SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2016-2017
TKB có tác dụng từ: 09/01/2017


DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC TRÁI BUỔI KHỐI 11

STT Lớp - Giáo viên SS Ngày học Phòng          
1 T11_3 - Hào 26 Thứ 3 9          
2 T11_6 - L.Hà 34 Thứ 3 10          
3 H11_1 - M.Thảo 14 Thứ 3 11          
4 H11_3 - Bằng 29 Thứ 3 12          
5 H11_4 - Dao 25 Thứ 3 13          
6 H11_6 - Kiều 17 Thứ 3 14          
7 H11_7 - Hằng 29 Thứ 3 16          
8 A11_1 - Duyên 18 Thứ 3 15          
9 T11_7 - Lý 32 Thứ 4 13          
10 T11_9 - P.Hà 29 Thứ 4 18          
11 L11_1 - Băng 23 Thứ 4 14          
12 L11_3 - Đông 44 Thứ 4 15          
13 L11_5 - Hồng 43 Thứ 4 16          
14 L11_7 - Thành 23 Thứ 4 17          
15 T11_1 - Anh 26 Thứ 5 9          
16 T11_5 - L.Hà 18 Thứ 5 10          
17 T11_8 - Mai 44 Thứ 5 11          
18 L11_4 - Đông 25 Thứ 5 13          
19 T11_2 - Hào 29 Thứ 6 9          
20 T11_4 - L.Hà 28 Thứ 6 13          
21 H11_2 - M.Thảo 36 Thứ 6 10          
22 H11_5 - Dao 18 Thứ 6 11          
23 H11_8 - Hằng 19 Thứ 6 14          
24 A11_2 - Cúc 25 Thứ 6 12          
25 A11_3 - Phương 33 Thứ 6 15          
26 A11_4 - Trinh 24 Thứ 6 16          
27 L11_2 - Băng 43 Thứ 7 8          
28 L11_6 - Hồng 26 Thứ 7 9          
29 L11_9 - Đông 27 KXĐ 10          
Chú ý:  Lớp L11_9 của cô Đông có ký hiệu KXĐ là không xếp được, các em nên chọn lớp khác hoặc học chung với lớp L11_4 vào chiều thứ 5
                     
TT HỌ VÀ TÊN LỚP Lịch học Lớp - Giáo viên
      Toán Hóa Anh Toán Hóa Anh
1 Đỗ Lê An 11A1 Thứ 3 Thứ 4   Thứ 6 T11_3 - HÀO L11_7 - THÀNH   A11_2 - CÚC
2 Lâm Kha Tú An 11A1 Thứ 5     Thứ 6 T11_5 - L.HÀ     A11_4 - TRINH
3 Đặng Lê Trâm Anh 11A1 Thứ 6 Thứ 5 Thứ 3   T11_4 - L.HÀ L11_4 - ĐÔNG H11_3 - BẰNG  
4 Nguyễn Phạm Minh Anh 11A1 Thứ 5     Thứ 6 T11_5 - L.HÀ     A11_2 - CÚC
5 Nguyễn Thị Phương Anh 11A1 Thứ 6 Thứ 4 Thứ 3   T11_4 - L.HÀ L11_7 - THÀNH H11_4 - DAO  
6 Võ Minh Anh 11A1 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 3   T11_7 - LÝ L11_7 - THÀNH H11_4 - DAO  
7 Lưu Nguyễn Ngọc Ánh 11A1 Thứ 5 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 6 T11_5 - L.HÀ L11_3 - ĐÔNG H11_4 - DAO A11_2 - CÚC
8 Nguyễn Thành Duy 11A1 Thứ 6 Thứ 4 Thứ 3   T11_4 - L.HÀ L11_7 - THÀNH H11_4 - DAO  
9 Trần Vũ Nam Dương 11A1 Thứ 6 Thứ 4 Thứ 3   T11_4 - L.HÀ L11_7 - THÀNH H11_1 - M.THẢO  
10 Triệu Quang Hà 11A1 Thứ 5 Thứ 4   Thứ 6 T11_5 - L.HÀ L11_7 - THÀNH   A11_4 - TRINH
11 Châu Ngọc Hân 11A1 Thứ 6 Thứ 5 Thứ 3   T11_4 - L.HÀ L11_4 - ĐÔNG H11_4 - DAO  
12 Phạm Ngọc Hân 11A1 Thứ 5     Thứ 6 T11_5 - L.HÀ     A11_4 - TRINH
13 Lê Hồng Kha 11A1 Thứ 6 Thứ 4 Thứ 3   T11_4 - L.HÀ L11_7 - THÀNH H11_1 - M.THẢO  
14 Nguyễn Thị Yến Khoa 11A1 Thứ 5     Thứ 6 T11_5 - L.HÀ     A11_4 - TRINH
15 Đặng Hải Long 11A1 Thứ 6 Thứ 4 Thứ 3   T11_4 - L.HÀ L11_7 - THÀNH H11_4 - DAO  
16 Đỗ Nguyễn Thiên Long 11A1 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 3   T11_7 - LÝ L11_7 - THÀNH H11_3 - BẰNG  
17 Châu Ngọc Lợi 11A1 Thứ 6 Thứ 4 Thứ 3   T11_4 - L.HÀ L11_7 - THÀNH H11_4 - DAO  
18 Huỳnh Xuân Mai 11A1 Thứ 5 Thứ 4   Thứ 6 T11_5 - L.HÀ L11_3 - ĐÔNG   A11_3 - PHƯƠNG
19 Đinh Đức Mẫn 11A1 Thứ 5 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 6 T11_5 - L.HÀ L11_7 - THÀNH H11_4 - DAO A11_4 - TRINH
20 Đoàn Diễm My 11A1 Thứ 6 Thứ 5 Thứ 3   T11_4 - L.HÀ L11_4 - ĐÔNG H11_4 - DAO  
21 Nguyễn Phương Hồng Ngọc 11A1       Thứ 6       A11_3 - PHƯƠNG
22 Mai Thảo Nguyên 11A1 Thứ 4 Thứ 7     T11_7 - LÝ L11_2 - BĂNG    
23 Triệu Minh Khôi Nguyên 11A1 Thứ 5 Thứ 4 Thứ 3   T11_1 - ANH L11_1 - BĂNG H11_3 - BẰNG  
24 Lê Tiểu Oanh 11A1   Thứ 5   Thứ 6   L11_4 - ĐÔNG   A11_3 - PHƯƠNG
25 Hồ Ngọc Cát Phượng 11A1 Thứ 6   Thứ 3   T11_4 - L.HÀ   H11_4 - DAO  
26 Huỳnh Bảo Quyên 11A1 Thứ 6 Thứ 4 Thứ 3   T11_4 - L.HÀ L11_3 - ĐÔNG H11_4 - DAO  
27 Phạm Phương Thanh 11A1 Thứ 6 Thứ 4 Thứ 3   T11_4 - L.HÀ L11_7 - THÀNH H11_4 - DAO  
28 Đào Thanh Thảo 11A1 Thứ 6 Thứ 4     T11_4 - L.HÀ L11_7 - THÀNH    
29 Đặng Đoàn Quốc Thắng 11A1 Thứ 5 Thứ 4   Thứ 6 T11_5 - L.HÀ L11_7 - THÀNH   A11_4 - TRINH
30 Lý Thành Thắng 11A1 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 3   T11_7 - LÝ L11_7 - THÀNH H11_3 - BẰNG  
31 Khương Thị Minh Thúy 11A1 Thứ 5 Thứ 4   Thứ 6 T11_5 - L.HÀ L11_3 - ĐÔNG   A11_2 - CÚC
32 Đỗ Anh Thư 11A1 Thứ 6 Thứ 4   Thứ 6 T11_4 - L.HÀ L11_7 - THÀNH   A11_3 - PHƯƠNG
33 Nguyễn Thanh Thương 11A1 Thứ 6 Thứ 4 Thứ 3   T11_4 - L.HÀ L11_7 - THÀNH H11_3 - BẰNG  
34 Trần Thị Tiến 11A1 Thứ 5 Thứ 4   Thứ 6 T11_5 - L.HÀ L11_3 - ĐÔNG   A11_2 - CÚC
35 Tôn Thất Toại 11A1 Thứ 6 Thứ 4 Thứ 3   T11_4 - L.HÀ L11_7 - THÀNH H11_3 - BẰNG  
36 Lê Kim Trang 11A1 Thứ 5 Thứ 4   Thứ 6 T11_5 - L.HÀ L11_3 - ĐÔNG   A11_3 - PHƯƠNG
37 Nguyễn Vương Mỹ Trân 11A1 Thứ 6 Thứ 4 Thứ 3   T11_4 - L.HÀ L11_1 - BĂNG H11_4 - DAO  
38 Hoàng Xuân Tùng 11A1 Thứ 6 Thứ 4 Thứ 3   T11_4 - L.HÀ L11_7 - THÀNH H11_4 - DAO  
39 Vương Mỹ Tú 11A1 Thứ 6   Thứ 3   T11_4 - L.HÀ   H11_3 - BẰNG  
40 Đỗ Lâm Tường Vy 11A1   Thứ 5 Thứ 3     L11_4 - ĐÔNG H11_3 - BẰNG  
41 Nguyễn Mai Tường Vy 11A1 Thứ 6 Thứ 4   Thứ 6 T11_4 - L.HÀ L11_7 - THÀNH   A11_3 - PHƯƠNG
42 Trần Tường Vy 11A1 Thứ 6 Thứ 4 Thứ 3   T11_4 - L.HÀ L11_7 - THÀNH H11_3 - BẰNG  
43 Phạm Thị Cẩm Xuân 11A1 Thứ 6 Thứ 4 Thứ 3   T11_4 - L.HÀ L11_7 - THÀNH H11_4 - DAO  
44 Lê Bảo Yến 11A1 Thứ 6 Thứ 4 Thứ 3   T11_4 - L.HÀ L11_7 - THÀNH H11_3 - BẰNG  
1 Nguyễn Ngọc Tú Anh 11A2 Thứ 3     Thứ 6 T11_3 - HÀO     A11_4 - TRINH
2 Huỳnh Trọng Bảnh 11A2 Thứ 5 #N/A     T11_8 - MAI L11_8 - THÀNH    
3 Hoàng Mạnh Đạt 11A2 Thứ 5 #N/A Thứ 3   T11_8 - MAI L11_8 - THÀNH H11_1 - M.THẢO  
4 Hà Hoàng Hảo 11A2 Thứ 5     Thứ 6 T11_8 - MAI     A11_4 - TRINH
5 Lê Trung Hậu 11A2   #N/A Thứ 3     L11_8 - THÀNH H11_1 - M.THẢO  
6 Lê Thanh Hiếu 11A2 Thứ 5 #N/A     T11_8 - MAI L11_8 - THÀNH    
7 Phạm Nguyễn Nam Huân 11A2 Thứ 5   Thứ 3   T11_8 - MAI   H11_1 - M.THẢO  
8 Võ Nguyễn Minh Huy 11A2       Thứ 6       A11_4 - TRINH
9 Nguyễn Phan Ngọc Huyên 11A2 Thứ 5 Thứ 7 Thứ 3   T11_8 - MAI L11_2 - BĂNG H11_4 - DAO  
10 Đỗ Hoàng Long 11A2 Thứ 5 #N/A     T11_8 - MAI L11_8 - THÀNH    
11 Nguyễn Ngọc Long 11A2 Thứ 3   Thứ 6   T11_3 - HÀO   H11_5 - DAO  
12 Đặng Hoàng Nam 11A2 Thứ 5     Thứ 6 T11_5 - L.HÀ     A11_4 - TRINH
13 Trương Khánh Ngọc 11A2   Thứ 5   Thứ 6   L11_4 - ĐÔNG   A11_3 - PHƯƠNG
14 Trần Chí Nguyên  11A2 Thứ 5     Thứ 6 T11_8 - MAI     A11_4 - TRINH
15 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 11A2 Thứ 5 #N/A     T11_8 - MAI L11_8 - THÀNH    
16 Võ Viên Thanh Nhiệt 11A2 Thứ 5     Thứ 6 T11_8 - MAI     A11_4 - TRINH
17 Bùi Triệu Phát 11A2 Thứ 5 #N/A Thứ 3   T11_8 - MAI L11_8 - THÀNH H11_4 - DAO  
18 Đỗ Nguyễn Duy Phương 11A2 Thứ 5     Thứ 6 T11_8 - MAI     A11_4 - TRINH
19 Nguyễn Phan Nguyệt Quế 11A2 Thứ 5 Thứ 7     T11_8 - MAI L11_2 - BĂNG    
20 Nguyễn Trần Nhật Thái 11A2 Thứ 4     Thứ 6 T11_7 - LÝ     A11_4 - TRINH
21 Tôn Thị Anh Thư 11A2 Thứ 5 Thứ 7 Thứ 3   T11_8 - MAI L11_2 - BĂNG H11_4 - DAO  
22 Từ Bảo Thy 11A2 Thứ 5 Thứ 7 Thứ 3   T11_8 - MAI L11_2 - BĂNG H11_4 - DAO  
23 Trần Văn Tiến 11A2 Thứ 4     Thứ 6 T11_7 - LÝ     A11_4 - TRINH
24 Trần Thị Tú Trinh 11A2   #N/A   Thứ 6   L11_8 - THÀNH   A11_3 - PHƯƠNG
25 Nguyễn Hoàng Yến Vi 11A2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6   T11_3 - HÀO L11_3 - ĐÔNG H11_5 - DAO  
26 Phan Thị Hải Yến 11A2 Thứ 5 Thứ 4   Thứ 6 T11_8 - MAI L11_1 - BĂNG   A11_2 - CÚC
1 Huỳnh Xuân An 11H1   Thứ 4   Thứ 6   L11_3 - ĐÔNG   A11_3 - PHƯƠNG
2 Quảng Thùy Anh 11H1   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_8 - Hằng  
3 Trịnh Hoàng Kiều Anh 11H1   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_8 - Hằng  
4 Liêu Huỳnh Nguyệt Ái 11H1   0 Thứ 3 Thứ 6     H11_7 - Hằng A11_3 - PHƯƠNG
5 Lương Khả Ái 11H1   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_8 - Hằng  
6 Trần Lâm Thái Bảo 11H1   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_8 - Hằng  
7 Phan Huỳnh Bách 11H1   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_8 - Hằng  
8 Tô Thanh Bình 11H1   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_8 - Hằng  
9 Khưu Hồ Việt Chấn 11H1   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_8 - Hằng  
10 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11H1   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_8 - Hằng  
11 Đặng Trường Giang 11H1 Thứ 3 Thứ 4     T11_6 - L.HÀ L11_3 - ĐÔNG    
12 Nguyễn Lê Thanh Hà 11H1   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_8 - Hằng  
13 Võ Huy Hoàng 11H1 Thứ 6   Thứ 3   T11_4 - L.HÀ   H11_1 - M.THẢO  
14 Lê Nhật Minh Khoa 11H1   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_8 - Hằng  
15 Nguyễn Anh Kiệt 11H1   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_8 - Hằng  
16 Phạm Thị Thanh Lam 11H1 Thứ 6 Thứ 4 Thứ 3   T11_4 - L.HÀ L11_3 - ĐÔNG H11_6 - KIỀU  
17 Cao Đức Lộc 11H1     Thứ 3 Thứ 6     H11_6 - KIỀU A11_3 - PHƯƠNG
18 Dương Tuyết Ngân 11H1   Thứ 4   Thứ 6   L11_3 - ĐÔNG   A11_3 - PHƯƠNG
19 Nguyễn Đặng Khánh Ngọc 11H1   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_8 - Hằng  
20 Diệp Thanh Phương 11H1 Thứ 3 Thứ 4     T11_6 - L.HÀ L11_3 - ĐÔNG    
21 Lưu Hồng Bảo Phương 11H1 Thứ 6   Thứ 3   T11_4 - L.HÀ   H11_7 - Hằng  
22 Trần Đức Quân 11H1   Thứ 4       L11_3 - ĐÔNG    
23 Đỗ Nguyễn Xuân Quỳnh 11H1 Thứ 5 Thứ 4   Thứ 6 T11_5 - L.HÀ L11_3 - ĐÔNG   A11_3 - PHƯƠNG
24 Trà Thanh Thanh 11H1   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_8 - Hằng  
25 Trần Phú Thành 11H1   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_8 - Hằng  
26 Danh Trần Trúc Thảo 11H1   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_8 - Hằng  
27 Nguyễn Thị Thanh Thảo 11H1   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_8 - Hằng  
28 Nguyễn Trần Phương Thảo 11H1   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_8 - Hằng  
29 Đỗ Trần Đức Thuận 11H1   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_8 - Hằng  
30 Phạm Hồng Thúy 11H1     Thứ 3 Thứ 6     H11_6 - KIỀU A11_3 - PHƯƠNG
31 Nguyễn Ngọc Anh Thư 11H1 Thứ 5 Thứ 4 Thứ 3   T11_5 - L.HÀ L11_3 - ĐÔNG H11_6 - KIỀU  
32 Lê Trọng Tín 11H1 Thứ 6   Thứ 3   T11_4 - L.HÀ   H11_6 - KIỀU  
33 Trần Võ Xuân Trang 11H1   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_8 - Hằng  
34 Lê Minh Tùng 11H1 Thứ 6   Thứ 3   T11_4 - L.HÀ   H11_6 - KIỀU  
1 Nguyễn Vân Anh 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_8 - MAI L11_3 - ĐÔNG    
2 Hứa Mỹ Duyên 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_8 - MAI L11_5 - HỒNG    
3 Nguyễn Thị Thùy Dương 11H2 Thứ 5 Thứ 4 Thứ 6   T11_8 - MAI L11_5 - HỒNG H11_5 - DAO  
4 Lâm Vạn Đạt 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_8 - MAI L11_3 - ĐÔNG    
5 Bùi Thị Huỳnh Giang 11H2 Thứ 3 Thứ 4     T11_6 - L.HÀ L11_5 - HỒNG    
6 Danh Vũ Hào 11H2   Thứ 4 Thứ 6     L11_3 - ĐÔNG H11_5 - DAO  
7 Trần Thị Gia Hân 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_8 - MAI L11_5 - HỒNG    
8 Lâm Tân Huy 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_8 - MAI L11_3 - ĐÔNG    
9 Phạm Ngọc Khánh 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_1 - ANH L11_5 - HỒNG    
10 Lâm Ngọc Anh Khoa 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_8 - MAI L11_3 - ĐÔNG    
11 Giang Bữu Linh 11H2 Thứ 5 Thứ 4   Thứ 6 T11_8 - MAI L11_5 - HỒNG   A11_3 - PHƯƠNG
12 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 11H2 Thứ 5 #N/A     T11_1 - ANH L11_8 - THÀNH    
13 Trần Phi Long 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_8 - MAI L11_3 - ĐÔNG    
14 Ngô Thị Trúc Mai 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_8 - MAI L11_5 - HỒNG    
15 Võ Ngọc My 11H2 Thứ 5     Thứ 6 T11_8 - MAI     A11_3 - PHƯƠNG
16 Lê Đình Nam 11H2   #N/A Thứ 6     L11_8 - THÀNH H11_5 - DAO  
17 Bùi Như Phương 11H2 Thứ 5     Thứ 6 T11_8 - MAI     A11_3 - PHƯƠNG
18 Danh Huỳnh Nhật Phương 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_8 - MAI L11_5 - HỒNG    
19 Ngô Thị Diễm Phương 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_8 - MAI L11_5 - HỒNG    
20 Trần Hà Đăng Quang 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_8 - MAI L11_1 - BĂNG    
21 Ký Huỳnh Thảo Quyên 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_8 - MAI L11_5 - HỒNG    
22 Lê Hải Sơn 11H2 Thứ 5 #N/A     T11_8 - MAI L11_8 - THÀNH    
23 Nguyễn Thị Thanh Thảo 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_8 - MAI L11_5 - HỒNG    
24 Võ Nguyễn Vân Thảo 11H2 Thứ 5 Thứ 4 Thứ 6   T11_8 - MAI L11_5 - HỒNG H11_5 - DAO  
25 Nguyễn Công Thiện 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_8 - MAI L11_3 - ĐÔNG    
26 Trần Thị Mỹ Tiên 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_8 - MAI L11_5 - HỒNG    
27 Đỗ Quyết Tiến 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_8 - MAI L11_3 - ĐÔNG    
28 Lưu Quang Tiến 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_8 - MAI L11_3 - ĐÔNG    
29 Trần Thành Trung 11H2 Thứ 5       T11_8 - MAI      
30 Phan Mai Quốc Trữ 11H2 Thứ 5   Thứ 6   T11_8 - MAI   H11_5 - DAO  
31 La Thúy Vi 11H2 Thứ 5 Thứ 4 Thứ 6   T11_8 - MAI L11_5 - HỒNG H11_5 - DAO  
32 Nguyễn Hoàng Vũ 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_8 - MAI L11_3 - ĐÔNG    
33 Võ Thị Tường Vy 11H2 Thứ 5 Thứ 4     T11_8 - MAI L11_5 - HỒNG    
1 Chung Thảo Anh 11LY Thứ 6 Thứ 5 Thứ 3   T11_2 - HÀO L11_4 - ĐÔNG H11_3 - BẰNG  
2 Đặng Đoàn Quốc Anh 11LY Thứ 6 Thứ 5 Thứ 3   T11_2 - HÀO L11_4 - ĐÔNG H11_4 - Dao  
3 Võ Quốc Duy 11LY Thứ 6 Thứ 5 Thứ 3   T11_2 - HÀO L11_4 - ĐÔNG H11_4 - Dao  
4 Trương Đăng Dương 11LY Thứ 6 Thứ 5 Thứ 3   T11_2 - HÀO L11_4 - ĐÔNG H11_4 - Dao  
5 Lê Hữu Đức 11LY Thứ 6 Thứ 5 Thứ 3   T11_2 - HÀO L11_4 - ĐÔNG H11_4 - Dao  
6 Trần Vận Hảo 11LY Thứ 6 Thứ 5 Thứ 3   T11_2 - HÀO L11_4 - ĐÔNG H11_3 - BẰNG  
7 Chiêm Tấn Hưng 11LY Thứ 6 Thứ 5     T11_2 - HÀO L11_4 - ĐÔNG    
8 Đăng Quang Hưng 11LY Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6   T11_6 - L.HÀ L11_4 - ĐÔNG H11_2 - M.Thảo  
9 Trần Bửu Khánh 11LY   Thứ 5 Thứ 3 Thứ 6   L11_4 - ĐÔNG H11_3 - BẰNG A11_2 - CÚC
10 Phan Trung Kiên 11LY Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6   T11_6 - L.HÀ L11_1 - BĂNG H11_2 - M.THẢO  
11 Lâm Khả Kỳ 11LY Thứ 3 Thứ 5 Thứ 3   T11_3 - HÀO L11_4 - ĐÔNG H11_3 - BẰNG  
12 Dư Đức Hoàng Long 11LY Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6   T11_3 - HÀO L11_4 - ĐÔNG H11_2 - M.THẢO  
13 Ngô Trung Nghĩa 11LY Thứ 6 Thứ 5     T11_2 - HÀO L11_4 - ĐÔNG    
14 Vũ Yến Ngọc 11LY Thứ 6 Thứ 5 Thứ 3   T11_2 - HÀO L11_4 - ĐÔNG H11_3 - BẰNG  
15 Ngô Trọng Nhân 11LY Thứ 6 Thứ 5 Thứ 3   T11_2 - HÀO L11_4 - ĐÔNG H11_3 - BẰNG  
16 Huỳnh Tiến Tài 11LY Thứ 5   Thứ 3   T11_5 - L.HÀ   H11_3 - BẰNG  
17 Nguyễn Xuân Tân 11LY Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6   T11_3 - HÀO L11_4 - ĐÔNG H11_2 - M.THẢO  
18 Bùi Hoàng Nhật Thảo 11LY Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6   T11_3 - HÀO L11_4 - ĐÔNG H11_2 - M.THẢO  
19 Trần Hữu Thái 11LY Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6   T11_3 - HÀO L11_4 - ĐÔNG H11_2 - M.THẢO  
20 Đào Văn Thắng 11LY   Thứ 5 Thứ 3 Thứ 6   L11_4 - ĐÔNG H11_4 - DAO A11_4 - TRINH
21 Lưu Minh Thư 11LY Thứ 3     Thứ 6 T11_3 - HÀO     A11_2 - CÚC
22 Trương Thị Hồng Thư 11LY Thứ 5   Thứ 3   T11_1 - ANH   H11_3 - BẰNG  
23 Trần Quốc Toàn 11LY Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6   T11_6 - L.HÀ L11_1 - BĂNG H11_2 - M.THẢO  
24 Nguyễn Thanh Tùng 11LY Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6   T11_3 - HÀO L11_4 - ĐÔNG H11_5 - DAO  
1 Thái Nguyễn Andy 11N1 Thứ 6 Thứ 4     T11_2 - HÀO L11_5 - HỒNG    
2 Đỗ Tiến Đạt 11N1 Thứ 6 Thứ 4     T11_2 - HÀO L11_5 - HỒNG    
3 Nguyễn Thục Hạ Giang 11N1 Thứ 3 Thứ 4   Thứ 6 T11_3 - HÀO L11_5 - HỒNG   A11_2 - CÚC
4 Trần Hữu Giang 11N1 Thứ 6 Thứ 4     T11_2 - HÀO L11_5 - HỒNG    
5 Lương Gia Hân 11N1 Thứ 6 Thứ 4     T11_2 - HÀO L11_5 - HỒNG    
6 Phạm Trung Hiếu 11N1 Thứ 3     Thứ 6 T11_3 - HÀO     A11_2 - CÚC
7 Trần Văn Hùng 11N1 Thứ 3     Thứ 6 T11_3 - HÀO     A11_2 - CÚC
8 Nguyễn Tiến Hưng 11N1 Thứ 6 Thứ 4     T11_2 - HÀO L11_5 - HỒNG    
9 Đặng Lê Hưng Khang 11N1 Thứ 3     Thứ 6 T11_3 - HÀO     A11_2 - CÚC
10 Nguyễn Trường Khang 11N1 Thứ 3 Thứ 4   Thứ 6 T11_3 - HÀO L11_5 - HỒNG   A11_2 - CÚC
11 Mai Nhị Khê 11N1 Thứ 6 Thứ 4     T11_2 - HÀO L11_5 - HỒNG    
12 Lê Công Anh Khoa 11N1 Thứ 6 Thứ 4     T11_2 - HÀO L11_5 - HỒNG    
13 Lê Hoàng Long 11N1 Thứ 3 Thứ 4   Thứ 6 T11_3 - HÀO L11_5 - HỒNG   A11_2 - CÚC
14 Quách Hiếu Lợi 11N1 Thứ 6 Thứ 4     T11_2 - HÀO L11_5 - HỒNG    
15 Trần Trương Xuân Mai 11N1 Thứ 3     Thứ 6 T11_3 - HÀO     A11_2 - CÚC
16 Trần Xuân Hoàng Mai 11N1 Thứ 6 Thứ 4     T11_2 - HÀO L11_5 - HỒNG    
17 Châu Mỹ Ngân 11N1