Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 15/04/2019

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC 2 BUỔI - KHỐI 12        
                                                     
CÁC LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC                                                
STT GV-LỚP SS LỊCH HỌC Phòng   Giải thích Lịch học: Ký tự đầu là buổi, các kí tự kế tiếp là thứ, các kí tự cuối là tiết.                  
1 Dũng-T_DH1 22 S27-123     VD: - S27-123 là học buổi sáng các ngày thứ 2 và thứ 7; tiết 1, 2, 3 (Riêng thứ 2 học từ tiết 2)                
2 Hạnh-T_DH2 47 S27-123       - S345-45 là học buổi sáng các ngày thứ 3, 4, 5; tiết 4 và 5                        
3 L.Hà-T_DH4 16 S27-123       - C3-123 là học vào chiều thứ 3; tiết 1, 2, 3                          
4 P.Hà-T_DH5 25 S27-123     Ghi chú:                                       
5 Tr.Hà-T_DH7 29 S27-123       Các em đăng ký học các thầy/cô mà không đủ số lượng                         
6 Hương-Đ_DH1 11 S27-123       nên nhà trường không tổ chức lớp học thì các em xem trên TKB                       
7 MỸ-A_DH3 29 S27-123       và làm đơn để xin vào học bất cứ lớp nào mà các em thấy phù hợp.                      
8 Hạnh-T_DH3 30 S345-45                                              
9 P.Hà-T_DH6 35 S345-45                                              
10 Tr.Hà-T_DH8 49 S345-45                                              
11 Tr.Hà-T_DH9 45 S35-123                                              
12 Thảo-H_DH1 42 S35-123                                              
13 Bằng-H_DH3 39 S35-123                                              
14 Minh-S_DH1 33 S35-123                                              
15 MỸ-A_DH2 50 S35-123                                              
16 Băng-L_DH1 20 S46-123                                              
17 Thảo-H_DH2 35 S46-123                                              
18 Minh-S_DH2 31 S46-123                                              
19 Thư-V_DH1 35 S46-123                                              
20 Hằng-SU_DH 26 S46-123                                              
21 Cang-A_DH1 19 S46-123                                              
22 MỸ-A_DH4 42 S46-123                                              
                                                     
CÁC LỚP LUYỆN THI TỐT NGHIỆP                                                
STT GV-LỚP SS LỊCH HỌC PHÒNG                                            
1 Mỹ-A_TN 59 C3-123                                              
2 Ny-V_TN 16                                                
3 Hằng-H_TN 14 C3-123                                              
4 Minh-S_TN 31 C4-123                                              
                                                     
      LỊCH HỌC CÁC LỚP LTĐH TỐT NGHIỆP TÊN GV - TÊN LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC GV - LỚP TN
TT Họ và tên Lớp Toán ĐH Lý ĐH Hóa ĐH Sinh ĐH Văn ĐH Sử ĐH Địa ĐH Anh ĐH Hóa TN Sinh TN Văn TN Anh TN Toán Hóa Sinh Văn SỬ ĐỊA Anh Hóa Sinh Văn Anh
1 Đỗ Minh Anh 12A1 S345-45             S35-123         Tr.Hà-T_DH8             Mỹ-A_DH2        
2 Lê Trần Mai Anh 12A1 S345-45                       Tr.Hà-T_DH8                      
3 Lương Kiều Anh 12A1 S345-45   S46-123 S35-123                 Tr.Hà-T_DH8   Thảo-H_DH2 Minh-S_DH1                
4 Trần Phương Anh 12A1 S345-45             S35-123         Tr.Hà-T_DH8             Mỹ-A_DH2        
5 Trần Bình Duy 12A1 S27-123   S35-123 S46-123                 L.Hà-T_DH4   Thảo-H_DH1 Minh-S_DH2                
6 Trương Thanh Duy 12A1 S27-123             S35-123         Hạnh-T_DH2             Mỹ-A_DH2        
7 Nguyễn Ái Duyên 12A1 S27-123                       Hạnh-T_DH2                      
8 Huỳnh Thái Dương 12A1 S27-123             S35-123         Tr.Hà-T_DH7             Mỹ-A_DH2        
9 Nguyễn Thành Đạo 12A1 S27-123             S35-123         Hạnh-T_DH2             Mỹ-A_DH2        
10 Huỳnh Phan Nhật Hà 12A1 S345-45   S46-123 S35-123                 Tr.Hà-T_DH8   Thảo-H_DH2 Minh-S_DH1                
11 Trần Nhựt Hào 12A1 S345-45       S46-123     S35-123         Tr.Hà-T_DH8       Thư-V_DH1     Mỹ-A_DH2        
12 Trần Thị Mỹ Hạnh 12A1 S345-45       S46-123               Tr.Hà-T_DH8       Thư-V_DH1              
13 Phạm Gia Hân 12A1     S46-123 S35-123                     Thảo-H_DH2 Minh-S_DH1                
14 Mai Hồ Hiếu 12A1 S27-123   S46-123                   Hạnh-T_DH2   Thảo-H_DH2                  
15 Trần Thị Như Huỳnh 12A1 S345-45             S35-123         Tr.Hà-T_DH8             Mỹ-A_DH2        
16 Chiêm Quốc Hưng 12A1 S27-123             S35-123         Hạnh-T_DH2             Mỹ-A_DH2        
17 Đổng Hữu Khang 12A1 S27-123             S35-123         P.Hà-T_DH5             Mỹ-A_DH2        
18 Tạ Quốc Khang 12A1 S27-123   S46-123                   Hạnh-T_DH2   Thảo-H_DH2                  
19 Nguyễn Quang Khải 12A1 S27-123             S35-123         P.Hà-T_DH5             Mỹ-A_DH2        
20 Trần Đăng Khoa 12A1 S27-123             S35-123         P.Hà-T_DH5             Mỹ-A_DH2        
21 Tạ Trần Tuyết Linh 12A1 S345-45   S46-123 S35-123               C3-123 Tr.Hà-T_DH8   Thảo-H_DH2 Minh-S_DH1               Mỹ-A_TN
22 Huỳnh Trà Mi 12A1 S27-123   S35-123 S46-123                 L.Hà-T_DH4   Thảo-H_DH1 Minh-S_DH2                
23 Hoàng Phương Nam 12A1 S27-123       S46-123     S35-123         Hạnh-T_DH2       Thư-V_DH1     Mỹ-A_DH2        
24 Đinh Nguyễn Trang Ngân 12A1 S27-123             S35-123         P.Hà-T_DH5             Mỹ-A_DH2        
25 Lý Thảo Ngân 12A1 S27-123                       Hạnh-T_DH2                      
26 Bùi Như Ngọc 12A1 S27-123       S46-123               Hạnh-T_DH2       Thư-V_DH1              
27 Lý Huỳnh Như Ngọc 12A1 S27-123       S46-123               Hạnh-T_DH2       Thư-V_DH1              
28 Trương Vĩnh Ánh Ngọc 12A1 S27-123       S46-123               L.Hà-T_DH4       Thư-V_DH1              
29 Nguyễn Chí Nguyên 12A1 S27-123                       Dũng-T_DH1                      
30 Thạch Phương Nguyên 12A1 S27-123   S46-123 S35-123                 P.Hà-T_DH5   Thảo-H_DH2 Minh-S_DH1                
31 Nguyễn Thượng Nhân 12A1 S27-123                       Hạnh-T_DH2                      
32 Nguyễn Minh Nhật 12A1 S345-45         S46-123   S27-123         Hạnh-T_DH3         Hằng-Su_DH   Mỹ-A_DH3        
33 Nguyễn Minh Nhựt 12A1 S27-123 S46-123               C4-123     Hạnh-T_DH2 Băng-L_DH1               Minh-S_TN    
34 Trương Tấn Phát 12A1                                                
35 Đỗ Vũ Minh Quân 12A1 S27-123 S46-123           S35-123         P.Hà-T_DH5 Băng-L_DH1           Mỹ-A_DH2        
36 Lê Thị Phương Quỳnh 12A1 S27-123                       P.Hà-T_DH5                      
37 Trần Ngọc Khánh Quỳnh 12A1 S27-123       S46-123               Hạnh-T_DH2       Thư-V_DH1              
38 Huỳnh Đức Thắng 12A1 S27-123   S46-123 S35-123                 P.Hà-T_DH5   Thảo-H_DH2 Minh-S_DH1                
39 Huỳnh Thủy Tiên 12A1 S27-123       S46-123     S35-123         P.Hà-T_DH5       Thư-V_DH1     Mỹ-A_DH2        
40 Nguyễn Huỳnh Huyền Trâm 12A1                                                
41 Nguyễn Minh Triết 12A1 S345-45                     C3-123 Hạnh-T_DH3                     Mỹ-A_TN
42 Mai Huỳnh Thanh Tuyền 12A1 S27-123       S46-123               Hạnh-T_DH2       Thư-V_DH1              
43 Trần Thanh Tuyền 12A1 S345-45   S46-123 S35-123                 Tr.Hà-T_DH8   Thảo-H_DH2 Minh-S_DH1                
44 Lâm Kiến Tường 12A1 S345-45       S46-123     S35-123         Tr.Hà-T_DH8       Thư-V_DH1     Mỹ-A_DH2        
45 Đỗ Bảo Uyên 12A1     S35-123 S46-123                     Bằng-H_DH3 Minh-S_DH2                
46 Nguyễn Thảo Vy 12A1 S345-45             S35-123         Tr.Hà-T_DH8             Mỹ-A_DH2        
47 Phạm Hoàng Thiện Vỹ 12A1 S27-123 S46-123                     Hạnh-T_DH2 Băng-L_DH1                    
48 Bành Mỹ Xuân 12A1 S345-45     S35-123       S35-123         Tr.Hà-T_DH8     Minh-S_DH1       Mỹ-A_DH2        
1 Tô Minh An 12H1 S345-45   S35-123         S46-123         P.Hà-T_DH6   Thảo-H_DH1         Cang-A_DH1        
2 Đinh Nguyễn Minh Anh 12H1 S345-45       S46-123     S46-123         P.Hà-T_DH6       Thư-V_DH1     Cang-A_DH1        
3 Phan Vũ Đức Anh 12H1 S345-45 S46-123 S35-123                   P.Hà-T_DH6 Băng-L_DH1 Thảo-H_DH1                  
4 Nguyễn Ngọc Ánh 12H1 S345-45       S46-123     S46-123         P.Hà-T_DH6       Thư-V_DH1     Cang-A_DH1        
5 Trần Vi Bình 12H1 S345-45   S35-123         S46-123         P.Hà-T_DH6   Thảo-H_DH1         Cang-A_DH1        
6 Phạm Trương Hoàng Châu 12H1 S345-45   S35-123 S46-123                 P.Hà-T_DH6   Thảo-H_DH1 Minh-S_DH2                
7 Ngô Hải Đăng 12H1 S345-45 S46-123 S35-123                 C3-123 Tr.Hà-T_DH8 Băng-L_DH1 Thảo-H_DH1                 Mỹ-A_TN
8 Võ Hương Giang 12H1 S345-45 S46-123 S35-123                 C3-123 P.Hà-T_DH6 Băng-L_DH1 Bằng-H_DH3                 Mỹ-A_TN
9 Đinh Thị Thu Hà 12H1 S345-45   S35-123 S46-123                 Tr.Hà-T_DH8   Bằng-H_DH3 Minh-S_DH2                
10 Mai Hồng Hạnh 12H1 S345-45   S35-123         S46-123         P.Hà-T_DH6   Thảo-H_DH1         Cang-A_DH1        
11 Tạ Bùi Đức Huy 12H1 S345-45   S35-123         S46-123         P.Hà-T_DH6   Thảo-H_DH1         Cang-A_DH1        
12 Ngô Thị Tố Huyền 12H1 S345-45   S35-123 S46-123                 P.Hà-T_DH6   Thảo-H_DH1 Minh-S_DH2                
13 Trần Lan Hương 12H1 S345-45 S46-123 S35-123                   P.Hà-T_DH6 Băng-L_DH1 Thảo-H_DH1                  
14 Hồ Hoàng Khôi 12H1 S345-45     S46-123                 P.Hà-T_DH6     Minh-S_DH2                
15 Nguyễn Trung Kiên 12H1 S345-45 S46-123 S35-123                 C3-123 P.Hà-T_DH6 Băng-L_DH1 Bằng-H_DH3                 Mỹ-A_TN
16 Nguyễn Trần Phương Lan 12H1                   C4-123                       Minh-S_TN    
17 Nguyễn Đình Minh Lực 12H1 S345-45     S35-123               C3-123 P.Hà-T_DH6     Minh-S_DH1               Mỹ-A_TN
18 Nguyễn Trần Hữu Minh 12H1 S345-45     S35-123                 Tr.Hà-T_DH8     Minh-S_DH1                
19 Tân Huỳnh Khả Nhi 12H1 S345-45   S35-123 S46-123               C3-123 P.Hà-T_DH6   Thảo-H_DH1 Minh-S_DH2               Mỹ-A_TN
20 Trần Thị Cà Phi 12H1 S345-45 S46-123 S35-123                 C3-123 P.Hà-T_DH6 Băng-L_DH1 Bằng-H_DH3                 Mỹ-A_TN
21 Bùi Hoàng Phúc 12H1         S46-123 S46-123   S35-123                 Thư-V_DH1 Hằng-SU_DH   Mỹ-A_DH2