SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2016-2017
TKB có tác dụng từ: 03/04/2017


DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC                      
NĂM HỌC 2016 - 2017                                  
                                     
STT TÊN LỚP - GV DẠY SS LỊCH HỌC Phòng MãMôn   Ghi chú:  Ký hiệu lịch học:                
1 DH-T1 - DŨNG 38 S27-12 3 1   - Ký tự đầu là chỉ buổi học, ký tự thứ 2 và 3 là chỉ thứ trong tuần, hai ký tự cuối là tiết học          
2 DH-T4 - DUY 33 S27-12 2 1   - Ví dụ: Ký hhiệu S27-12 là học sáng thứ 2 và thứ 7 hai tiết 1, 2            
3 DH-T5 - P.HA 24 S27-12 4 1   - Riêng môn toán tiết  thứ 5, các em học sinh xem trên tkb của trường hoặc tkb của giáo viên dạy lớp đó        
4 DH-T7 - T.HA 39 S27-12 5 1                          
5 DH-A1 - B.TRUNG 35 S27-12 6 6                          
6 DH-A5 - MỸ 32 S27-12 7 6                          
7 DH-T2 - DŨNG 37 S27-34 2 1                          
8 DH-T6 - P.HA 35 S27-34 4 1                          
9 DH-T8 - T.HA 40 S27-34 3 1                          
10 DH-A2 - B.TRUNG 35 S27-34 5 6                          
11 DH-A4 - MỸ 21 S27-34 6 6                          
12 DH-T9 - T.HA 31 S35-12 2 1                          
13 DH-L1 - BĂNG 19 S35-12 4 2                          
14 DH-L2 - NGHI 40 S35-12 3 2                          
15 DH-S1 - MINH 34 S35-12 5 4                          
16 DH-S3 - QUYẾT 36 S35-12 6 4                          
17 DH-V3 - THƯ 22 S35-12 7 5                          
18 DH-SU - HẰNG 28 S35-12 8 7                          
19 DH-T3 - DŨNG 25 S35-34 2 1                          
20 DH-T10 - T.HA 31 S35-34 4 1                          
21 DH-L3 - NGHI 38 S35-34 3 2                          
22 DH-S2 - MINH 30 S35-34 5 4                          
23 DH-V4 - THƯ 36 S35-34 6 5                          
24 DH-L4 - NGHI 34 S46-12 2 2                          
25 DH-H1 - M.THẢO 26 S46-12 3 3                          
26 DH-H3 - BẰNG 29 S46-12 4 3                          
27 DH-H5 - KIỀU 22 S46-12 5 3                          
28 DH-V1 - THƯ 31 S46-12 6 5                          
29 DH-H2 - M.THẢO 27 S46-34 2 3                          
30 DH-H4 - BẰNG 27 S46-34 3 3                          
31 DH-H6 - KIỀU 23 S46-34 4 3                          
32 DH-V2 - THƯ 22 S46-34 5 5                          
33 DH-A3 - MỸ 28 S46-34 6 6                          
34 DH-D - HƯƠNG 25 S46-34 7 8                          
                                     
                                     
TT HỌ VÀ TÊN LỚP LỊCH HỌC MÔN THI ĐH
      TOÁN HÓA SINH VĂN ANH SỬ ĐỊA Toán Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa
1 Huỳnh Ngọc An 12A1 S35-12         S27-12     DH-T9 - T.HA         DH-A1 - B.TRUNG    
2 Đỗ Lê Trúc Anh 12A1 S35-34 S46-12 S46-34           DH-T3 - DŨNG DH-L4 - NGHI DH-H4 - BẰNG          
3 Phan Đức Anh 12A1 S27-34 S35-12 S46-34           DH-T2 - DŨNG DH-L1 - BĂNG DH-H2 - M.THẢO          
4 Phạm Huế Anh 12A1 S27-34 S35-34 S46-34           DH-T8 - T.HA DH-L3 - NGHI DH-H2 - M.THẢO          
5 Nguyễn Lê Trúc Băng 12A1 S35-12         S27-34     DH-T9 - T.HA         DH-A4 - MỸ    
6 Lê Thị Mỹ Duyên 12A1 S27-34   S46-34 S35-34         DH-T8 - T.HA   DH-H2 - M.THẢO DH-S2 - MINH        
7 Hình Duy Đăng 12A1 S27-12 S35-12 S46-12 S35-34         DH-T7 - T.HA DH-L1 - BĂNG DH-H1 - M.THẢO DH-S2 - MINH        
8 Đào Tấn Đô 12A1 S27-12   S46-12 S35-12         DH-T7 - T.HA   DH-H5 - KIỀU DH-S1 - MINH        
9 Hồng Hoàng Đức 12A1 S27-34         S27-12     DH-T8 - T.HA         DH-A5 - MỸ    
10 Nguyễn Thanh Hải 12A1 S27-34 S35-34       S46-34     DH-T2 - DŨNG DH-L3 - NGHI       DH-A3 - MỸ    
11 Nguyễn Phi Hoàng 12A1 S27-12 S35-12 S46-12           DH-T1 - DŨNG DH-L2 - NGHI DH-H1 - M.THẢO          
12 Tăng Xuân Hoàng 12A1 S27-34       S46-12 S46-34     DH-T8 - T.HA       DH-V1 - THƯ DH-A3 - MỸ    
13 Phạm Thị Mỹ Huyền 12A1 S35-34         S27-12     DH-T3 - DŨNG         DH-A1 - B.TRUNG    
14 Vương Vinh Hưng 12A1 S27-12 S35-12 S46-12 S35-34         DH-T7 - T.HA DH-L2 - NGHI DH-H1 - M.THẢO DH-S2 - MINH        
15 Đặng Gia Khánh 12A1 S27-34               DH-T2 - DŨNG              
16 Lý Hoàng Vương Lâm 12A1 S27-34 S35-34       S27-12     DH-T8 - T.HA DH-L3 - NGHI       DH-A5 - MỸ    
17 Lê Công Luân 12A1 S27-12 S35-34 S46-34           DH-T7 - T.HA DH-L3 - NGHI DH-H2 - M.THẢO          
18 Nguyễn Đỗ Hữu Luyện 12A1 S35-12       S46-12 S46-34     DH-T9 - T.HA       DH-V1 - THƯ DH-A3 - MỸ    
19 Hồ Gia Minh 12A1 S27-34         S27-12     DH-T8 - T.HA         DH-A1 - B.TRUNG    
20 Đinh Thị Trà My 12A1 S27-34       S46-12 S27-12     DH-T2 - DŨNG       DH-V1 - THƯ DH-A1 - B.TRUNG    
21 Tô Nguyễn Hoàng Nhật 12A1 S27-34   S46-34 S35-34         DH-T8 - T.HA   DH-H2 - M.THẢO DH-S2 - MINH        
22 Ngô Nhiệm 12A1 S27-34       S46-12 S46-34     DH-T8 - T.HA       DH-V1 - THƯ DH-A3 - MỸ    
23 Phùng Thị Ngọc Oanh 12A1 S35-12       S46-12 S27-34     DH-T9 - T.HA       DH-V1 - THƯ DH-A4 - MỸ    
24 Huỳnh Vĩnh Phúc 12A1 S35-12       S46-12       DH-T9 - T.HA       DH-V1 - THƯ      
25 Trần Nguyễn Nam Phương 12A1 S27-34         S27-12     DH-T8 - T.HA         DH-A1 - B.TRUNG    
26 Phạm Lê Quang 12A1 S35-34       S46-12 S27-34     DH-T3 - DŨNG       DH-V1 - THƯ DH-A4 - MỸ    
27 Phạm Ngọc Phương Quỳnh 12A1 S27-34 S35-12       S27-12     DH-T2 - DŨNG DH-L1 - BĂNG       DH-A1 - B.TRUNG    
28 Phạm Xuân Quỳnh 12A1 S27-34 S35-34     S46-12 S27-12     DH-T8 - T.HA DH-L3 - NGHI     DH-V1 - THƯ DH-A1 - B.TRUNG    
29 Huỳnh Trường Sơn 12A1 S27-12 S35-34       S46-34     DH-T7 - T.HA DH-L3 - NGHI       DH-A3 - MỸ    
30 Tạ Hoàng Su Su 12A1 S27-34       S46-12       DH-T8 - T.HA       DH-V1 - THƯ      
31 Huỳnh Thị Thiên Thanh 12A1 S27-34         S46-34     DH-T8 - T.HA         DH-A3 - MỸ    
32 Đặng Nguyễn Phương Thảo 12A1 S27-34 S35-34       S46-34     DH-T2 - DŨNG DH-L3 - NGHI       DH-A3 - MỸ    
33 Trần Lê Phương Thảo 12A1           S27-34               DH-A4 - MỸ    
34 Lưu Đức Thắng 12A1 S27-34       S46-12 S46-34     DH-T8 - T.HA       DH-V1 - THƯ DH-A3 - MỸ    
35 Trần Đức Thịnh 12A1 S27-34       S46-12       DH-T8 - T.HA       DH-V1 - THƯ      
36 Trần Diệm Thương 12A1 S27-12 S35-34       S46-34     DH-T7 - T.HA DH-L3 - NGHI       DH-A3 - MỸ    
37 Dương Thị Thùy Trang 12A1 S27-34       S46-12 S46-34     DH-T8 - T.HA       DH-V1 - THƯ DH-A3 - MỸ    
38 Trần Việt Tuấn 12A1 S27-34 S35-34       S46-34     DH-T8 - T.HA DH-L3 - NGHI       DH-A3 - MỸ    
39 Đinh Tấn Vương 12A1 S27-34       S46-12 S27-12     DH-T2 - DŨNG       DH-V1 - THƯ DH-A1 - B.TRUNG    
1 Bùi Khiết Anh 12A2         S46-12   S35-12 S46-34         DH-V1 - THƯ   DH-SU - HẰNG DH-D - HƯƠNG
2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12A2 S35-34 S46-12             DH-T10 - T.HA DH-L4 - NGHI            
3 Trần Hùng Anh 12A2 S35-34 S46-12             DH-T10 - T.HA DH-L4 - NGHI            
4 Nguyễn Thanh Bảo 12A2 S27-34 S46-12       S27-12     DH-T6 - P.HA DH-L4 - NGHI       DH-A1 - B.TRUNG    
5 Nguyễn Thị Ngọc Bích 12A2 S35-34       S46-12 S27-12     DH-T10 - T.HA       DH-V1 - THƯ DH-A1 - B.TRUNG    
6 Nguyễn Thanh Cúc 12A2 S27-34       S46-12   S35-12 S46-34 DH-T6 - P.HA       DH-V1 - THƯ   DH-SU - HẰNG DH-D - HƯƠNG
7 Lê Thị Hồng Duyên 12A2         S46-12   S35-12 S46-34         DH-V1 - THƯ   DH-SU - HẰNG DH-D - HƯƠNG
8 Trần Thị Thùy Dương 12A2 S27-34       S46-12   S35-12   DH-T6 - P.HA       DH-V1 - THƯ   DH-SU - HẰNG  
9 Mai Lê Bảo Hoa 12A2 S27-34       S46-12 S27-12     DH-T6 - P.HA       DH-V1 - THƯ DH-A1 - B.TRUNG    
10 Huỳnh Trung Kiên 12A2 S35-34 S46-12             DH-T10 - T.HA DH-L4 - NGHI            
11 Võ Phạm Hồng Lam 12A2 S35-34 S46-12       S46-34     DH-T10 - T.HA DH-L4 - NGHI       DH-A3 - MỸ    
12 Lâm Anh Minh 12A2 S35-12       S46-12 S46-34     DH-T9 - T.HA       DH-V1 - THƯ DH-A3 - MỸ    
13 Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân 12A2         S46-12   S35-12 S46-34         DH-V1 - THƯ   DH-SU - HẰNG DH-D - HƯƠNG
14 Nguyễn Lâm Bảo Ngọc 12A2 S35-34         S46-34     DH-T10 - T.HA         DH-A3 - MỸ    
15 Bùi Thị Tuyết Nhung 12A2 S27-34       S46-12 S27-12     DH-T6 - P.HA       DH-V1 - THƯ DH-A1 - B.TRUNG    
16 Nguyễn Ngọc Kiều Oanh 12A2 S27-34       S46-12 S27-12     DH-T6 - P.HA       DH-V1 - THƯ DH-A1 - B.TRUNG    
17 Nguyễn Chấn Phong 12A2 S35-12 S46-12 S46-34           DH-T9 - T.HA DH-L4 - NGHI DH-H4 - BẰNG          
18 Kim Kiến Phúc 12A2 S27-34       S46-12       DH-T6 - P.HA       DH-V1 - THƯ      
19 Hoàng Lâm Như Quỳnh 12A2 S35-34 S46-12       S27-34     DH-T3 - DŨNG DH-L4 - NGHI       DH-A4 - MỸ    
20 Lại Anh Tài 12A2 S27-34       S46-12 S27-12     DH-T6 - P.HA       DH-V1 - THƯ DH-A1 - B.TRUNG    
21 Bùi Chí Tâm 12A2 S27-34 S46-12       S27-12     DH-T6 - P.HA DH-L4 - NGHI       DH-A1 - B.TRUNG    
22 Lê Tô Hiền Thanh 12A2 S35-34         S46-34     DH-T10 - T.HA         DH-A3 - MỸ    
23 Khưu Nhật Thành 12A2 S35-34     S35-12         DH-T3 - DŨNG     DH-S1 - MINH        
24 Nguyễn Trần Như Thảo 12A2 S35-34         S46-34     DH-T10 - T.HA         DH-A3 - MỸ    
25 Lê Trần Hiệp Thịnh 12A2 S27-34       S46-12 S27-12     DH-T6 - P.HA       DH-V1 - THƯ DH-A5 - MỸ    
26 Phan Ngọc Bảo Trâm 12A2 S35-34 S46-12 S46-34           DH-T3 - DŨNG DH-L4 - NGHI DH-H2 - M.THẢO          
27 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 12A2 S27-34       S46-12 S27-12     DH-T6 - P.HA       DH-V1 - THƯ DH-A1 - B.TRUNG    
28 Châu Minh Trung 12A2 S27-34       S46-12 S46-34     DH-T6 - P.HA       DH-V1 - THƯ DH-A3 - MỸ    
29 Nguyễn Hoàng Hải Trúc 12A2 S35-34         S46-34     DH-T10 - T.HA         DH-A3 - MỸ    
30 Nguyễn Hoàng Tùng 12A2 S35-34     S35-12         DH-T3 - DŨNG     DH-S1 - MINH        
31 Đào Thị Cẩm Tú 12A2 S35-34 S46-12             DH-T10 - T.HA DH-L4 - NGHI            
32 Trần Thị Kim Út 12A2         S46-12   S35-12 S46-34         DH-V1 - THƯ   DH-SU - HẰNG DH-D - HƯƠNG
33 Lâm Quốc Việt 12A2 S35-34           S35-12   DH-T10 - T.HA           DH-SU - HẰNG  
34 Trần Khánh Vy 12A2 S35-12         S46-34     DH-T9 - T.HA         DH-A3 - MỸ    
35 Nguyễn Thế Vỹ 12A2 S27-34 S46-12       S46-34     DH-T6 - P.HA DH-L4 - NGHI       DH-A3 - MỸ    
1 Đặng Phương Anh 12H1 S27-12   S46-12 S35-12         DH-T7 - T.HA   DH-H5 - KIỀU DH-S1 - MINH        
2 Phan Kỳ Anh 12H1 S27-34   S46-34 S35-12         DH-T8 - T.HA   DH-H2 - M.THẢO DH-S3 - QUYẾT        
3 Đặng Huỳnh Đức 12H1         S46-12   S35-12 S46-34         DH-V1 - THƯ   DH-SU - HẰNG DH-D - HƯƠNG
4 Trịnh Hoài Đức 12H1 S27-12   S46-12 S35-34         DH-T7 - T.HA   DH-H5 - KIỀU DH-S2 - MINH        
5 Ngô Thị Hồng Gấm 12H1 S27-34   S46-34 S35-12         DH-T8 - T.HA   DH-H6 - KIỀU DH-S3 - QUYẾT        
6 Hoàng Thị Thu Hà 12H1 S27-12   S46-12 S35-12         DH-T7 - T.HA   DH-H1 - M.THẢO DH-S1 - MINH        
7 Danh Trí Hiếu 12H1 S27-12 S35-12 S46-12           DH-T7 - T.HA DH-L2 - NGHI DH-H5 - KIỀU          
8 Cao Thị Hương 12H1 S27-34 S35-34 S46-34           DH-T8 - T.HA DH-L3 - NGHI DH-H6 - KIỀU          
9 Tạ Thị Thanh Hương 12H1 S27-34   S46-12 S35-34         DH-T8 - T.HA   DH-H1 - M.THẢO DH-S2 - MINH        
10 Nguyễn Đăng Khoa 12H1 S27-34   S46-34 S35-34         DH-T8 - T.HA   DH-H6 - KIỀU DH-S2 - MINH        
11 Bành Vũ Long 12H1 S27-12   S46-12 S35-12         DH-T7 - T.HA   DH-H5 - KIỀU DH-S3 - QUYẾT        
12 Nguyễn Tấn Luôn 12H1 S27-12 S35-12 S46-12           DH-T7 - T.HA DH-L2 - NGHI DH-H1 - M.THẢO          
13 Nguyễn Thị Thu Mai 12H1 S27-12 S35-12 S46-12           DH-T7 - T.HA DH-L2 - NGHI DH-H1 - M.THẢO          
14 Trần Tuấn Minh 12H1 S27-12   S46-12 S35-12         DH-T7 - T.HA   DH-H5 - KIỀU DH-S1 - MINH        
15 Trần Mai Hữu Nghĩa 12H1 S27-12   S46-12 S35-12         DH-T7 - T.HA   DH-H5 - KIỀU DH-S1 - MINH        
16 Bùi Trần Trung Nguyên 12H1 S27-34 S35-12 S46-12           DH-T8 - T.HA DH-L1 - BĂNG DH-H1 - M.THẢO          
17 Trần Thị Thảo Nguyên 12H1 S27-34   S46-34 S35-34         DH-T8 - T.HA   DH-H6 - KIỀU DH-S2 - MINH        
18 Phạm Trương Trúc Nhã 12H1 S27-12   S46-12 S35-12         DH-T7 - T.HA   DH-H5 - KIỀU DH-S1 - MINH        
19 Ngô Thị Vân Nhi 12H1 S27-34   S46-34 S35-34         DH-T8 - T.HA   DH-H6 - KIỀU DH-S2 - MINH        
20 Trần Tuyết Nhi 12H1 S27-34 S35-34 S46-34           DH-T8 - T.HA DH-L3 - NGHI DH-H2 - M.THẢO          
21 Hứa Thuận Phát 12H1 S27-12 S35-12 S46-12           DH-T7 - T.HA DH-L2 - NGHI DH-H1 - M.THẢO