Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/02/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10T 10TI 10L 10H1 10H2 10S 10V 10AN1 10AN2 10A1 11T 11TI 11L 11H1 11H2 11S 11V 11AN1 11AN2 11A1 12T 12TI 12L 12H1 12H2 12S 12V 12AN1 12AN2 12A1 12A2
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 LY - H_Phượng SU - DungS CN - Thu HO_C - Cúc-H SU - HàS GDQP - Tiên DIA - Hoa DIA - MinhĐ LY - Đượm CN - Nhung-S TOAN - Duy GDCD - MaiCD LY - Đông SU - HằngS SINH - PhươngS GDCD - Thuần CN - Luân LY - Nghi HOA - ThảoH TIN - Lợi TOAN - L_Hà DIA - Anh TO_C - Dũng DIA - HươngĐ LY - Thành HOA - HằngH ANH - GiangA TOAN - P_Hà ANH - HươngA ANH - Ngọc ANH - Mỹ
3 LY - H_Phượng LY - Đượm LY - NgaL TOAN - Lạc HO_C - Cúc-H SINH - ThảoS GDCD - Thuần SINH - PhươngS TOAN - TOAN - Hào TOAN - Duy LY - Nghi LY - Đông TIN - Lợi ANH - HươngA ANH - CúcA GDCD - MaiCD VAN - Kiển HOA - ThảoH TOAN - HạnhT TOAN - L_Hà ANH - GiangA TO_C - Dũng CN - Luân SU - DungS DIA - MinhĐ SU - HàS VAN - ThaoV HOA - HằngH ANH - Ngọc SINH - MinhS
4 TOAN - Dũng GDQP - Tiên LY - NgaL TOAN - Lạc LY - Đượm TIN - PhươngTH CN - Nhung-S HOA - Cúc-H SINH - ThảoS SU - HàS LY - Đông HOA - ThảoH TOAN - Hào HOA - HằngH LY - Nghi ANH - CúcA TOAN - VAN - Kiển TIN - Lợi LY - Thành ANH - TrungA ANH - GiangA LY_C - H_Phượng GDCD - Định TOAN - HạnhT SI_C - Quyết SINH - MinhS VAN - ThaoV GDCD - MaiCD DIA - MinhĐ TOAN - P_Hà
5 TOAN - Dũng TOAN - Lạc SINH - MinhS DIA - MinhĐ   LY - Đượm SU - HàS HOA - Cúc-H CN - Nhung-S GDQP - Tiên LY - Đông HOA - ThảoH TOAN - Hào HOA - HằngH LY - Nghi CN - Luân TOAN - TIN - Lợi AnhC - GiangA   ANH - TrungA VAN - ThaoV LY_C - H_Phượng SU - DungS TOAN - HạnhT SI_C - Quyết GDCD - Định ANH - Ngọc TIN - PhươngTH SINH - ThảoS TOAN - P_Hà
T.3 1 VAN - Thúy TI_C - Dân TOAN - Duy TD - Hiếu HOA - Loan TIN - PhươngTH ANH - CúcA TOAN - VAN - Kiển VAN - DươngV ANH - PhươngA SINH - GiangS TOAN - Hào HOA - HằngH HOA - Dao TD - HạnhTD CN - Luân DIA - Hoa GDCD - Thuần SINH - PhươngS TOAN - L_Hà TOAN - HạnhT TOAN - T_Hà VAN - Ny TIN - Lợi SU - HằngS CN - Ần LY - T_Phượng SU - DươngS TD - Đức VAN - HòaV
2 VAN - Thúy TI_C - Dân TOAN - Duy GDCD - Thuần HOA - Loan ANH - Văn TIN - PhươngTH TOAN - VAN - Kiển VAN - DươngV CN - Luân SU - HằngS TOAN - Hào SINH - GiangS HOA - Dao TIN - Lợi ANH - PhươngA SINH - PhươngS DIA - Hoa HOA - ThảoH TOAN - L_Hà TD - Hiếu TOAN - T_Hà LY - T_Phượng DIA - HươngĐ TOAN - HạnhT TD - HạnhTD AnhC - Cang CN - Ần TOAN - P_Hà VAN - HòaV
3 CN - Thu ANH - Văn GDCD - Định TIN - PhươngTH VAN - DươngV TD - Hiếu TOAN - Hào GDCD - Thuần SU - DươngS HOA - ThảoH TIN - Lợi ANH - PhươngA VAN - Thúy TOAN - TD - Đức VAN - Kiển SINH - PhươngS HOA - HằngH ANH - CúcA DIA - Hoa HOA - Bằng HOA - Loan TD - HạnhTD DIA - HươngĐ HOA - KiềuH VAN - Ny TOAN - T_Hà AnhC - Cang VAN - HòaV TOAN - P_Hà CN - Ần
4 SU - DươngS SU - DungS ANH - Cang SU - HàS TD - Hiếu CN - Thu VANC - DươngV TIN - PhươngTH HOA - Cúc-H HOA - ThảoH TOAN - Duy TD - Đức ANH - PhươngA TD - HạnhTD TOAN - AnhT VAN - Kiển HOA - Bằng HOA - HằngH ANH - CúcA GDCD - Thuần SU - HằngS HOA - Loan DIA - HươngĐ TIN - Lợi HOA - KiềuH VAN - Ny TOAN - T_Hà SINH - MinhS VAN - HòaV GDCD - Định TOAN - P_Hà
5 TIN - PhươngTH SINH - MinhS SU - HàS CN - Thu TOAN - P_Hà GDCD - Thuần VANC - DươngV SU - DươngS HOA - Cúc-H   TOAN - Duy   ANH - PhươngA ANH - Cang TOAN - AnhT ANH - CúcA HOA - Bằng ANH - Văn SINH - PhươngS       SU - DungS TOAN - T_Hà   HOA - HằngH TIN - Lợi GDCD - Định DIA - HươngĐ   SU - HằngS
T.4 1 TD - Đức VAN - Kiển TIN - PhươngTH GDQP - VAN - DươngV DIA - Hoa ANH - CúcA ANH - Trinh SU - DươngS TOAN - Hào TD - Thương TOAN - Lạc TD - Hiếu TIN - Lợi SU - HằngS SI_C - Quyết VAN - MThư ANH - Văn LY - Đông CN - Luân VAN - Ny VAN - ThaoV CN - Ần ANH - GiangA SINH - ThảoS TD - HạnhTD HOA - Loan TOAN - P_Hà TOAN - Dũng HOA - Dao DIA - Anh
2 DIA - Hoa VAN - Kiển TD - Đức ANH - Lan VAN - DươngV TD - Hiếu ANH - CúcA ANH - Trinh TIN - PhươngTH ANH - Cang HOA - Dao TOAN - Lạc CN - Luân HO_C - Bằng TIN - Lợi SI_C - Quyết VAN - MThư ANH - Văn LY - Đông HOA - ThảoH VAN - Ny VAN - ThaoV TD - HạnhTD HOA - Loan CN - Ần SINH - ThảoS DIA - Anh TOAN - P_Hà TOAN - Dũng SU - HằngS VAN - HòaV
3 ANH - Lan ANH - Văn ANH - Cang HOA - ThảoH GDQP - TOAN - Lạc TOAN - Hào TIN - PhươngTH GDCD - Định TD - Thương TIN - Lợi VAN - DươngV SU - HằngS HO_C - Bằng DIA - Anh TD - HạnhTD LY - Đượm VAN - Kiển TOAN - AnhT TD - Đức ANH - TrungA TD - Hiếu ANH - Mỹ HOA - Loan ANH - Trinh VAN - Ny ANH - GiangA SU - DươngS VAN - HòaV TOAN - P_Hà HOA - Dao
4 TOAN - Dũng TOAN - Lạc ANH - Cang HOA - ThảoH TOAN - P_Hà VAN - DươngV TD - HạnhTD LY - H_Phượng ANH - Lan TIN - PhươngTH TO_C - Hào TIN - Khải HOA - Bằng CN - Luân HOA - Dao TOAN - AnhT LY - Đượm SU - HằngS ANH - CúcA ANH - Trinh TO_C - TrungT GDCD - Định VAN - Ny SINH - ThảoS TD - Đức ANH - Mỹ VAN - HòaV TIN - Lợi AnhC - TrungA DIA - MinhĐ TD - Hiếu
5 TOAN - Dũng GDCD - Định HOA - Dao TOAN - Lạc TOAN - P_Hà VAN - DươngV LY - Đượm LY - H_Phượng ANH - Lan   TO_C - Hào TIN - Khải HOA - Bằng ANH - Cang TOAN - AnhT   TIN - Lợi CN - Luân ANH - CúcA ANH - Trinh TO_C - TrungT   SINH - ThảoS     ANH - Mỹ VAN - HòaV DIA - MinhĐ AnhC - TrungA    
T.5 1 SU - DươngS TOAN - Lạc VAN - Kiển ANH - Lan TOAN - P_Hà ANH - Văn TOAN - Hào TD - HạnhTD AnhC - Duyên GDCD - Định VAN - ThaoV ANH - PhươngA VAN - Thúy VAN - LêHòa GDCD - MaiCD LY - Thành VAN - MThư TIN - Lợi VAN - DươngV SU - DungS CN - Luân TOAN - HạnhT ANH - Mỹ TOAN - T_Hà ANH - Trinh LY - Băng LY - T_Phượng HOA - Cúc-H TD - Hiếu TD - Đức TIN - PhươngTH
2 ANH - Lan TOAN - Lạc VAN - Kiển VAN - LêHòa GDCD - Định ANH - Văn TOAN - Hào SU - DươngS AnhC - Duyên TIN - PhươngTH VAN - ThaoV ANH - PhươngA VAN - Thúy TD - HạnhTD TOAN - AnhT CN - Luân VAN - MThư TD - Hiếu VAN - DươngV TD - Đức TIN - Lợi TOAN - HạnhT ANH - Mỹ TOAN - T_Hà ANH - Trinh LY - Băng LY - T_Phượng HOA - Cúc-H LY - Thành HOA - Dao TOAN - P_Hà
3 ANH - Lan ANH - Văn SU - HàS TD - Hiếu TIN - PhươngTH SU - DungS VAN - NgaV VAN - LêHòa VAN - Kiển ANH - Cang HOA - Dao VAN - DươngV ANH - PhươngA TOAN - VAN - Thúy TOAN - AnhT TIN - Lợi TOAN - Lạc CN - Luân ANH - Trinh LY - Băng SU - DươngS GDCD - Định LY - T_Phượng GDCD - MaiCD TD - HạnhTD HOA - Loan TD - Đức LY - Thành VAN - ThaoV ANH - Mỹ
4 TO_C - T_Hà HOA - Dao TOAN - Duy TIN - PhươngTH ANH - Cang HOA - Cúc-H VAN - NgaV ANH - Trinh TD - HạnhTD TOAN - Hào SINH - Quyết VAN - DươngV TIN - Lợi TOAN - CN - Luân SU - DungS ANH - PhươngA TOAN - Lạc TOAN - AnhT TOAN - HạnhT TD - Hiếu LY - T_Phượng HOA - Loan VAN - Ny TD - Đức GDCD - MaiCD VAN - HòaV CN - Ần TOAN - Dũng TOAN - P_Hà ANH - Mỹ
5 TO_C - T_Hà HOA - Dao TOAN - Duy TOAN - Lạc SU - HàS HOA - Cúc-H TIN - PhươngTH ANH - Trinh TOAN - TOAN - Hào SINH - Quyết TI_C - Khải CN - Luân ANH - Cang TIN - Lợi   ANH - PhươngA ANH - Văn TOAN - AnhT TOAN - HạnhT GDCD - MaiCD LY - T_Phượng HOA - Loan VAN - Ny VAN - NgaV ANH - Mỹ VAN - HòaV TOAN - P_Hà TOAN - Dũng CN - Ần  
T.6 1 TD - Đức CN - Thu LY - NgaL ANH - Lan SINH - GiangS VAN - DươngV VAN - NgaV TOAN - LY - Đượm SINH - MinhS ANH - PhươngA DIA - Thiện TIN - Lợi VAN - LêHòa VAN - Thúy VAN - Kiển TD - Hiếu TOAN - Lạc TD - HạnhTD CN - Luân VAN - Ny SINH - Nhung-S TIN - PhươngTH TOAN - T_Hà LY - Thành TOAN - HạnhT ANH - GiangA LY - T_Phượng DIA - HươngĐ VAN - ThaoV DIA - Anh
2 TIN - PhươngTH LY - Đượm LY - NgaL SINH - GiangS ANH - Cang CN - Thu VAN - NgaV CN - Nhung-S ANH - Lan TD - Thương ANH - PhươngA CN - Luân DIA - Thiện VAN - LêHòa VAN - Thúy TIN - Lợi TOAN - TOAN - Lạc VAN - DươngV VAN - Kiển DIA - Anh ANH - GiangA VAN - Ny TD - HạnhTD DIA - HươngĐ TOAN - HạnhT TOAN - T_Hà TD - Đức SINH - MinhS VAN - ThaoV TD - Hiếu
3 VAN - Thúy TD - Đức TIN - PhươngTH VAN - LêHòa ANH - Cang SI_C - MinhS LY - Đượm TD - HạnhTD ANH - Lan VAN - DươngV TD - Thương TOAN - Lạc LY_C - T_Phượng CN - Luân HO_C - KiềuH SINH - GiangS TOAN - GDCD - MaiCD TOAN - AnhT VAN - Kiển HOA - Bằng TOAN - HạnhT VAN - Ny ANH - GiangA VAN - NgaV TIN - Lợi TOAN - T_Hà VAN - ThaoV TD - Hiếu LY - Thành HOA - Dao
4 SINH - PhươngS TIN - HOA - Dao VAN - LêHòa CN - Thu SI_C - MinhS HOA - Ngân AnhC - PhươngA TIN - PhươngTH DIA - HươngĐ VAN - ThaoV TOAN - Lạc LY_C - T_Phượng LY - NgaL HO_C - KiềuH TOAN - AnhT VANC - Ny TD - Hiếu CN - Luân TIN - Lợi SINH - Nhung-S DIA - Anh LY - Băng HO_C - Bằng VAN - NgaV CN - Ần TD - HạnhTD ANH - Ngọc ANH - HươngA LY - Thành GDCD - MaiCD
5 HOA - KiềuH TIN - CN - Thu   TIN - PhươngTH TOAN - Lạc HOA - Ngân AnhC - PhươngA CN - Nhung-S ANH - Cang     GDCD - MaiCD LY - NgaL CN - Luân TOAN - AnhT VANC - Ny SINH - PhươngS TIN - Lợi   LY - Băng CN - Ần DIA - HươngĐ   HO_C - Bằng   DIA - Anh ANH - Ngọc ANH - HươngA    
T.7 1 CN - Thu TD - Đức VAN - Kiển LY - H_Phượng TD - Hiếu SU - DungS TD - HạnhTD VAN - LêHòa TOAN - CN - Nhung-S CN - Luân LY - Nghi SINH - GiangS GDCD - Thuần SINH - PhươngS HOA - KiềuH DIA - Hoa AnhC - Mỹ SU - HằngS TOAN - HạnhT DIA - Anh TIN - Phúc LY - Băng ANH - GiangA TO_C - L_Hà DIA - MinhĐ VANC - ThaoV ANH - Ngọc HOA - HằngH TIN - Lợi LY - Thành
2 GDCD - Thuần VAN - Kiển LY_C - Nghi LY - H_Phượng CN - Thu TOAN - Lạc CN - Nhung-S VAN - LêHòa TOAN - SU - HàS DIA - Hoa CN - Luân SINH - GiangS DIA - Anh TD - Đức HOA - KiềuH SU - DungS AnhC - Mỹ AnhC - GiangA SINH - PhươngS TD - Hiếu TI_C - Phúc LY - Băng TD - HạnhTD TO_C - L_Hà TOAN - HạnhT VANC - ThaoV DIA - MinhĐ ANH - HươngA ANH - Ngọc LY - Thành
3 HOA - KiềuH DIA - Hoa LY_C - Nghi CN - Thu LY - Đượm TOAN - Lạc SU - HàS TOAN - DIA - MinhĐ LY - H_Phượng GDCD - Thuần TD - Đức TD - Hiếu SINH - GiangS ANH - HươngA LY - Thành SINH - PhươngS CN - Luân TD - HạnhTD VAN - Kiển SH - Nhung-S SH - Anh SH - Mỹ SH - DungS SH - L_Hà SH - HạnhT SH - GiangA SH - Cúc-H SH - HằngH SH - Ngọc SH - HằngS
4 GDQP - Tiên CN - Thu DIA - MinhĐ SU - HàS DIA - HươngĐ LY - Đượm SINH - ThảoS CN - Nhung-S TD - HạnhTD LY - H_Phượng SU - DungS SINH - GiangS LY - Đông TOAN - ANH - HươngA DIA - Hoa TD - Hiếu LY - Nghi SINH - PhươngS LY - Thành                      
5 SH - H_Phượng SH - Đượm SH - HàS SH - MinhĐ SH - HươngĐ SH - Thu SH - Tiên SH - PhươngS SH - ThảoS SH - ThảoH SH - Đông SH - MaiCD SH - GiangS SH - NgaL SH - HươngA SH - Hoa SH - SH - Nghi SH - Thuần SH - Thành                      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-01-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn