Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 17/09/2018

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC 2 BUỔI - KHỐI 12
                                     
STT Lớp - GV dạy SS Lịch học Phòng   Chú Ý:                      
1 A12_2 - Cang 31 Chiều thứ 3 P27     TKB buổi chiều áp dụng từ ngày 17/9/2018. Những học sinh chọn giáo viên và chọn môn nhưng sĩ số quá ít,   
2             không mở lớp được thì xem TKB và có thể chọn học ở bất cứ lớp nào phù hợp với mình.     
3 S12_1 - Minh 44 Chiều thứ 3 P30     Gửi đơn cho thầy Phong (phòng CNTT) từ ngày 10/9 đến ngày 15/9.        
4 A12_3 - Mỹ 48 Chiều thứ 3 P32                            
5 H12_5 - Dao 17 Chiều thứ 4 P24                            
6 H12_2 - Loan 41 Chiều thứ 4 P26                            
7 V12_2 - Thư 27 Chiều thứ 4 P29                            
8 H12_1 - Thảo 32 Chiều thứ 4 P32                            
9 H12_3 - Hằng 30 Chiều thứ 4 P33                            
10 L12_1 - Nghi 47 Chiều thứ 5 P24                            
11 T12_5 - Hạnh 40 Chiều thứ 5 P25                            
12 L12_2 - Đượm 21 Chiều thứ 5 P26                            
13 T12_3 - P.Hà 24 Chiều thứ 5 P27                            
14 T12_6 - Tr.Hà 52 Chiều thứ 5 P29                            
15 A12_4 - Mỹ 43 Chiều thứ 6 P23                            
16 H12_4 - Bằng 24 Chiều thứ 6 P27                            
17 H12_6 - Thảo 31 Chiều thứ 6 P28                            
18 T12_1 - Dũng 21 Chiều thứ 6 P30                            
19 V12_1 - Thư 34 Chiều thứ 6 P32                            
20 T12_4 - Tr.Hà 23 Chiều thứ 7 P23                            
21 T12_2 - Hạnh 38 Chiều thứ 7 P24                            
                                     
    LỊCH HỌC Tên lớp - Gv dạy
TT Họ và tên Lớp Toán Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh Toán Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh
1 Đỗ Minh Anh 12A1   C5               L12_1 - Nghi     Tr.Nga      
2 Lê Trần Mai Anh 12A1     C4         C6     H12_1 - Thảo         A12_4 - Mỹ
3 Lương Kiều Anh 12A1               C6         Tr.Nga     A12_4 - Mỹ
4 Trần Phương Anh 12A1   C5               L12_1 - Nghi     Tr.Nga      
5 Trần Bình Duy 12A1 C6   C4 C3         T12_1 - Dũng   H12_5 - Dao S12_1 - Minh        
6 Trương Thanh Duy 12A1 C6 C5             T12_1 - Dũng L12_1 - Nghi            
7 Nguyễn Ái Duyên 12A1 C7   C4           T12_2 - Hạnh   H12_1 - Thảo          
8 Huỳnh Thái Dương 12A1 C7             C6 T12_2 - Hạnh             A12_4 - Mỹ
9 Nguyễn Thành Đạo 12A1 C7             C6 T12_2 - Hạnh             A12_4 - Mỹ
10 Huỳnh Phan Nhật Hà 12A1     C4 C3             H12_1 - Thảo S12_1 - Minh        
11 Trần Nhựt Hào 12A1 C7             C6 T12_2 - Hạnh             A12_4 - Mỹ
12 Trần Thị Mỹ Hạnh 12A1 C6             C3 T12_1 - Dũng             A12_3 - Mỹ
13 Phạm Gia Hân 12A1 C7   C6           T12_2 - Hạnh   H12_6 - Thảo          
14 Mai Hồ Hiếu 12A1   C5 C6             L12_1 - Nghi H12_6 - Thảo          
15 Trần Thị Như Huỳnh 12A1 C7       C4       T12_2 - Hạnh       V12_2 - Thư      
16 Chiêm Quốc Hưng 12A1 C6 C5             T12_1 - Dũng L12_1 - Nghi            
17 Đổng Hữu Khang 12A1 C7             C6 T12_2 - Hạnh             A12_4 - Mỹ
18 Tạ Quốc Khang 12A1 C7   C6           T12_2 - Hạnh   H12_6 - Thảo          
19 Nguyễn Quang Khải 12A1 C7             C6 T12_2 - Hạnh             A12_4 - Mỹ
20 Trần Đăng Khoa 12A1 C7             C6 T12_2 - Hạnh             A12_4 - Mỹ
21 Tạ Trần Tuyết Linh 12A1       C3       C6       S12_1 - Minh       A12_4 - Mỹ
22 Huỳnh Trà Mi 12A1 C6     C3         T12_1 - Dũng     S12_1 - Minh        
23 Hoàng Phương Nam 12A1 C6               T12_1 - Dũng       Tr.Nga      
24 Đinh Nguyễn Trang Ngân 12A1 C6       C4       T12_1 - Dũng       V12_2 - Thư      
25 Lý Thảo Ngân 12A1 C7   C4           T12_2 - Hạnh   H12_1 - Thảo          
26 Bùi Như Ngọc 12A1 C7               T12_2 - Hạnh       Dương      
27 Lý Huỳnh Như Ngọc 12A1 C7               T12_2 - Hạnh       Dương      
28 Trương Vĩnh Ánh Ngọc 12A1 C6       C4       T12_1 - Dũng       V12_2 - Thư      
29 Nguyễn Chí Nguyên 12A1 C6             C3 T12_1 - Dũng             A12_3 - Mỹ
30 Thạch Phương Nguyên 12A1       C3       C6       S12_1 - Minh       A12_4 - Mỹ
31 Nguyễn Thượng Nhân 12A1 C6             C3 T12_1 - Dũng             A12_3 - Mỹ
32 Nguyễn Minh Nhật 12A1 C7       C4       T12_2 - Hạnh       V12_2 - Thư      
33 Nguyễn Minh Nhựt 12A1 C6 C5             T12_1 - Dũng L12_1 - Nghi            
34 Trương Tấn Phát 12A1   C5 C6             L12_1 - Nghi H12_6 - Thảo          
35 Đỗ Vũ Minh Quân 12A1     C4         C6     H12_1 - Thảo         A12_4 - Mỹ
36 Lê Thị Phương Quỳnh 12A1         C4     C6         V12_2 - Thư     A12_4 - Mỹ
37 Trần Ngọc Khánh Quỳnh 12A1 C7   C4           T12_2 - Hạnh   H12_1 - Thảo          
38 Huỳnh Đức Thắng 12A1       C3       C6       S12_1 - Minh       A12_4 - Mỹ
39 Huỳnh Thủy Tiên 12A1               C6         Tr.Nga     A12_4 - Mỹ
40 Nguyễn Huỳnh Huyền Trâm 12A1 C7               T12_2 - Hạnh              
41 Nguyễn Minh Triết 12A1 C6               T12_1 - Dũng              
42 Mai Huỳnh Thanh Tuyền 12A1 C7   C4           T12_2 - Hạnh   H12_1 - Thảo          
43 Trần Thanh Tuyền 12A1 C7     C3         T12_2 - Hạnh     S12_1 - Minh        
44 Lâm Kiến Tường 12A1 C7               T12_2 - Hạnh              
45 Đỗ Bảo Uyên 12A1 C7   C6           T12_2 - Hạnh   H12_6 - Thảo          
46 Nguyễn Thảo Vy 12A1   C5               L12_1 - Nghi     Tr.Nga      
47 Phạm Hoàng Thiện Vỹ 12A1 C6               T12_1 - Dũng Đông            
48 Bành Mỹ Xuân 12A1   C5           C6   L12_1 - Nghi           A12_4 - Mỹ
1 Tô Minh An 12H1     C6         C3     H12_6 - Thảo         A12_2 - Cang
2 Đinh Nguyễn Minh Anh 12H1   C5     C4         L12_2 - Đượm     V12_2 - Thư      
3 Phan Vũ Đức Anh 12H1   C5 C6         C3   L12_2 - Đượm H12_6 - Thảo         A12_2 - Cang
4 Nguyễn Ngọc Ánh 12H1         C4     C3         V12_2 - Thư     A12_3 - Mỹ
5 Trần Vi Bình 12H1     C6         C3     H12_6 - Thảo         A12_2 - Cang
6 Phạm Trương Hoàng Châu 12H1 C5     C3         T12_6 - Tr.Hà     S12_1 - Minh        
7 Ngô Hải Đăng 12H1 C5   C4         C3 T12_6 - Tr.Hà   H12_2 - Loan         A12_2 - Cang
8 Võ Hương Giang 12H1 C5   C4           T12_6 - Tr.Hà   H12_2 - Loan          
9 Đinh Thị Thu Hà 12H1   C5 C4 C3           L12_2 - Đượm H12_1 - Thảo S12_1 - Minh        
10 Mai Hồng Hạnh 12H1   C5           C3   L12_2 - Đượm           A12_2 - Cang
11 Tạ Bùi Đức Huy 12H1   C5 C4         C3   L12_2 - Đượm H12_2 - Loan         A12_2 - Cang
12 Ngô Thị Tố Huyền 12H1 C5     C3         T12_6 - Tr.Hà     S12_1 - Minh        
13 Trần Lan Hương 12H1 C5   C4           T12_3 - P.Hà   H12_3 - Hằng          
14 Hồ Hoàng Khôi 12H1 C6   C4 C3         T12_1 - Dũng   H12_3 - Hằng S12_1 - Minh        
15 Nguyễn Trung Kiên 12H1     C4         C3     H12_3 - Hằng         A12_3 - Mỹ
16 Nguyễn Trần Phương Lan 12H1 C5   C4           T12_6 - Tr.Hà   H12_2 - Loan          
17 Nguyễn Đình Minh Lực 12H1   C5               L12_2 - Đượm   Thảo        
18 Nguyễn Trần Hữu Minh 12H1   C5 C4 C3           L12_2 - Đượm H12_2 - Loan S12_1 - Minh        
19 Tân Huỳnh Khả Nhi 12H1 C5   C6           T12_3 - P.Hà   H12_6 - Thảo Thảo        
20 Trần Thị Cà Phi 12H1 C5   C4           T12_3 - P.Hà   H12_2 - Loan          
21 Bùi Hoàng Phúc 12H1 C5       C4     C3 T12_6 - Tr.Hà       V12_2 - Thư     A12_2 - Cang
22 Huỳnh Thanh Quang 12H1 C5     C3         T12_3 - P.Hà     S12_1 - Minh        
23 Nguyễn Nhật Quang 12H1   C5 C4         C3   L12_1 - Nghi H12_2 - Loan         A12_2 - Cang
24 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 12H1   C5 C4 C3           L12_2 - Đượm H12_1 - Thảo S12_1 - Minh        
25 Lâm Nhật Tân 12H1   C5 C4         C3   L12_2 - Đượm H12_2 - Loan         A12_2 - Cang
26 Mạc Khiết Thanh 12H1         C6     C3         V12_1 - Thư     A12_3 - Mỹ
27 Võ Thị Thanh Thảo 12H1         C6     C3         V12_1 - Thư     A12_3 - Mỹ
28 Nguyễn Phước Thắng 12H1   C5 C4         C3   L12_2 - Đượm H12_2 - Loan         A12_2 - Cang
29 Nguyễn Anh Thư 12H1   C5   C3           L12_2 - Đượm   S12_1 - Minh        
30 Lý Cẩm Tiên 12H1   C5 C6             L12_1 - Nghi H12_6 - Thảo          
31 Mai Kiên Toàn 12H1     C4         C3     H12_2 - Loan         A12_3 - Mỹ
32 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 12H1   C5 C4 C3           L12_2 - Đượm H12_1 - Thảo S12_1 - Minh        
33 Nguyễn Thành Trung 12H1     C4         C3     H12_2 - Loan         A12_3 - Mỹ
34 Tăng Khánh Trung 12H1     C4         C3     H12_2 - Loan         A12_2 - Cang
35 Đoàn Thái Tuyền 12H1 C5   C6           T12_3 - P.Hà   H12_4 - Bằng          
36 Trương Thị Ánh Tuyết 12H1 C5   C4           T12_3 - P.Hà   H12_2 - Loan          
37 Nguyễn Việt Tùng 12H1   C5 C4             L12_2 - Đượm H12_2 - Loan          
1 Lương Nguyễn Đức Anh 12H2 C7             C3 T12_2 - Hạnh             A12_2 - Cang
2 Huỳnh Gia Bảo 12H2   C5   C3           L12_1 - Nghi   S12_1 - Minh        
3 Lý Thái Bảo 12H2   C5 C4             L12_1 - Nghi H12_2 - Loan          
4 Nguyễn Gia Bảo 12H2 C7 C5 C6           T12_2 - Hạnh L12_1 - Nghi H12_4 - Bằng          
5 Đỗ Hồng Cẩm 12H2               C3       Quyết       A12_2 - Cang
6 Bùi Thị Thùy Dung 12H2 C6 C5             T12_1 - Dũng L12_1 - Nghi            
7 Nguyễn Thanh Anh Duy 12H2     C6 C3             H12_4 - Bằng S12_1 - Minh        
8 Nguyễn Anh Hào 12H2   C5           C3   L12_1 - Nghi           A12_2 - Cang
9 Đặng Thị Bé Huyền 12H2   C5   C3           L12_1 - Nghi   S12_1 - Minh        
10 Lê Cao Tuấn Hưng 12H2     C6 C3             H12_4 - Bằng S12_1 - Minh        
11 Trương Minh Trọng Hy 12H2               C3       Quyết       A12_2 - Cang
12 Ngô Dương Kha 12H2     C4 C3             H12_2 - Loan S12_1 - Minh        
13 Lê Thái Mỹ Khánh 12H2     C6 C3             H12_4 - Bằng S12_1 - Minh        
14 Lâm Minh Khôi 12H2     C4 C3             H12_2 - Loan S12_1 - Minh        
15 Trần Thị Khánh Linh 12H2 C5               T12_3 - P.Hà         Vân Hà    
16 Từ Phước Lợi 12H2     C6 C3             H12_4 - Bằng S12_1 - Minh        
17 Nguyễn Thị Xuân Mai 12H2     C4         C3     H12_2 - Loan         A12_2 - Cang
18 Nguyễn Thị Hoàng Mi 12H2   C5 C4             L12_1 - Nghi H12_2 - Loan          
19 Đoàn Lâm Minh 12H2   C5           C3   L12_1 - Nghi           A12_2 - Cang
20 Nguyễn Lý Tú Ngân 12H2     C4         C3     H12_2 - Loan         A12_2 - Cang
21 Dương Thanh Nhã 12H2               C3   Đông           A12_2 - Cang
22 Trần Yến Nhi 12H2     C6 C3         L.Hà   H12_4 - Bằng S12_1 - Minh        
23 Lại Khánh Như 12H2 C5   C6           T12_3 - P.Hà   H12_4 - Bằng          
24 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 12H2   C5   C3           L12_1 - Nghi   S12_1 - Minh        
25 Nguyễn Thị Huỳnh  Như 12H2     C4         C3     H12_2 - Loan         A12_2 - Cang
26 Trần Dương Nhựt 12H2   C5 C6             L12_1 - Nghi H12_4 - Bằng          
27 Trần Tấn Phát 12H2 C7   C6 C3         T12_2 - Hạnh   H12_4 - Bằng S12_1 - Minh        
28