Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 18/09/2017
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC 2 BUỔI - KHỐI 12                  
                             
STT Lớp - Giáo viên SS Ngày học Phòng         Thông báo          
1 T12_1 - Dũng 34 Chiều thứ 3 2         - Các em HSG (các em khác) nếu bị trùng buổi học thì làm đơn gởi cô Duyên để được giải quyết.
- Những học sinh đăng ký mà không đủ số lượng để mở lớp thì các em xem trên TKB, nếu các em thấy lớp nào phù hợp với mình thì làm đơn gởi cô Duyên để xếp lớp cho các em (kể cả lớp IELTS và lớp Ngữ pháp).
(Hạn chót nộp đơn là 17giờ ngày 18/09/2017)
 
2 T12_3 - P.Hà 20 Chiều thứ 3 5          
3 T12_5 - Hạnh 32 Chiều thứ 3 4          
4 T12_8 - Tr.Hà 38 Chiều thứ 3 3          
5 T12_7 - Tr.Hà 38 Chiều thứ 4 3          
6 S12_1 - Minh 33 Chiều thứ 4 6          
7 S12_2 - Quyết 21 Chiều thứ 4 2          
8 V12_1 - Thư 27 Chiều thứ 4 4                    
9 A12_4 - Mỹ 41 Chiều thứ 4 5                    
10 T12_6 - Tr.Hà 39 Chiều thứ 5 3                    
  S12_2 - Minh 16 Chiều thứ 5                      
11 L12_1 - Băng 27 Chiều thứ 5 2                    
12 L12_2 - Đông 20 Chiều thứ 5 4                    
13 L12_3 - H.Phượng 36 Chiều thứ 5 5                    
14 A12_2 - Mỹ 38 Chiều thứ 5 6                    
15 T12_2 - Duy 38 Chiều thứ 6 3                    
16 A12_1 - Mỹ 36 Chiều thứ 6 2                    
17 T12_4 - Hạnh 27 Chiều thứ 7 2                    
18 H12_1 - Thảo 32 Chiều thứ 7 3                    
19 H12_2 - Bằng 30 Chiều thứ 7 4                    
20 H12_3 - Hằng 31 Chiều thứ 7 5                    
21 H12_4 - Kiều 24 Chiều thứ 7 6                    
22 A12_3 - Mỹ 36 Chiều thứ 7 7                    
23 A12_5 - B.Trung 42 Chiều thứ 7 8                    
                             
                             
TT Họ và tên Lớp Lịch học Tên lớp - GV  
TOÁN HÓA SINH VĂN Anh LTĐH TOÁN HÓA SINH VĂN LTĐH
                             
1 Đỗ Lê An 12A1 C3         C6 T12_5 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
2 Lâm Kha Tú An 12A1 C3         C7 T12_3 - P.Hà         A12_5 - B.Trung
3 Đặng Lê Trâm Anh 12A1 C7         C6 T12_4 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
4 Nguyễn Phạm Minh Anh 12A1         C4           V12_1 - Thư  
5 Nguyễn Thị Phương Anh 12A1 C3         C7 T12_5 - Hạnh         A12_5 - B.Trung
6 Nguyễn Thành Duy 12A1 C3 C5 C7       T12_5 - Hạnh L12_2 - Đông H12_1 - Thảo      
7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12A1 C3       C4 C7 T12_5 - Hạnh       V12_1 - Thư A12_5 - B.Trung
8 Trần Vũ Nam Dương 12A1 C3   C7 C4     T12_5 - Hạnh   H12_1 - Thảo S12_2 - Quyết    
9 Hoàng Mạnh Đạt 12A1 C3   C7     C6 T12_5 - Hạnh   H12_1 - Thảo     A12_1 - Mỹ
10 Hà Hoàng Hảo 12A1 C7         C6 T12_4 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
11 Phạm Ngọc Hân 12A1 C3         C7 T12_3 - P.Hà         A12_5 - B.Trung
12 Lê Thanh Hiếu 12A1 C3 C5     C4   T12_3 - P.Hà L12_1 - Băng     V12_1 - Thư  
13 Võ Nguyễn Minh Huy 12A1 C7         C6 T12_4 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
14 Dương Nguyễn Đăng Khoa 12A1 C7 C5         T12_4 - Hạnh L12_1 - Băng        
15 Nguyễn Thị Yến Khoa 12A1 C3         C7 T12_3 - P.Hà         A12_5 - B.Trung
16 Nguyễn Ngọc Long 12A1 C7           T12_4 - Hạnh          
17 Huỳnh Xuân Mai 12A1 C6         C7 T12_2 - Duy         A12_3 - Mỹ
18 Đinh Đức Mẫn 12A1     C7           H12_1 - Thảo      
19 Nguyễn Phương Hồng Ngọc 12A1 C3         C6 T12_3 - P.Hà         A12_1 - Mỹ
20 Trương Khánh Ngọc 12A1     C7     C6     H12_4 - Kiều     A12_1 - Mỹ
21 Mai Thảo Nguyên 12A1 C3         C6 T12_1 - Dũng         A12_1 - Mỹ
22 Trần Chí Nguyên  12A1 C7         C6 T12_4 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
23 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 12A1     C7 C5         H12_4 - Kiều S12_2 - Minh    
24 Võ Viên Thanh Nhiệt 12A1 C7         C6 T12_4 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
25 Trương Đức Phát 12A1                        
26 Đỗ Nguyễn Duy Phương 12A1 C3       C4   T12_3 - P.Hà       V12_1 - Thư  
27 Hồ Ngọc Cát Phượng 12A1           C7           A12_5 - B.Trung
28 Phạm Phương Thanh 12A1 C3         C6 T12_3 - P.Hà         A12_1 - Mỹ
29 Đào Thanh Thảo 12A1 C3         C7 T12_3 - P.Hà         A12_5 - B.Trung
30 Nguyễn Trần Nhật Thái 12A1 C7         C6 T12_4 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
31 Khương Thị Minh Thúy 12A1 C7 C5       C6 T12_4 - Hạnh L12_1 - Băng       A12_1 - Mỹ
32 Trần Thị Tiến 12A1 C7 C5       C6 T12_4 - Hạnh L12_1 - Băng       A12_1 - Mỹ
33 Nguyễn Vương Mỹ Trân 12A1 C7 C5         T12_4 - Hạnh L12_1 - Băng        
34 Hoàng Xuân Tùng 12A1 C3   C7     C6 T12_5 - Hạnh   H12_1 - Thảo     A12_1 - Mỹ
35 Vương Mỹ Tú 12A1 C6   C7       T12_2 - Duy   H12_4 - Kiều      
36 Nguyễn Hoàng Yến Vi 12A1           C6           A12_1 - Mỹ
37 Phạm Thị Cẩm Xuân 12A1 C7         C6 T12_4 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
1 Nguyễn Ngọc Tú Anh 12A2                        
2 Võ Minh Anh 12A2 C3         C6 T12_3 - P.Hà         A12_1 - Mỹ
3 Lưu Nguyễn Ngọc Ánh 12A2           C6           A12_1 - Mỹ
4 Huỳnh Trọng Bảnh 12A2 C6   C7       T12_2 - Duy   H12_1 - Thảo      
5 Triệu Quang Hà 12A2   C5           L12_3 - H.Phượng        
6 Châu Ngọc Hân 12A2   C5           L12_3 - H.Phượng        
7 Lê Trung Hậu 12A2 C6   C7       T12_2 - Duy   H12_1 - Thảo      
8 Phạm Nguyễn Nam Huân 12A2     C7 C4         H12_1 - Thảo S12_1 - Minh    
9 Nguyễn Phan Ngọc Huyên 12A2           C6           A12_1 - Mỹ
10 Lê Hồng Kha 12A2 C3   C7     C6 T12_5 - Hạnh   H12_1 - Thảo     A12_1 - Mỹ
11 Đặng Hải Long 12A2 C3   C7     C6 T12_5 - Hạnh   H12_1 - Thảo     A12_1 - Mỹ
12 Đỗ Hoàng Long 12A2   C5           L12_1 - Băng        
13 Đỗ Nguyễn Thiên Long 12A2 C3 C5 C7       T12_5 - Hạnh L12_2 - Đông H12_1 - Thảo      
14 Châu Ngọc Lợi 12A2       C4   C5       S12_1 - Minh   A12_2 - Mỹ
15 Đoàn Diễm My 12A2   C5   C4   C7   L12_3 - H.Phượng   S12_1 - Minh   A12_3 - Mỹ
16 Đặng Hoàng Nam 12A2 C6         C7 T12_2 - Duy         A12_3 - Mỹ
17 Triệu Minh Khôi Nguyên 12A2 C3         C6 T12_5 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
18 Cao Minh Nhân 12A2 C3 C5 C7       T12_5 - Hạnh L12_2 - Đông H12_2 - Bằng      
19 Lê Tiểu Oanh 12A2 C3 C5   C4     T12_3 - P.Hà L12_3 - H.Phượng   S12_1 - Minh    
20 Nguyễn Phan Nguyệt Quế 12A2       C4   C5       S12_1 - Minh   A12_2 - Mỹ
21 Huỳnh Bảo Quyên 12A2 C3   C7 C4     T12_3 - P.Hà   H12_4 - Kiều S12_2 - Quyết    
22 Đặng Đoàn Quốc Thắng 12A2 C3 C5         T12_5 - Hạnh L12_2 - Đông        
23 Lý Thành Thắng 12A2 C3 C5         T12_5 - Hạnh L12_2 - Đông        
24 Đỗ Anh Thư 12A2 C3         C6 T12_3 - P.Hà         A12_1 - Mỹ
25 Tôn Thị Anh Thư 12A2           C6           A12_1 - Mỹ
26 Nguyễn Thanh Thương 12A2 C3 C5 C7       T12_5 - Hạnh L12_2 - Đông H12_1 - Thảo      
27 Từ Bảo Thy 12A2           C6           A12_1 - Mỹ
28 Trần Văn Tiến 12A2 C3         C6 T12_5 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
29 Tôn Thất Toại 12A2   C5           L12_1 - Băng        
30 Lê Kim Trang 12A2   C5       C7   L12_2 - Đông       A12_5 - B.Trung
31 Trần Thị Tú Trinh 12A2     C7   C4 C6     H12_4 - Kiều   V12_1 - Thư A12_1 - Mỹ
32 Đào Hữu Vinh 12A2         C4 C6         V12_1 - Thư A12_1 - Mỹ
33 Đỗ Lâm Tường Vy 12A2       C4           S12_2 - Quyết    
34 Nguyễn Mai Tường Vy 12A2 C3         C6 T12_3 - P.Hà         A12_1 - Mỹ
35 Trần Tường Vy 12A2 C3         C6 T12_3 - P.Hà         A12_1 - Mỹ
36 Lê Bảo Yến 12A2 C3   C7 C4     T12_3 - P.Hà   H12_1 - Thảo S12_1 - Minh    
37 Phan Thị Hải Yến 12A2   C5           L12_1 - Băng        
1 Huỳnh Xuân An 12H1 C5         C7 T12_6 - Tr.Hà         A12_5 - B.Trung
2 Quảng Thùy Anh 12H1       C4   C7       S12_1 - Minh   A12_5 - B.Trung
3 Trịnh Hoàng Kiều Anh 12H1 C3   C7 C4     T12_8 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng S12_1 - Minh    
4 Liêu Huỳnh Nguyệt Ái 12H1 C5   C7       T12_6 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng      
5 Lương Khả Ái 12H1 C5   C7       T12_6 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng      
6 Trần Lâm Thái Bảo 12H1 C4 C5         T12_7 - Tr.Hà L12_3 - H.Phượng        
7 Phan Huỳnh Bách 12H1 C4 C5       C7 T12_7 - Tr.Hà L12_3 - H.Phượng       A12_5 - B.Trung
8 Tô Thanh Bình 12H1 C5   C7     C4 T12_6 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng     A12_4 - Mỹ
9 Khưu Hồ Việt Chấn 12H1 C4 C5       C7 T12_7 - Tr.Hà L12_3 - H.Phượng       A12_5 - B.Trung
10 Đặng Trường Giang 12H1 C4 C5 C7       T12_7 - Tr.Hà L12_3 - H.Phượng H12_3 - Hằng      
11 Nguyễn Lê Thanh Hà 12H1 C4 C5 C7       T12_7 - Tr.Hà L12_3 - H.Phượng H12_3 - Hằng      
12 Võ Huy Hoàng 12H1 C3   C7       T12_3 - P.Hà   H12_1 - Thảo      
13 Lê Nhật Minh Khoa 12H1   C5   C4   C7   L12_1 - Băng   S12_1 - Minh   A12_5 - B.Trung
14 Tô Ngọc Đăng Khoa 12H1 C4 C5         T12_7 - Tr.Hà L12_3 - H.Phượng        
15 Nguyễn Anh Kiệt 12H1 C3   C7 C4     T12_8 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng S12_1 - Minh    
16 Phạm Thị Thanh Lam 12H1   C5 C7     C4   L12_3 - H.Phượng H12_3 - Hằng     A12_4 - Mỹ
17 Cao Đức Lộc 12H1   C5       C7   L12_3 - H.Phượng       A12_5 - B.Trung
18 Dương Tuyết Ngân 12H1   C5   C4   C7   L12_3 - H.Phượng   S12_2 - Quyết   A12_5 - B.Trung
19 Nguyễn Đặng Khánh Ngọc 12H1       C4   C7       S12_2 - Quyết   A12_5 - B.Trung
20 Diệp Thanh Phương 12H1                        
21 Lưu Hồng Bảo Phương 12H1 C5   C7       T12_6 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng      
22 Trần Đức Quân 12H1 C5         C4 T12_6 - Tr.Hà         A12_4 - Mỹ
23 Đỗ Nguyễn Xuân Quỳnh 12H1 C4 C5       C7 T12_7 - Tr.Hà L12_3 - H.Phượng       A12_5 - B.Trung
24 Trà Thanh Thanh 12H1 C5   C7       T12_6 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng      
25 Trần Phú Thành 12H1 C4 C5         T12_7 - Tr.Hà L12_3 - H.Phượng        
26 Danh Trần Trúc Thảo 12H1   C5       C7   L12_2 - Đông       A12_5 - B.Trung
27 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12H1 C5   C7       T12_6 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng      
28 Nguyễn Trần Phương Thảo 12H1   C5       C7   L12_2 - Đông       A12_5 - B.Trung
29 Đỗ Trần Đức Thuận 12H1   C5 C7         L12_3 - H.Phượng H12_4 - Kiều      
30 Phạm Hồng Thúy 12H1     C7     C5     H12_4 - Kiều     A12_2 - Mỹ
31 Nguyễn Ngọc Anh Thư 12H1     C7 C4   C5     H12_3 - Hằng S12_1 - Minh   A12_2 - Mỹ
32 Trần Võ Xuân Trang 12H1     C7     C4     H12_3 - Hằng     A12_4 - Mỹ
33 Lê Minh Tùng 12H1 C3 C5         T12_1 - Dũng L12_3 - H.Phượng        
1 Nguyễn Vân Anh 12H2 C3     C4     T12_8 - Tr.Hà     S12_1 - Minh    
2 Hứa Mỹ Duyên 12H2 C5         C7 T12_6 - Tr.Hà         A12_5 - B.Trung
3 Nguyễn Thị Thùy Dương 12H2 C3   C7 C5     T12_8 - Tr.Hà   H12_4 - Kiều S12_2 - Minh    
4 Lâm Vạn Đạt 12H2 C3   C7 C5     T12_8 - Tr.Hà   H12_4 - Kiều S12_2 - Minh    
5 Bùi Thị Huỳnh Giang 12H2 C5         C4 T12_6 - Tr.Hà         A12_4 - Mỹ
6 Danh Vũ Hào 12H2 C5         C4 T12_6 - Tr.Hà         A12_4 - Mỹ
7 Trần Thị Gia Hân 12H2 C3     C5     T12_8 - Tr.Hà     S12_2 - Minh    
8 Lâm Tân Huy 12H2 C3   C7 C5     T12_8 - Tr.Hà   H12_4 - Kiều S12_2 - Minh    
9 Phạm Ngọc Khánh 12H2 C3   C7 C4     T12_1 - Dũng   H12_4 - Kiều S12_1 - Minh    
10 Giang Bữu Linh 12H2 C5   C7       T12_6 - Tr.Hà   H12_4 - Kiều      
11 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 12H2 C3       C4 C5 T12_1 - Dũng       V12_1 - Thư A12_2 - Mỹ
12 Trần Phi Long 12H2 C4 C5 C7       T12_7 - Tr.Hà L12_2 - Đông H12_4 - Kiều      
13 Ngô Thị Trúc Mai 12H2 C5         C7 T12_6 - Tr.Hà         A12_5 - B.Trung
14 Võ Ngọc My 12H2   C5       C4   L12_3 - H.Phượng       A12_4 - Mỹ
15 Lê Đình Nam 12H2 C5         C4 T12_6 - Tr.Hà         A12_4 - Mỹ
16 Bùi Như Phương 12H2 C5   C7     C4 T12_6 - Tr.Hà   H12_4 - Kiều     A12_4 - Mỹ
17 Danh Huỳnh Nhật Phương 12H2 C3     C5     T12_8 - Tr.Hà     S12_2 - Minh    
18 Ngô Thị Diễm Phương 12H2 C3     C5     T12_8 - Tr.Hà     S12_2 - Minh    
19 Trần Hà Đăng Quang 12H2   C5       C7   L12_1 - Băng       A12_5 - B.Trung
20 Ký Huỳnh Thảo Quyên 12H2 C3     C5     T12_8 - Tr.Hà     S12_2 - Minh    
21 Lê Hải Sơn 12H2 C5         C4 T12_6 - Tr.Hà         A12_4 - Mỹ
22 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12H2 C4 C5         T12_7 - Tr.Hà L12_3 - H.Phượng        
23 Võ Nguyễn Vân Thảo 12H2 C5   C7       T12_6 - Tr.Hà   H12_4 - Kiều      
24 Nguyễn Công Thiện 12H2 C3   C7 C5     T12_8 - Tr.Hà   H12_4 - Kiều S12_2 - Minh    
25 Trần Thị Mỹ Tiên 12H2 C3     C5     T12_8 - Tr.Hà     S12_2 - Minh    
26 Đỗ Quyết Tiến 12H2 C5   C7       T12_6 - Tr.Hà   H12_4 - Kiều      
27 Lưu Quang Tiến 12H2 C4 C5         T12_7 - Tr.Hà L12_2 - Đông        
28 Trần Thành Trung 12H2 C5         C4 T12_6 - Tr.Hà         A12_4 - Mỹ
29 Phan Mai Quốc Trữ 12H2       C5   C7       S12_2 - Minh   A12_5 - B.Trung
30 La Thúy Vi 12H2 C5         C4 T12_6 - Tr.Hà         A12_4 - Mỹ
31 Nguyễn Hoàng Vũ 12H2 C3     C5     T12_8 - Tr.Hà     S12_2 - Minh    
32 Võ Thị Tường Vy 12H2 C3     C5     T12_8 - Tr.Hà     S12_2 - Minh    
1 Chung Thảo Anh 12LY C7           T12_4 - Hạnh          
2 Đặng Đoàn Quốc Anh 12LY C3   C7       T12_5 - Hạnh   H12_1 - Thảo      
3 Võ Quốc Duy 12LY C7         C4 T12_4 - Hạnh