SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 1, năm học 2016-2017
TKB có tác dụng từ: 06/02/2017


DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC TRÁI BUỔI KHỐI 10

STT Lớp - Giáo viên SS Ngày học Phòng          
1 T10_1 - Duy 29 Thứ 3 26          
2 T10_4 - Trung 40 Thứ 3 30          
3 L10_1 - Băng 25 Thứ 3 27          
4 L10_2 - Đông 22 Thứ 3 28          
5 L10_4 - Hồng 25 Thứ 3 31          
6 L10_7 - Thành 29 Thứ 3 32          
7 H10_9 - Cúc 20 Thứ 3 29          
8 T10_3 - Hạnh 38 Thứ 4 31          
9 T10_5 - Trung 37 Thứ 4 30          
10 L10_5 - Nghi 39 Thứ 4 26          
11 H10_4 - Hằng 20 Thứ 4 27          
12 L10_9 - Băng 21 Thứ 5 32          
13 H10_5 - Hằng 30 Thứ 5 30          
14 H10_7 - Kiều 20 Thứ 5 31          
15 A10_1 - Duyên 12 Thứ 5 26          
16 A10_2 - Ngọc 30 Thứ 5 27          
17 A10_3 - Trinh 28 Thứ 5 28          
18 T10_6 - Duy 14 Thứ 6 27          
19 L10_8 - Đông 31 Thứ 6 31          
20 L10_10 - Ần 16 Thứ 6 32          
21 H10_1 - Bằng 45 Thứ 6 30          
22 H10_3 - Cúc 29 Thứ 6 26          
23 H10_6 - Kiều 30 Thứ 6 28          
24 H10_8 - Loan 29 Thứ 6 29          
25 T10_2 - Duy 31 Thứ 7 30          
26 L10_6 - Đông 31 Thứ 7 31          
27 L10_11 - Ần 23 Thứ 7   Mới        
28 H10_2 - Bằng 19 Thứ 7 26          
29 H10_11 - Cúc 31 Thứ 7   Mới        
30 A10_4 - Ngọc 19 Thứ 7   Mới        
                     
                     
TT HỌ VÀ TÊN LỚP LỊCH HỌC LỚP - GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
      Toán Hóa Anh Toán Hóa Anh
1 Đỗ Minh Anh 10A1 Thứ 3     Thứ 5 T10_4 - TRUNG     A10_1 - DUYÊN
2 Trần Phương Anh 10A1 Thứ 3     Thứ 5 T10_4 - TRUNG     A10_1 - DUYÊN
3 Nguyễn Ái Duyên 10A1   Thứ 7 Thứ 6     L10_6 - ĐÔNG H10_6 - KIỀU  
4 Huỳnh Thái Dương 10A1 Thứ 3   Thứ 6 Thứ 5 T10_1 - Duy   H10_6 - KIỀU A10_2 - NGỌC
5 Nguyễn Thành Đạo 10A1 Thứ 4   Thứ 6   T10_3 - HẠNH   H10_6 - KIỀU  
6 Huỳnh Phan Nhật Hà 10A1 Thứ 3   Thứ 6   T10_1 - DUY   H10_6 - KIỀU  
7 Trần Nhựt Hào 10A1   Thứ 7 Thứ 6     L10_6 - ĐÔNG H10_6 - KIỀU  
8 Trần Thị Mỹ Hạnh 10A1 Thứ 4     Thứ 5 T10_3 - HẠNH     A10_1 - DUYÊN
9 Phạm Gia Hân 10A1   Thứ 7   Thứ 5   L10_6 - ĐÔNG   A10_2 - NGỌC
10 Mai Hồ Hiếu 10A1     Thứ 6 Thứ 5     H10_6 - KIỀU A10_2 - NGỌC
11 Trần Thị Như Huỳnh 10A1 Thứ 3 Thứ 7   Thứ 5 T10_4 - TRUNG L10_6 - ĐÔNG   A10_1 - DUYÊN
12 Đổng Hữu Khang 10A1 Thứ 3 Thứ 7 Thứ 6   T10_4 - TRUNG L10_6 - ĐÔNG H10_6 - KIỀU  
13 Tạ Quốc Khang 10A1     Thứ 6 Thứ 5     H10_6 - KIỀU A10_2 - Ngọc
14 Nguyễn Quang Khải 10A1 Thứ 3 Thứ 7     T10_4 - TRUNG L10_6 - ĐÔNG    
15 Trần Đăng Khoa 10A1   Thứ 7   Thứ 5   L10_6 - ĐÔNG   A10_1 - DUYÊN
16 Tạ Trần Tuyết Linh 10A1 Thứ 3   Thứ 6 Thứ 5 T10_1 - Duy   H10_6 - KIỀU A10_2 - Ngọc
17 Huỳnh Trà Mi 10A1   Thứ 7 Thứ 6     L10_6 - ĐÔNG H10_6 - KIỀU  
18 Hoàng Phương Nam 10A1   Thứ 7 Thứ 6     L10_6 - ĐÔNG H10_6 - KIỀU  
19 Đinh Nguyễn Trang Ngân 10A1 Thứ 3 Thứ 7   Thứ 5 T10_4 - TRUNG L10_6 - ĐÔNG   A10_1 - DUYÊN
20 Lý Thảo Ngân 10A1   Thứ 7 Thứ 6     L10_6 - ĐÔNG H10_6 - KIỀU  
21 Bùi Như Ngọc 10A1 Thứ 3   Thứ 6   T10_4 - TRUNG   H10_6 - KIỀU  
22 Lý Huỳnh Như Ngọc 10A1 Thứ 3   Thứ 6   T10_4 - TRUNG   H10_6 - KIỀU  
23 Trương Vĩnh Ánh Ngọc 10A1 Thứ 3 Thứ 7 Thứ 6   T10_4 - TRUNG L10_6 - ĐÔNG H10_6 - KIỀU  
24 Thạch Phương Nguyên 10A1 Thứ 3 Thứ 7 Thứ 6   T10_4 - TRUNG L10_6 - ĐÔNG H10_6 - KIỀU  
25 Nguyễn Minh Nhật 10A1   Thứ 7 Thứ 6 Thứ 5   L10_6 - ĐÔNG H10_6 - KIỀU A10_1 - DUYÊN
26 Trần Ngọc Bích Như 10A1 Thứ 3   Thứ 6   T10_1 - Duy   H10_6 - KIỀU  
27 Đỗ Vũ Minh Quân 10A1 Thứ 3   Thứ 6 Thứ 5 T10_4 - TRUNG   H10_6 - KIỀU A10_2 - Ngọc
28 Lê Thị Phương Quỳnh 10A1 Thứ 3   Thứ 6   T10_1 - Duy   H10_6 - KIỀU  
29 Trần Ngọc Khánh Quỳnh 10A1 Thứ 3 Thứ 7     T10_1 - Duy L10_6 - ĐÔNG    
30 Huỳnh Đức Thắng 10A1 Thứ 3   Thứ 6   T10_1 - Duy   H10_6 - KIỀU  
31 Huỳnh Thủy Tiên 10A1     Thứ 6 Thứ 5     H10_6 - KIỀU A10_2 - Ngọc
32 Nguyễn Huỳnh Huyền Trâm 10A1 Thứ 3 Thứ 7   Thứ 5 T10_4 - TRUNG L10_6 - ĐÔNG   A10_1 - DUYÊN
33 Nguyễn Minh Triết 10A1     Thứ 6 Thứ 5     H10_6 - KIỀU A10_1 - DUYÊN
34 Mai Huỳnh Thanh Tuyền 10A1 Thứ 3 Thứ 7 Thứ 6   T10_4 - TRUNG L10_6 - ĐÔNG H10_6 - KIỀU  
35 Trần Thanh Tuyền 10A1   Thứ 7       L10_6 - ĐÔNG    
36 Lâm Kiến Tường 10A1 Thứ 3   Thứ 6   T10_1 - Duy   H10_6 - KIỀU  
37 Đỗ Bảo Uyên 10A1 Thứ 3   Thứ 6   T10_1 - Duy   H10_6 - KIỀU  
38 Nguyễn Thảo Vy 10A1 Thứ 3     Thứ 5 T10_4 - TRUNG     A10_1 - DUYÊN
39 Bành Mỹ Xuân 10A1 Thứ 3   Thứ 6 Thứ 5 T10_1 - Duy   H10_6 - KIỀU A10_2 - Ngọc
1 Tô Minh An 10H1 Thứ 3     Thứ 5 T10_4 - TRUNG     A10_2 - NGỌC
2 Đinh Nguyễn Minh Anh 10H1   Thứ 4   Thứ 5   L10_5 - NGHI   A10_2 - NGỌC
3 Phan Vũ Đức Anh 10H1   Thứ 4 Thứ 3     L10_5 - NGHI H10_9 - CÚC  
4 Nguyễn Ngọc Ánh 10H1   Thứ 4 Thứ 3 Thứ 5   L10_5 - NGHI H10_9 - CÚC A10_2 - NGỌC
5 Trần Vi Bình 10H1   Thứ 4 Thứ 3 Thứ 5   L10_5 - NGHI H10_9 - CÚC A10_2 - NGỌC
6 Phạm Trương Hoàng Châu 10H1 Thứ 3 Thứ 4   Thứ 5 T10_4 - TRUNG L10_5 - NGHI   A10_2 - NGỌC
7 Ngô Hải Đăng 10H1   Thứ 4 Thứ 6 Thứ 5   L10_5 - NGHI H10_1 - BẰNG A10_2 - NGỌC
8 Võ Hương Giang 10H1     Thứ 3 Thứ 5     H10_9 - CÚC A10_2 - NGỌC
9 Đinh Thị Thu Hà 10H1     Thứ 3 Thứ 5     H10_9 - CÚC A10_2 - NGỌC
10 Mai Hồng Hạnh 10H1     Thứ 3 Thứ 5     H10_9 - CÚC A10_2 - NGỌC
11 Tạ Bùi Đức Huy 10H1 Thứ 7 Thứ 4 Thứ 3   T10_2 - DUY L10_5 - NGHI H10_9 - CÚC  
12 Ngô Thị Tố Huyền 10H1 Thứ 3 Thứ 4     T10_1 - DUY L10_5 - NGHI    
13 Trần Lan Hương 10H1   Thứ 4 Thứ 3     L10_5 - NGHI H10_9 - CÚC  
14 Lê Thái Mỹ Khánh 10H1     Thứ 6 Thứ 5     H10_1 - BẰNG A10_2 - NGỌC
15 Hồ Hoàng Khôi 10H1 Thứ 3 Thứ 4   Thứ 5 T10_4 - TRUNG L10_5 - NGHI   A10_2 - NGỌC
16 Nguyễn Trung Kiên 10H1 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 3   T10_4 - TRUNG L10_5 - NGHI H10_9 - CÚC  
17 Nguyễn Trần Phương Lan 10H1   Thứ 3       L10_2 - Đông    
18 Nguyễn Trần Hữu Minh 10H1 Thứ 7   Thứ 3 Thứ 5 T10_2 - DUY   H10_9 - CÚC A10_2 - NGỌC
19 Tân Huỳnh Khả Nhi 10H1   Thứ 4 Thứ 3 Thứ 5   L10_5 - NGHI H10_9 - CÚC A10_2 - NGỌC
20 Trần Thị Cà Phi 10H1   Thứ 4   Thứ 5   L10_5 - NGHI   A10_2 - NGỌC
21 Bùi Hoàng Phúc 10H1 Thứ 7 Thứ 4     T10_2 - DUY L10_5 - NGHI    
22 Huỳnh Thanh Quang 10H1 Thứ 7   Thứ 3   T10_2 - DUY   H10_9 - CÚC  
23 Nguyễn Nhật Quang 10H1   Thứ 4   Thứ 5   L10_5 - NGHI   A10_2 - NGỌC
24 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 10H1 Thứ 3 Thứ 4   Thứ 5 T10_1 - DUY L10_5 - NGHI   A10_2 - NGỌC
25 Lâm Nhật Tân 10H1 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 3   T10_4 - TRUNG L10_5 - NGHI H10_9 - CÚC  
26 Mạc Khiết Thanh 10H1 Thứ 3 Thứ 4     T10_4 - TRUNG L10_5 - NGHI    
27 Võ Thị Thanh Thảo 10H1 Thứ 3 Thứ 4     T10_4 - TRUNG L10_5 - NGHI    
28 Nguyễn Phước Thắng 10H1 Thứ 7   Thứ 3 Thứ 5 T10_2 - DUY   H10_9 - CÚC A10_2 - NGỌC
29 Nguyễn Anh Thư 10H1 Thứ 3 Thứ 4     T10_4 - TRUNG L10_5 - NGHI    
30 Lý Cẩm Tiên 10H1 Thứ 3 Thứ 4     T10_4 - TRUNG L10_5 - NGHI    
31 Mai Kiên Toàn 10H1   Thứ 4 Thứ 3     L10_5 - NGHI H10_9 - CÚC  
32 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 10H1   Thứ 4 Thứ 3     L10_5 - NGHI H10_9 - CÚC  
33 Nguyễn Thành Trung 10H1 Thứ 3 Thứ 4     T10_4 - TRUNG L10_5 - NGHI    
34 Tăng Khánh Trung 10H1 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 3   T10_4 - TRUNG L10_5 - NGHI H10_9 - CÚC  
35 Đoàn Thái Tuyền 10H1   Thứ 4 Thứ 6 Thứ 5   L10_5 - Nghi H10_1 - Bằng A10_2 - NGỌC
36 Trương Thị Ánh Tuyết 10H1   Thứ 4 Thứ 3     L10_5 - NGHI H10_9 - CÚC  
37 Nguyễn Việt Tùng 10H1 Thứ 7   Thứ 3 Thứ 5 T10_2 - DUY   H10_9 - CÚC A10_2 - NGỌC
1 Lương Nguyễn Đức Anh 10H2 Thứ 3 Thứ 7 Thứ 6   T10_1 - DUY L10_6 - ĐÔNG H10_8 - LOAN  
2 Huỳnh Gia Bảo 10H2 Thứ 7 Thứ 3 Thứ 6   T10_2 - DUY L10_2 - ĐÔNG H10_8 - LOAN  
3 Lý Thái Bảo 10H2     Thứ 6 Thứ 5     H10_8 - LOAN A10_2 - NGỌC
4 Nguyễn Gia Bảo 10H2 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 6   T10_3 - HẠNH L10_5 - Nghi H10_8 - LOAN  
5 Đỗ Hồng Cẩm 10H2   Thứ 3 Thứ 6     L10_2 - ĐÔNG H10_1 - BẰNG  
6 Bùi Thị Thùy Dung 10H2   Thứ 3 Thứ 6     L10_2 - ĐÔNG H10_8 - LOAN  
7 Nguyễn Thanh Anh Duy 10H2 Thứ 3 Thứ 7 Thứ 6   T10_1 - DUY L10_6 - ĐÔNG H10_8 - LOAN  
8 Nguyễn Anh Hào 10H2 Thứ 7 Thứ 3     T10_2 - DUY L10_2 - ĐÔNG    
9 Đặng Thị Bé Huyền 10H2 Thứ 4 Thứ 3     T10_3 - HẠNH L10_2 - ĐÔNG    
10 Lê Cao Tuấn Hưng 10H2 Thứ 7 Thứ 3 Thứ 6   T10_2 - DUY L10_2 - ĐÔNG H10_1 - BẰNG  
11 Trương Minh Trọng Hy 10H2 Thứ 4 Thứ 3   Thứ 5 T10_3 - HẠNH L10_2 - ĐÔNG   A10_1 - DUYÊN
12 Ngô Dương Kha 10H2 Thứ 3 Thứ 7 Thứ 6   T10_1 - DUY L10_6 - ĐÔNG H10_8 - LOAN  
13 Lâm Minh Khôi 10H2 Thứ 4 Thứ 7   Thứ 5 T10_3 - HẠNH L10_6 - ĐÔNG   A10_1 - DUYÊN
14 Trần Thị Khánh Linh 10H2 Thứ 4 Thứ 7 Thứ 6   T10_3 - HẠNH L10_6 - ĐÔNG H10_8 - LOAN  
15 Từ Phước Lợi 10H2 Thứ 7 Thứ 3 Thứ 6   T10_2 - DUY L10_2 - ĐÔNG H10_8 - LOAN  
16 Nguyễn Thị Xuân Mai 10H2 Thứ 7 Thứ 3   Thứ 5 T10_2 - DUY L10_2 - ĐÔNG   A10_2 - NGỌC
17 Nguyễn Thị Hoàng Mi 10H2 Thứ 3 Thứ 7     T10_1 - DUY L10_6 - ĐÔNG    
18 Đoàn Lâm Minh 10H2 Thứ 3 Thứ 7     T10_1 - DUY L10_6 - ĐÔNG    
19 Nguyễn Lý Tú Ngân 10H2 Thứ 3 Thứ 7 Thứ 6   T10_1 - DUY L10_6 - ĐÔNG H10_8 - LOAN  
20 Dương Thanh Nhã 10H2 Thứ 3   Thứ 6   T10_4 - TRUNG   H10_1 - BẰNG  
21 Trần Yến Nhi 10H2 Thứ 7 Thứ 3 Thứ 6   T10_2 - DUY L10_2 - ĐÔNG H10_1 - BẰNG  
22 Lại Khánh Như 10H2 Thứ 7 Thứ 3 Thứ 6   T10_2 - DUY L10_2 - ĐÔNG H10_1 - BẰNG  
23 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 10H2 Thứ 3 Thứ 7 Thứ 6   T10_1 - DUY L10_6 - ĐÔNG H10_8 - LOAN  
24 Nguyễn Thị Huỳnh  Như 10H2   Thứ 7 Thứ 6     L10_6 - ĐÔNG H10_1 - BẰNG  
25 Trần Dương Nhựt 10H2 Thứ 4 Thứ 3     T10_3 - HẠNH L10_2 - ĐÔNG    
26 Trần Tấn Phát 10H2 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 6   T10_3 - HẠNH L10_2 - ĐÔNG H10_1 - BẰNG  
27 Nguyễn Vân Trường Sơn 10H2 Thứ 4 Thứ 3     T10_3 - HẠNH L10_2 - ĐÔNG    
28 Phan Võ Ngọc Thanh 10H2   Thứ 7 Thứ 6     L10_6 - ĐÔNG H10_1 - BẰNG  
29 Trần Thị Thanh Thanh 10H2   Thứ 7 Thứ 6     L10_6 - ĐÔNG H10_1 - BẰNG  
30 Nguyễn Khắc Thắng 10H2 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 6   T10_3 - HẠNH L10_2 - ĐÔNG H10_8 - LOAN  
31 Đậu Nguyễn Anh Thư 10H2   Thứ 7 Thứ 6     L10_6 - ĐÔNG H10_1 - BẰNG  
32 Đặng Thủy Tiên 10H2 Thứ 7 Thứ 3 Thứ 6   T10_2 - DUY L10_2 - ĐÔNG H10_1 - BẰNG  
33 Nguyễn Thị Thùy Trang 10H2 Thứ 7 Thứ 3     T10_2 - DUY L10_2 - ĐÔNG    
34 Đường Huyền Trân 10H2 Thứ 4 Thứ 3     T10_3 - HẠNH L10_2 - ĐÔNG    
35 Nguyễn Thành Tuấn 10H2 Thứ 4 Thứ 3     T10_3 - HẠNH L10_2 - ĐÔNG    
36 Phù Thanh Vy 10H2   Thứ 3 Thứ 6     L10_2 - ĐÔNG H10_1 - BẰNG  
37 Phan Thị Như Ý 10H2 Thứ 7 Thứ 3 Thứ 6   T10_2 - DUY L10_2 - ĐÔNG H10_1 - BẰNG  
1 Nguyễn Duy Chương 10LY Thứ 6   Thứ 4   T10_6 - DUY   H10_4 - HẰNG  
2 Trương Thanh Duy 10LY     Thứ 4       H10_4 - HẰNG  
3 Nguyễn Hữu Đạt 10LY Thứ 6   Thứ 4   T10_6 - DUY   H10_4 - HẰNG  
4 Hồ Ngọc Đính 10LY Thứ 3   Thứ 4   T10_4 - TRUNG   H10_4 - HẰNG  
5 Trần Gia Hảo 10LY                
6 Huỳnh Ngọc Hân 10LY Thứ 6   Thứ 4   T10_6 - DUY   H10_4 - HẰNG  
7 Chiêm Quốc Hưng 10LY Thứ 6   Thứ 4 Thứ 7 T10_6 - DUY   H10_4 - HẰNG A10_4 - Ngọc
8 Đoàn Xuân Khoa 10LY     Thứ 4 Thứ 7     H10_4 - HẰNG A10_4 - Ngọc
9 Vương Bửu Mẫn 10LY Thứ 6   Thứ 4   T10_6 - DUY   H10_4 - HẰNG  
10 Lư Thụy Kim Ngân 10LY Thứ 6   Thứ 4   T10_6 - DUY   H10_4 - HẰNG  
11 Huỳnh Ngô Trung Nguyên 10LY Thứ 6   Thứ 4 Thứ 7 T10_6 - DUY   H10_4 - HẰNG A10_4 - Ngọc
12 Lê Ngọc Minh Nhân 10LY     Thứ 4       H10_4 - HẰNG  
13 Nguyễn Thượng Nhân 10LY Thứ 6   Thứ 4   T10_6 - DUY   H10_4 - HẰNG  
14 Trần Yến Nhi 10LY     Thứ 4       H10_4 - HẰNG  
15 Nguyễn Minh Nhựt 10LY     Thứ 4       H10_4 - HẰNG  
16 Phạm Trần Tấn Phát 10LY Thứ 6       T10_6 - DUY      
17 Phan Thị Hồng Phấn 10LY     Thứ 4       H10_4 - HẰNG  
18 Huỳnh Thiên Phú 10LY     Thứ 4       H10_4 - HẰNG  
19 Nguyễn Phan Tân Phú 10LY     Thứ 4       H10_4 - HẰNG  
20 Lê Thị Hồng Phúc 10LY     Thứ 4 Thứ 7     H10_4 - HẰNG A10_4 - Ngọc
21 Nguyễn Hữu Phước 10LY Thứ 3   Thứ 4 Thứ 7 T10_4 - TRUNG   H10_4 - HẰNG A10_4 - Ngọc
22 Phạm Như Phượng 10LY Thứ 6       T10_6 - DUY      
23 Chiêm Minh Sang 10LY     Thứ 4 Thứ 7     H10_4 - HẰNG A10_4 - Ngọc
24 Nguyễn Đặng Thành Tâm 10LY       Thứ 7       A10_4 - Ngọc
25 Trần Gia Thành 10LY Thứ 6       T10_6 - DUY      
26 Đoàn Gia Thịnh 10LY Thứ 6   Thứ 4   T10_6 - DUY   H10_4 - HẰNG  
27 Lê Nguyễn Anh Thư 10LY     Thứ 4       H10_4 - HẰNG  
28 Nguyễn Lê Anh Thư 10LY     Thứ 4       H10_4 - HẰNG  
29 Đinh Thị Hoàng Thương 10LY     Thứ 4       H10_4 - HẰNG  
30 Trần Trung Tính 10LY     Thứ 4 Thứ 7     H10_4 - HẰNG A10_4 - Ngọc
31 Lê Hoàng Đức Trọng 10LY Thứ 6   Thứ 4   T10_6 - DUY   H10_4 - HẰNG  
32 Nguyễn Thanh Trúc 10LY     Thứ 4       H10_4 - HẰNG  
33 La Thúy Vi 10LY     Thứ 4 Thứ 7     H10_4 - HẰNG A10_4 - Ngọc
34 Đỗ Nguyễn Tường Vy 10LY Thứ 6   Thứ 4   T10_6 - DUY   H10_4 - HẰNG  
35 Phạm Thị Yến 10LY     Thứ 4       H10_4 - HẰNG  
1 Đỗ Mai Anh 10N1 Thứ 3 Thứ 6   Thứ 7 T10_4 - TRUNG L10_10 - Ần   A10_4 - Ngọc
2 Đặng Đức Bình 10N1   Thứ 6 Thứ 5     L10_10 - Ần H10_5 - HẰNG  
3 Hoàng Hữu Duyên 10N1   Thứ 4 Thứ 5     L10_5 - NGHI H10_5 - HẰNG  
4 Phan Chí Dũng 10N1   Thứ 6 Thứ 5     L10_10 - Ần H10_5 - HẰNG  
5 Phạm Ngọc Hân Hân 10N1 Thứ 3 Thứ 6 Thứ 5   T10_4 - TRUNG L10_10 - Ần H10_5 - HẰNG  
6 Nguyễn Thị Thu Hiền 10N1 Thứ 7 Thứ 4 Thứ 5   T10_2 - DUY L10_5 - NGHI H10_7 - KIỀU  
7 Lê Trung Hiếu 10N1 Thứ 7 Thứ 3 Thứ 5   T10_2 - DUY L10_4 - HỒNG H10_5 - HẰNG  
8 Lê Chung Kiên 10N1 Thứ 4   Thứ 5   T10_5 - TRUNG   H10_5 - HẰNG  
9 Nguyễn Tuấn Kiệt 10N1 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5   T10_4 - TRUNG L10_5 - NGHI H10_7 - KIỀU  
10 Đỗ Thị Thùy Linh 10N1 Thứ 3   Thứ 6   T10_1 - DUY   H10_1 - Bằng  
11 Tống Khánh Linh 10N1 Thứ 7   Thứ 5   T10_2 - DUY   H10_5 - HẰNG  
12 Nguyễn Thị Thu Mai 10N1 Thứ 3 Thứ 4   Thứ 7 T10_4 - TRUNG L10_5 - NGHI   A10_4 - Ngọc
13 Đặng Bùi Nhật Minh 10N1   Thứ 4 Thứ 5     L10_5 - NGHI H10_5 - HẰNG  
14 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 10N1 Thứ 3   Thứ 5   T10_4 - TRUNG   H10_5 - HẰNG  
15 Huỳnh Thanh Thủy Ngân 10N1   Thứ 6 Thứ 5     L10_10 - Ần H10_5 - HẰNG  
16 Nguyễn Ngô Bảo Ngân 10N1   Thứ 3 Thứ 5     L10_4 - HỒNG H10_5 - HẰNG  
17 Trần Lê Ánh Ngân 10N1   Thứ 4 Thứ 5     L10_5 - NGHI H10_5 - HẰNG  
18 Lê Thị Mỹ Ngọc 10N1 Thứ 7   Thứ 5   T10_2 - DUY   H10_5 - HẰNG  
19 Nguyễn Bảo Ngọc 10N1 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5   T10_4 - TRUNG L10_5 - NGHI H10_7 - KIỀU  
20 Nguyễn Thảo Nguyên 10N1   Thứ 4 Thứ 5     L10_5 - NGHI H10_5 - HẰNG  
21 Huỳnh Tố Nguyệt 10N1 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5   T10_4 - TRUNG L10_5 - NGHI H10_5 - HẰNG  
22 Trần Quang Nhật 10N1   Thứ 6 Thứ 5     L10_10 - Ần H10_5 - HẰNG  
23 Quách Diễm Phúc 10N1 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 5   T10_5 - TRUNG L10_4 - HỒNG H10_5 - HẰNG  
24 Hồ Tấn Anh Tài 10N1     Thứ 5       H10_5 - HẰNG  
25 Đoàn Công Thành 10N1 Thứ 3 Thứ 6 Thứ 5   T10_4 - TRUNG L10_10 - Ần H10_5 - HẰNG  
26 Huỳnh Minh Thùy 10N1 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 5   T10_5 - TRUNG L10_5 - NGHI H10_5 - HẰNG  
27 Lê Minh Thùy 10N1 Thứ 3 Thứ 6 Thứ 5   T10_4 - TRUNG L10_10 - Ần H10_5 - HẰNG  
28 Bùi Thị Minh Thư