 - Dũng L12_2 - Nghi H12_1 - ThảoH          
12 Tăng Xuân Hoàng 12A1 Thứ 5       Thứ 6 Thứ 4     T12_9 - T.Hà         V12_3 - Thư A12_3 - Mỹ    
13 Phạm Thị Mỹ Huyền 12A1 Thứ 4                 T12_1 - Dũng HONG            
14 Vương Vinh Hưng 12A1 Thứ 3 Thứ 5 Thứ 4             T12_5 - T.Hà L12_2 - Nghi H12_1 - ThảoH          
15 Đặng Gia Khánh 12A1 Thứ 4 Thứ 3               T12_1 - Dũng L12_1 - Nghi            
16 Lý Hoàng Vương Lâm 12A1 Thứ 3 Thứ 6       Thứ 4       T12_5 - T.Hà L12_4 - Băng       A12_3 - Mỹ    
17 Lê Công Luân 12A1 Thứ 7 Thứ 5 Thứ 4             T12_8 - T.Hà L12_2 - Nghi H12_1 - ThảoH          
18 Nguyễn Đỗ Hữu Luyện 12A1 Thứ 5       Thứ 6 Thứ 4     T12_9 - T.Hà         V12_3 - Thư A12_1 - TrungA    
19 Hồ Gia Minh 12A1 Thứ 5       Thứ 6       T12_9 - T.Hà         V12_3 - Thư      
20 Đinh Thị Trà My 12A1         Thứ 6       DUNG         V12_3 - Thư      
21 Tô Nguyễn Hoàng Nhật 12A1 Thứ 3   Thứ 4 Thứ 6           T12_5 - T.Hà   H12_1 - ThảoH S12_2 - MinhS        
22 Ngô Nhiệm 12A1 Thứ 5       Thứ 6 Thứ 4     T12_9 - T.Hà         V12_3 - Thư A12_3 - Mỹ    
23 Phùng Thị Ngọc Oanh 12A1 Thứ 5       Thứ 6       T12_9 - T.Hà         V12_3 - Thư      
24 Huỳnh Vĩnh Phúc 12A1 Thứ 5       Thứ 6       T12_9 - T.Hà         V12_3 - Thư      
25 Trần Nguyễn Nam Phương 12A1         Thứ 6 Thứ 5     DUNG         V12_3 - Thư A12_2 - TrungA    
26 Phạm Lê Quang 12A1 Thứ 7       Thứ 6 Thứ 4       T12_2 - Dũng       V12_3 - Thư A12_3 - Mỹ    
27 Phạm Ngọc Phương Quỳnh 12A1 Thứ 4 Thứ 6               T12_6 - T.Hà L12_4 - Băng            
28 Phạm Xuân Quỳnh 12A1 Thứ 4 Thứ 3       Thứ 5       T12_6 - T.Hà L12_1 - Nghi       A12_2 - TrungA    
29 Huỳnh Trường Sơn 12A1 Thứ 7 Thứ 3       Thứ 4       T12_8 - T.Hà L12_1 - Nghi       A12_3 - Mỹ    
30 Tạ Hoàng Su Su 12A1 Thứ 4       Thứ 6         T12_6 - T.Hà       V12_3 - Thư      
31 Huỳnh Thị Thiên Thanh 12A1 Thứ 5       Thứ 6 Thứ 4     T12_9 - T.Hà         V12_3 - Thư A12_3 - Mỹ    
32 Đặng Nguyễn Phương Thảo 12A1 Thứ 4 Thứ 6               T12_6 - T.Hà L12_4 - Băng            
33 Trần Lê Phương Thảo 12A1 Thứ 3       Thứ 6 Thứ 4       T12_5 - T.Hà       V12_3 - Thư A12_3 - Mỹ    
34 Lưu Đức Thắng 12A1 Thứ 5       Thứ 6 Thứ 4     T12_9 - T.Hà         V12_3 - Thư A12_3 - Mỹ    
35 Trần Đức Thịnh 12A1 Thứ 5       Thứ 6       T12_9 - T.Hà         V12_3 - Thư      
36 Trần Diệm Thương 12A1 Thứ 7 Thứ 3       Thứ 4       T12_8 - T.Hà L12_1 - Nghi       A12_3 - Mỹ    
37 Dương Thị Thùy Trang 12A1 Thứ 5       Thứ 6 Thứ 4     T12_9 - T.Hà         V12_3 - Thư A12_3 - Mỹ    
38 Trần Việt Tuấn 12A1 Thứ 7 Thứ 3       Thứ 4       T12_8 - T.Hà L12_1 - Nghi       A12_3 - Mỹ    
39 Đinh Tấn Vương 12A1 Thứ 3       Thứ 6 Thứ 4       T12_5 - T.Hà       V12_3 - Thư A12_3 - Mỹ    
1 Bùi Khiết Anh 12A2         Thứ 4   Thứ 3 Thứ 6           V12_1 - Thư TRINH SU12 - HằngS D12 - HươngĐ
2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12A2 Thứ 5 Thứ 3     Thứ 6       T12_10 - P.Hà   L12_1 - Nghi     V12_3 - Thư      
3 Trần Hùng Anh 12A2 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 5             T12_6 - T.Hà L12_3 - Nghi H12_2 - ThảoH          
4 Nguyễn Thanh Bảo 12A2 Thứ 7 Thứ 6       Thứ 5       T12_4 - P.Hà L12_3 - Nghi       A12_2 - TrungA    
5 Nguyễn Thị Ngọc Bích 12A2 Thứ 4       Thứ 6 Thứ 5       T12_6 - T.Hà       V12_3 - Thư A12_2 - TrungA    
6 Nguyễn Thanh Cúc 12A2 Thứ 7       Thứ 6 Thứ 5       T12_4 - P.Hà       V12_3 - Thư A12_2 - TrungA    
7 Lê Thị Hồng Duyên 12A2 Thứ 5       Thứ 4   Thứ 3 Thứ 6 T12_10 - P.Hà         V12_1 - Thư   SU12 - HằngS D12 - HươngĐ
8 Trần Thị Thùy Dương 12A2 Thứ 5       Thứ 4     Thứ 6 T12_10 - P.Hà         V12_1 - Thư     D12 - HươngĐ
9 Mai Lê Bảo Hoa 12A2         Thứ 6 Thứ 5 Thứ 3             V12_3 - Thư A12_2 - TrungA SU12 - HằngS  
10 Huỳnh Trung Kiên 12A2 Thứ 7 Thứ 6               T12_4 - P.Hà L12_3 - Nghi       DUYEN    
11 Võ Phạm Hồng Lam 12A2 Thứ 7 Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6   Thứ 4       T12_4 - P.Hà L12_1 - Nghi H12_2 - ThảoH S12_2 - MinhS   A12_3 - Mỹ    
12 Lâm Anh Minh 12A2                                  
13 Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân 12A2         Thứ 6   Thứ 3             V12_3 - Thư   SU12 - HằngS K.ANH
14 Nguyễn Lâm Bảo Ngọc 12A2 Thứ 4       Thứ 6 Thứ 5       T12_6 - T.Hà       V12_3 - Thư A12_4 - Mỹ    
15 Bùi Thị Tuyết Nhung 12A2 Thứ 7       Thứ 6 Thứ 5       T12_4 - P.Hà       V12_3 - Thư A12_2 - TrungA    
16 Nguyễn Ngọc Kiều Oanh 12A2 Thứ 5       Thứ 6 Thứ 4     T12_10 - P.Hà         V12_3 - Thư A12_1 - TrungA    
17 Nguyễn Chấn Phong 12A2                                  
18 Kim Kiến Phúc 12A2 Thứ 7       Thứ 6         T12_4 - P.Hà       V12_3 - Thư      
19 Hoàng Lâm Như Quỳnh 12A2 Thứ 4 Thứ 6       Thứ 5       T12_1 - Dũng L12_3 - Nghi       A12_2 - TrungA    
20 Lại Anh Tài 12A2 Thứ 5         Thứ 4     T12_10 - P.Hà         THAO A12_1 - TrungA    
21 Bùi Chí Tâm 12A2 Thứ 7 Thứ 6 Thứ 5             T12_4 - P.Hà L12_3 - Nghi H12_2 - ThảoH          
22 Lê Tô Hiền Thanh 12A2                                  
23 Khưu Nhật Thành 12A2                                  
24 Nguyễn Trần Như Thảo 12A2 Thứ 4       Thứ 6 Thứ 5       T12_6 - T.Hà       V12_3 - Thư A12_4 - Mỹ    
25 Lê Trần Hiệp Thịnh 12A2 Thứ 5           Thứ 3   T12_9 - T.Hà             SU12 - HằngS K.ANH
26 Phan Ngọc Bảo Trâm 12A2 Thứ 4 Thứ 6       Thứ 5       T12_1 - Dũng L12_3 - Nghi LOAN     A12_2 - TrungA    
27 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 12A2         Thứ 6 Thứ 5 Thứ 3             V12_3 - Thư A12_2 - TrungA SU12 - HằngS  
28 Châu Minh Trung 12A2 Thứ 7                 T12_4 - P.Hà              
29 Nguyễn Hoàng Hải Trúc 12A2 Thứ 4       Thứ 6 Thứ 5       T12_6 - T.Hà       V12_3 - Thư A12_4 - Mỹ    
30 Nguyễn Hoàng Tùng 12A2 Thứ 7   Thứ 4 Thứ 6           T12_2 - Dũng   H12_4 - Dao S12_2 - MinhS        
31 Đào Thị Cẩm Tú 12A2 Thứ 5 Thứ 3     Thứ 6       T12_10 - P.Hà   L12_1 - Nghi     V12_3 - Thư      
32 Trần Thị Kim Út 12A2 Thứ 5       Thứ 6 Thứ 4     T12_10 - P.Hà         V12_3 - Thư A12_3 - Mỹ   K.ANH
33 Lâm Quốc Việt 12A2         Thứ 6   Thứ 3             V12_3 - Thư   SU12 - HằngS K.ANH
34 Trần Khánh Vy 12A2 Thứ 4       Thứ 6 Thứ 5       T12_6 - T.Hà       V12_3 - Thư A12_4 - Mỹ    
35 Nguyễn Thế Vỹ 12A2 Thứ 4 Thứ 6       Thứ 5       T12_6 - T.Hà L12_3 - Nghi       A12_4 - Mỹ    
1 Đặng Phương Anh 12H1 Thứ 6   Thứ 4 Thứ 3           T12_7 - T.Hà   H12_5 - Kiều S12_4 - NhungS        
2 Phan Kỳ Anh 12H1 Thứ 6   Thứ 4 Thứ 3           T12_7 - T.Hà   H12_1 - ThảoH S12_4 - NhungS        
3 Đặng Huỳnh Đức 12H1 Thứ 5       Thứ 4 Thứ 4   Thứ 6 T12_10 - P.Hà         V12_1 - Thư A12_3 - Mỹ   D12 - HươngĐ
4 Trịnh Hoài Đức 12H1 Thứ 6   Thứ 4 Thứ 3           T12_7 - T.Hà   H12_5 - Kiều S12_4 - NhungS        
5 Ngô Thị Hồng Gấm 12H1 Thứ 6   Thứ 4 Thứ 3           T12_7 - T.Hà   H12_5 - Kiều S12_4 - NhungS        
6 Hoàng Thị Thu Hà 12H1 Thứ 6   Thứ 4 Thứ 3           T12_7 - T.Hà   H12_1 - ThảoH S12_4 - NhungS        
7 Danh Trí Hiếu 12H1 Thứ 3 Thứ 5 Thứ 4             T12_5 - T.Hà L12_2 - Nghi H12_5 - Kiều          
8 Cao Thị Hương 12H1 Thứ 6 Thứ 5 Thứ 4             T12_7 - T.Hà L12_2 - Nghi H12_5 - Kiều          
9 Tạ Thị Thanh Hương 12H1 Thứ 6   Thứ 4 Thứ 3           T12_7 - T.Hà   H12_1 - ThảoH S12_4 - NhungS        
10 Nguyễn Đăng Khoa 12H1 Thứ 6   Thứ 4 Thứ 3           T12_7 - T.Hà   H12_5 - Kiều S12_4 - NhungS        
11 Bành Vũ Long 12H1 Thứ 6   Thứ 4 Thứ 3           T12_7 - T.Hà   H12_1 - ThảoH S12_3 - Quyết        
12 Nguyễn Tấn Luôn 12H1 Thứ 3 Thứ 5 Thứ 4             T12_5 - T.Hà L12_2 - Nghi H12_1 - ThảoH