Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 14/08/2017

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10T 10TI 10L 10H1 10H2 10S 10V 10AN1 10AN2 10A1 11T 11TI 11L 11H1 11H2 11S 11V 11AN1 11AN2 11A1 12T 12TI 12L 12H1 12H2 12S 12V 12AN1 12AN2 12A1 12A2
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 LY - H_Phượng DIA - Hoa LY - Hồng DIA - MinhĐ SINH - GiangS SINH - ThảoS VAN - NgaV HOA - HằngH CN - Thu LY - NgaL SINH - PhươngS LY - Đượm LY - Đông TOAN - SU - HằngS GDCD - Thuần VAN - MThư DIA - Anh HOA - ThảoH VAN - Kiển ANH - TrungA SU - DươngS SINH - Nhung-S SU - DungS TOAN - L_Hà TOAN - HạnhT ANH - GiangA TIN - Lợi ANH - HươngA LY - Thành ANH - Mỹ
3 LY - H_Phượng SU - DươngS CN - Thu VAN - HòaV DIA - HươngĐ SU - HàS VAN - NgaV HOA - HằngH TOAN - LY - NgaL GDCD - Thuần SU - HằngS LY - Đông DIA - Anh TIN - Lợi VAN - Kiển VAN - MThư LY - Hồng HOA - ThảoH TOAN - HạnhT ANH - TrungA SINH - Nhung-S SU - DungS SINH - ThảoS GDCD - MaiCD ANH - Mỹ ANH - GiangA TOAN - P_Hà ANH - HươngA ANH - Ngọc LY - Thành
4 DIA - HươngĐ VAN - Kiển DIA - MinhĐ HOA - ThảoH LY - Đượm GDCD - Thuần DIA - Hoa LY - NgaL LY - H_Phượng ANH - TrungA TOAN - Duy CN - Luân TOAN - HạnhT HOA - HằngH LY - Hồng TIN - Lợi GDCD - MaiCD SINH - PhươngS LY - Đông ANH - HươngA TOAN - L_Hà DIA - Anh ANH - Mỹ VAN - MThư VAN - NgaV SI_C - Quyết VAN - HòaV TOAN - P_Hà SU - DươngS ANH - Ngọc SU - HằngS
5   VAN - Kiển SINH - PhươngS HOA - ThảoH CN - Thu DIA - Hoa LY - Đượm TOAN - P_Hà LY - H_Phượng ANH - TrungA TOAN - Duy   TOAN - HạnhT GDCD - Thuần LY - Hồng   CN - Luân HOA - HằngH LY - Đông SU - DungS TOAN - L_Hà ANH - GiangA ANH - Mỹ VAN - MThư DIA - HươngĐ SI_C - Quyết TIN - Lợi SU - DươngS LY - Thành   DIA - Anh
T.3 1 VAN - NgaV TIN - Khải TOAN - Duy ANH - Văn HOA - Loan TIN - PhươngTH ANH - CúcA SINH - PhươngS VAN - Kiển TOAN - TrungT ANH - PhươngA HOA - ThảoH CN - Luân ANH - Trinh TOAN - Hào TD - HạnhTD GDQP - TOAN - Lạc GDCD - Thuần LY - Thành VAN - Ny TD - Hiếu TOAN - Dũng TOAN - T_Hà HOA - KiềuH HOA - HằngH HOA - Dao TD - Đức SINH - MinhS TIN - Lợi VAN - ThaoV
2 VAN - NgaV TIN - Khải TOAN - Duy ANH - Văn HOA - Loan TOAN - Lạc TIN - PhươngTH TD - HạnhTD VAN - Kiển TOAN - TrungT VAN - MThư HOA - ThảoH TD - Hiếu ANH - Trinh TOAN - Hào SU - DungS ANH - PhươngA TIN - Lợi GDQP - TD - Đức VAN - Ny HOA - Bằng TOAN - Dũng TOAN - T_Hà LY - Thành HOA - HằngH SINH - MinhS CN - Luân AnhC - TrungA HOA - Dao VAN - ThaoV
3 TOAN - Dũng ANH - Văn TD - Đức TD - Hiếu TIN - PhươngTH TOAN - Lạc TOAN - Hào GDCD - Thuần SINH - ThảoS HOA - ThảoH VAN - MThư ANH - PhươngA GDQP - HO_C - KiềuH HOA - Dao ANH - Trinh SINH - PhươngS HOA - HằngH ANH - CúcA VAN - Kiển LY - Băng HOA - Bằng SINH - Nhung-S TIN - Lợi LY - Thành VAN - Ny TD - HạnhTD SINH - MinhS AnhC - TrungA VAN - NgaV CN - Luân
4 SINH - PhươngS TOAN - Lạc VAN - Kiển GDCD - Thuần ANH - CúcA TD - Hiếu VAN - NgaV SU - DươngS HOA - HằngH TIN - PhươngTH LY - Đông TD - Đức ANH - PhươngA TIN - Lợi HOA - Dao ANH - Trinh HOA - Bằng ANH - Văn VAN - DươngV HOA - ThảoH TO_C - Nam TIN - Khải LY - Băng VAN - MThư SU - DungS TD - HạnhTD TOAN - T_Hà AnhC - TrungA TOAN - Dũng SINH - ThảoS SINH - MinhS
5 GDCD - Thuần SINH - PhươngS   TIN - PhươngTH     VAN - NgaV   HOA - HằngH   LY - Đông VAN - DươngV VAN - Ny       HOA - Bằng ANH - Văn TOAN - Nam HOA - ThảoH SINH - Nhung-S TIN - Khải LY - Băng SU - DungS SINH - ThảoS   TIN - Lợi AnhC - TrungA SU - DươngS    
T.4 1 SU - DươngS TI_C - Khải LY - Hồng TD - Hiếu TIN - PhươngTH VAN - DươngV ANH - CúcA ANH - Trinh TOAN - ANH - TrungA VAN - MThư TOAN - Lạc HOA - Bằng SU - HằngS SINH - PhươngS HOA - Loan LY - Đượm ANH - Văn TIN - Lợi CN - Luân TOAN - L_Hà CN - Ần GDCD - Định TOAN - T_Hà ANH - Ngọc VAN - Ny TD - HạnhTD VAN - ThaoV TOAN - Dũng TD - Đức TOAN - P_Hà
2 TD - Đức TI_C - Khải LY - Hồng DIA - MinhĐ VAN - DươngV SI_C - MinhS ANH - CúcA ANH - Trinh TOAN - TIN - PhươngTH VAN - MThư TOAN - Lạc HOA - Bằng VAN - ThaoV CN - Luân HOA - Loan LY - Đượm ANH - Văn SU - HằngS SINH - PhươngS ANH - TrungA TD - Hiếu TD - HạnhTD TOAN - T_Hà TOAN - L_Hà VAN - Ny VAN - HòaV TIN - Lợi TOAN - Dũng HOA - Dao TOAN - P_Hà
3 TOAN - Dũng ANH - Văn TD - Đức TOAN - T_Hà HOA - Loan LY - Đượm TIN - PhươngTH TD - HạnhTD GDCD - Định VAN - DươngV HOA - Dao TIN - Khải VAN - Ny ANH - Trinh VAN - ThaoV CN - Luân VAN - MThư TOAN - Lạc ANH - CúcA TIN - Lợi HOA - Bằng SU - DươngS ANH - Mỹ CN - Ần TOAN - L_Hà DIA - MinhĐ SINH - MinhS ANH - Ngọc VAN - HòaV TOAN - P_Hà TD - Hiếu
4 TOAN - Dũng TOAN - Lạc HOA - Dao TOAN - T_Hà TOAN - P_Hà LY - Đượm HOA - Ngân TIN - PhươngTH DIA - MinhĐ VAN - DươngV TIN - Lợi TI_C - Khải SU - HằngS TD - HạnhTD VAN - ThaoV SI_C - Quyết VAN - MThư VAN - Ny ANH - CúcA   HOA - Bằng GDCD - Định CN - Luân HOA - Loan TD - Đức ANH - Mỹ LY - T_Phượng SU - DươngS TD - Hiếu CN - Ần SINH - MinhS
5     ANH - Văn   TOAN - P_Hà TOAN - Lạc HOA - Ngân DIA - MinhĐ SU - DươngS             SI_C - Quyết   VAN - Ny       TI_C - Khải TIN - PhươngTH LY - T_Phượng HO_C - Bằng ANH - Mỹ CN - Ần SINH - MinhS CN - Luân    
T.5 1 TIN - PhươngTH LY - Đượm VAN - Kiển TOAN - T_Hà ANH - CúcA ANH - Lan SU - HàS TOAN - P_Hà AnhC - Duyên TOAN - TrungT TD - Thương ANH - PhươngA VAN - Ny GDQP - TOAN - Hào TOAN - Nam TOAN - TD - Hiếu VAN - DươngV DIA - Hoa TIN - Lợi TOAN - HạnhT HOA - Dao TD - HạnhTD VAN - NgaV GDCD - MaiCD DIA - Anh HOA - Cúc-H VAN - HòaV TD - Đức VAN - ThaoV
2 ANH - Lan LY - Đượm VAN - Kiển TOAN - T_Hà ANH - CúcA SI_C - MinhS DIA - Hoa TOAN - P_Hà AnhC - Duyên TOAN - TrungT TOAN - Duy ANH - PhươngA VAN - Ny VAN - ThaoV TOAN - Hào TOAN - Nam TOAN - GDCD - MaiCD VAN - DươngV TD - Đức TD - Hiếu TOAN - HạnhT HOA - Dao TIN - Lợi VAN - NgaV TD - HạnhTD SU - HàS HOA - Cúc-H VAN - HòaV GDCD - Định TIN - PhươngTH
3 VAN - NgaV DIA - Hoa TIN - PhươngTH VAN - HòaV TD - Hiếu HOA - Cúc-H LY - Đượm ANH - Trinh VAN - Kiển TD - Thương TOAN - Duy TD - Đức LY_C - T_Phượng TOAN - DIA - Anh TD - HạnhTD ANH - PhươngA GDQP - ANH - CúcA TOAN - HạnhT LY - Băng VAN - ThaoV VAN - Ny HO_C - Bằng TIN - Lợi SU - HàS TOAN - T_Hà GDCD - Định SINH - MinhS ANH - Ngọc HOA - Dao
4 TO_C - T_Hà TD - Đức TOAN - Duy VAN - HòaV TOAN - P_Hà DIA - Hoa TOAN - Hào ANH - Trinh TD - HạnhTD VAN - DươngV GDQP - LY - Đượm LY_C - T_Phượng LY - NgaL VAN - ThaoV VAN - Kiển ANH - PhươngA VAN - Ny TOAN - Nam TOAN - HạnhT DIA - Anh   TIN - PhươngTH HO_C - Bằng TOAN - L_Hà TIN - Lợi GDCD - Định ANH - Ngọc TD - Hiếu SU - HàS GDCD - MaiCD
5 TO_C - T_Hà VAN - Kiển TOAN - Duy SU - HàS HO_C - Cúc-H   TOAN - Hào VAN - HòaV TIN - PhươngTH     VAN - DươngV ANH - PhươngA LY - NgaL VAN - ThaoV ANH - Trinh TIN - Lợi VAN - Ny TOAN - Nam   TOAN - L_Hà   LY - Băng GDCD - Định HO_C - Bằng TOAN - HạnhT LY - T_Phượng ANH - Ngọc GDCD - MaiCD TOAN - P_Hà  
T.6 1 HOA - KiềuH TD - Đức TIN - PhươngTH ANH - Văn GDCD - Định CN - Thu VANC - DươngV VAN - HòaV ANH - Lan TD - Thương ANH - PhươngA DIA - Thiện TOAN - HạnhT CN - Luân GDQP - VAN - Kiển TOAN - TOAN - Lạc TD - HạnhTD ANH - HươngA SU - HằngS VAN - ThaoV VAN - Ny HOA - Loan TIN - Lợi CN - Ần ANH - GiangA TOAN - P_Hà LY - Thành SU - HàS TD - Hiếu
2 HOA - KiềuH GDCD - Định SU - HàS TIN - PhươngTH TOAN - P_Hà HOA - Cúc-H VANC - DươngV VAN - HòaV ANH - Lan CN - Thu ANH - PhươngA GDQP - DIA - Thiện TD - HạnhTD TD - Đức VAN - Kiển TD - Hiếu TOAN - Lạc AnhC - GiangA ANH - HươngA TO_C - Nam VAN - ThaoV VAN - Ny HOA - Loan CN - Ần TOAN - HạnhT HOA - Dao LY - T_Phượng TOAN - Dũng TIN - Lợi SU - HằngS
3 TOAN - Dũng ANH - Văn GDCD - Định CN - Thu HO_C - Cúc-H ANH - Lan TOAN - Hào TOAN - P_Hà TOAN - DIA - HươngĐ TD - Thương TOAN - Lạc ANH - PhươngA SINH - GiangS HO_C - KiềuH TOAN - Nam VANC - Ny CN - Luân VAN - DươngV VAN - Kiển TD - Hiếu TOAN - HạnhT TD - HạnhTD ANH - GiangA TD - Đức TIN - Lợi SU - HàS LY - T_Phượng TIN - PhươngTH LY - Thành HOA - Dao
4 TD - Đức HOA - Dao ANH - Văn HO_C - Cúc-H VAN - DươngV ANH - Lan TD - HạnhTD AnhC - PhươngA TIN - PhươngTH GDCD - Định TO_C - Hào TOAN - Lạc SINH - GiangS TOAN - ANH - HươngA TOAN - Nam VANC - Ny TD - Hiếu CN - Luân VAN - Kiển TIN - Lợi TOAN - HạnhT TOAN - Dũng ANH - GiangA HOA - KiềuH LY - T_Phượng VAN - HòaV VAN - ThaoV DIA - HươngĐ VAN - NgaV TOAN - P_Hà
5 DIA - HươngĐ   ANH - Văn HO_C - Cúc-H VAN - DươngV TIN - PhươngTH   AnhC - PhươngA     TO_C - Hào   TIN - Lợi     SINH - GiangS     TOAN - Nam   VAN - Ny ANH - GiangA TOAN - Dũng LY - T_Phượng HOA - KiềuH   VAN - HòaV VAN - ThaoV ANH - HươngA VAN - NgaV TOAN - P_Hà
T.7 1 TIN - PhươngTH TOAN - Lạc DIA - MinhĐ LY - H_Phượng TD - Hiếu VAN - DươngV CN - Thu LY - NgaL ANH - Lan SU - HàS CN - Luân SINH - GiangS GDCD - MaiCD VAN - ThaoV ANH - HươngA GDQP - DIA - Hoa AnhC - Mỹ TD - HạnhTD TOAN - HạnhT SINH - Nhung-S ANH - GiangA SU - DungS DIA - HươngĐ SINH - ThảoS LY - T_Phượng TOAN - T_Hà TD - Đức HOA - HằngH TOAN - P_Hà LY - Thành
2 CN - Thu TOAN - Lạc LY_C - NgaL LY - H_Phượng SU - HàS VAN - DươngV TD - HạnhTD DIA - MinhĐ ANH - Lan SINH - GiangS HOA - Dao GDCD - MaiCD TOAN - HạnhT VAN - ThaoV ANH - HươngA LY - Thành TD - Hiếu AnhC - Mỹ AnhC - GiangA GDQP - CN - Luân LY - T_Phượng DIA - HươngĐ SINH - ThảoS SU - DungS SINH - Nhung-S TOAN - T_Hà ANH - Ngọc HOA - HằngH TOAN - P_Hà TIN - PhươngTH
3 ANH - Lan HOA - Dao LY_C - NgaL HOA - ThảoH LY - Đượm TOAN - Lạc SINH - GiangS CN - Thu DIA - MinhĐ DIA - HươngĐ DIA - Hoa VAN - DươngV TD - Hiếu TOAN - TD - Đức LY - Thành SU - DungS SU - HằngS DIA - Anh GDCD - Thuần GDCD - MaiCD LY - T_Phượng LY_C - H_Phượng TD - HạnhTD ANH - Ngọc SU - HàS VANC - ThaoV TOAN - P_Hà TIN - PhươngTH SINH - ThảoS ANH - Mỹ
4 ANH - Lan CN - Thu HOA - Dao SINH - GiangS DIA - HươngĐ TD - Hiếu GDCD - Thuần TIN - PhươngTH TD - HạnhTD HOA - ThảoH SU - DungS VAN - DươngV LY - Đông HOA - HằngH GDCD - MaiCD DIA - Hoa TOAN - LY - Hồng SINH - PhươngS LY - Thành SU - HằngS SINH - Nhung-S LY_C - H_Phượng ANH - GiangA ANH - Ngọc TOAN - HạnhT VANC - ThaoV DIA - MinhĐ ANH - HươngA DIA - Anh ANH - Mỹ
5 SH - H_Phượng SH - Đượm SH - HàS SH - MinhĐ SH - HươngĐ SH - Thu SH - Tiên SH - PhươngS SH - ThảoS SH - ThảoH SH - Đông SH - MaiCD SH - GiangS SH - NgaL SH - HươngA SH - Hoa SH - SH - Hồng SH - Thuần SH - Thành SH - Nhung-S SH - Anh SH - Mỹ SH - DungS SH - L_Hà SH - HạnhT SH - GiangA SH - Cúc-H SH - HằngH SH - Ngọc SH - HằngS

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 12-08-2017

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn