Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 16/04/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10T 10TI 10L 10H1 10H2 10S 10V 10AN1 10AN2 10A1 11T 11TI 11L 11H1 11H2 11S 11V 11AN1 11AN2 11A1 12T 12TI 12L 12H1 12H2 12S 12V 12AN1 12AN2 12A1 12A2 DŨNG HẠNH P.HÀ TR.HÀ_1 TR.HÀ_2 TR.HÀ_4 TR.HÀ_5 BĂNG NGHI_1 NGHI_2 BẰNG HẰNGH KIỀU_1 KIỀU_2 THẢOH MINHS QUYẾT THƯ_1 THƯ_2 MỸ_1 MY_2 MY_3 TRUNGA HẰNGS MỸ_TN_2
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO                                                  
2 LY - H_Phượng TOAN - Lạc CN - Thu TIN - PhươngTH SU - HàS GDQP - Tiên DIA - Hoa DIA - MinhĐ LY - Đượm DIA - HươngĐ CN - Luân GDCD - MaiCD LY - Đông LY - NgaL SINH - PhươngS SINH - GiangS VAN - MThư LY - Nghi HOA - ThảoH TIN - Lợi SH - Nhung-S SH - Anh SH - Mỹ SH - DungS SH - L_Hà SH - HạnhT SH - GiangA SH - Cúc-H SH - HằngH SH - Ngọc SH - HằngS                                                  
3 LY - H_Phượng SU - DungS SU - HàS DIA - MinhĐ CN - Thu SINH - ThảoS GDCD - Thuần CN - Nhung-S TOAN - TOAN - Hào LY - Đông LY - Nghi TIN - Lợi SU - HằngS ANH - HươngA CN - Luân VAN - MThư SINH - PhươngS HOA - ThảoH LY - Thành                       TOAN - Dũng TOAN - HạnhT TOAN - P_Hà   TOAN - T_Hà                             ANH - Mỹ          
4 SINH - PhươngS GDQP - Tiên LY - NgaL TOAN - Lạc LY - Đượm CN - Thu CN - Nhung-S TOAN - SINH - ThảoS TIN - PhươngTH LY - Đông HOA - ThảoH TOAN - Hào HOA - HằngH LY - Nghi LY - Thành HOA - Bằng VAN - Kiển TIN - Lợi GDCD - Thuần                       TOAN - Dũng TOAN - HạnhT TOAN - P_Hà   TOAN - T_Hà                             ANH - Mỹ          
5 TIN - PhươngTH CN - Thu LY - NgaL TOAN - Lạc   LY - Đượm SU - HàS TOAN - CN - Nhung-S GDQP - Tiên   HOA - ThảoH TOAN - Hào HOA - HằngH LY - Nghi LY - Thành HOA - Bằng VAN - Kiển LY - Đông                         TOAN - Dũng TOAN - HạnhT TOAN - P_Hà   TOAN - T_Hà                             ANH - Mỹ          
T.3 1 VAN - Thúy TI_C - Dân TOAN - Duy TD - Hiếu TOAN - P_Hà TIN - PhươngTH ANH - CúcA HOA - Cúc-H AnhC - Duyên VAN - DươngV ANH - PhươngA SINH - GiangS HOA - Bằng TIN - Lợi TD - Đức DIA - Hoa CN - Luân ANH - Văn GDCD - Thuần SINH - PhươngS                                     LY - Băng               SINH - MinhS SINH - Quyết   VAN - MThư         SU - HằngS  
2 VAN - Thúy TI_C - Dân TOAN - Duy GDCD - Thuần TOAN - P_Hà TD - Hiếu TIN - PhươngTH HOA - Cúc-H AnhC - Duyên VAN - DươngV CN - Luân TD - Đức HOA - Bằng SINH - GiangS SINH - PhươngS TIN - Lợi ANH - PhươngA ANH - Văn ANH - CúcA HOA - ThảoH                                     LY - Băng               SINH - MinhS SINH - Quyết   VAN - MThư         SU - HằngS  
3 CN - Thu DIA - Hoa SINH - MinhS HO_C - Cúc-H VAN - DươngV ANH - Văn TOAN - Hào TIN - PhươngTH SU - DươngS SU - HàS TIN - Lợi ANH - PhươngA VAN - Thúy TOAN - CN - Luân VAN - Kiển SINH - PhươngS SU - HằngS ANH - CúcA TD - Đức                             TOAN - T_Hà             HOA - Bằng HOA - HằngH HOA - KiềuH   HOA - ThảoH     VAN - MThư         ANH - TrungA    
4 SU - DươngS CN - Thu ANH - Cang SU - HàS HO_C - Cúc-H ANH - Văn VANC - DươngV GDCD - Thuần VAN - Kiển TOAN - Hào TOAN - Duy CN - Luân ANH - PhươngA TOAN - DIA - Anh ANH - CúcA GDCD - MaiCD DIA - Hoa SINH - PhươngS TIN - Lợi                             TOAN - T_Hà             HOA - Bằng HOA - HằngH HOA - KiềuH   HOA - ThảoH     VAN - MThư         ANH - TrungA    
5 TIN - PhươngTH ANH - Văn SU - HàS CN - Thu ANH - Cang GDCD - Thuần VANC - DươngV SU - DươngS VAN - Kiển TOAN - Hào TOAN - Duy TI_C - Khải ANH - PhươngA DIA - Anh GDCD - MaiCD ANH - CúcA TOAN - SINH - PhươngS TIN - Lợi DIA - Hoa                             TOAN - T_Hà             HOA - Bằng HOA - HằngH HOA - KiềuH   HOA - ThảoH     VAN - MThư         ANH - TrungA    
T.4 1 DIA - Hoa VAN - Kiển TD - Đức GDQP - VAN - DươngV TD - Hiếu TD - HạnhTD ANH - Trinh TIN - PhươngTH GDCD - Định TIN - Lợi TOAN - Lạc TOAN - Hào HO_C - Bằng CN - Luân SI_C - Quyết VAN - MThư HOA - HằngH TOAN - AnhT TOAN - HạnhT                                 TOAN - T_Hà       LY - Nghi       HOA - KiềuH             ANH - Mỹ        
2 TD - Đức VAN - Kiển TIN - PhươngTH ANH - Lan VAN - DươngV DIA - Hoa TOAN - Hào ANH - Trinh TD - HạnhTD HOA - ThảoH HOA - Dao TOAN - Lạc CN - Luân HO_C - Bằng TIN - Lợi SI_C - Quyết VAN - MThư HOA - HằngH TOAN - AnhT TOAN - HạnhT                                 TOAN - T_Hà       LY - Nghi       HOA - KiềuH             ANH - Mỹ        
3 ANH - Lan ANH - Văn HOA - Dao HOA - ThảoH GDQP - TOAN - Lạc LY - Đượm TIN - PhươngTH GDCD - Định TOAN - Hào DIA - Hoa VAN - DươngV TD - Hiếu ANH - Cang TOAN - AnhT CN - Luân TIN - Lợi VAN - Kiển TD - HạnhTD ANH - Trinh                                   TOAN - T_Hà   LY - Nghi                         ANH - Mỹ      
4 TOAN - Dũng TOAN - Lạc HOA - Dao HOA - ThảoH TOAN - P_Hà TIN - PhươngTH HOA - Ngân LY - H_Phượng ANH - Lan ANH - Cang TO_C - Hào TIN - Khải LY_C - T_Phượng CN - Luân SU - HằngS TOAN - AnhT LY - Đượm TIN - Lợi ANH - CúcA ANH - Trinh                                   TOAN - T_Hà   LY - Nghi                         ANH - Mỹ      
5 TOAN - Dũng TOAN - Lạc ANH - Cang TIN - PhươngTH TOAN - P_Hà ANH - Văn HOA - Ngân LY - H_Phượng ANH - Lan   TO_C - Hào TIN - Khải LY_C - T_Phượng TIN - Lợi HOA - Dao ANH - CúcA LY - Đượm CN - Luân SU - HằngS HOA - ThảoH                                   TOAN - T_Hà   LY - Nghi                         ANH - Mỹ      
T.5 1 TO_C - T_Hà TD - Đức VAN - Kiển TD - Hiếu HOA - Loan HOA - Cúc-H TOAN - Hào SU - DươngS TOAN - TD - Thương VAN - ThaoV ANH - PhươngA VAN - Thúy VAN - LêHòa TOAN - AnhT TD - HạnhTD CN - Luân TIN - Lợi VAN - DươngV TOAN - HạnhT                                     LY - Băng               SINH - MinhS SINH - Quyết   VAN - MThư         SU - HằngS  
2 TO_C - T_Hà GDCD - Định VAN - Kiển VAN - LêHòa HOA - Loan HOA - Cúc-H TOAN - Hào TD - HạnhTD SU - DươngS HOA - ThảoH TD - Thương ANH - PhươngA VAN - Thúy HOA - HằngH TOAN - AnhT TIN - Lợi TOAN - TD - Hiếu VAN - DươngV TOAN - HạnhT                                     LY - Băng               SINH - MinhS SINH - Quyết   VAN - MThư         SU - HằngS  
3 SU - DươngS SINH - MinhS GDCD - Định ANH - Lan TD - Hiếu SU - DungS TIN - PhươngTH VAN - LêHòa VAN - Kiển ANH - Cang HOA - Dao TD - Đức TOAN - Hào TD - HạnhTD VAN - Thúy TOAN - AnhT TIN - Lợi TOAN - Lạc CN - Luân ANH - Trinh                             TOAN - T_Hà             HOA - Bằng HOA - HằngH HOA - KiềuH   HOA - ThảoH     VAN - MThư         ANH - TrungA    
4 ANH - Lan HOA - Dao TOAN - Duy TOAN - Lạc GDCD - Định VAN - DươngV VAN - NgaV ANH - Trinh HOA - Cúc-H TIN - PhươngTH SINH - Quyết SU - HằngS TIN - Lợi ANH - Cang TD - Đức SU - DungS ANH - PhươngA AnhC - Mỹ AnhC - GiangA CN - Luân                             TOAN - T_Hà             HOA - Bằng HOA - HằngH HOA - KiềuH   HOA - ThảoH     VAN - MThư         ANH - TrungA    
5 ANH - Lan SU - DungS TOAN - Duy TOAN - Lạc TIN - PhươngTH VAN - DươngV VAN - NgaV ANH - Trinh HOA - Cúc-H   SINH - Quyết   CN - Luân ANH - Cang TIN - Lợi   ANH - PhươngA AnhC - Mỹ AnhC - GiangA                               TOAN - T_Hà             HOA - Bằng HOA - HằngH HOA - KiềuH   HOA - ThảoH     VAN - MThư         ANH - TrungA    
T.6 1 TOAN - Dũng LY - Đượm LY - NgaL ANH - Lan SINH - GiangS VAN - DươngV VAN - NgaV TOAN - CN - Nhung-S SINH - MinhS ANH - PhươngA CN - Luân DIA - Thiện VAN - LêHòa VAN - Thúy VAN - Kiển TD - Hiếu TOAN - Lạc TD - HạnhTD TD - Đức                                 TOAN - T_Hà       LY - Nghi       HOA - KiềuH             ANH - Mỹ        
2 TOAN - Dũng LY - Đượm LY - NgaL SINH - GiangS ANH - Cang SI_C - MinhS VAN - NgaV TD - HạnhTD ANH - Lan TD - Thương ANH - PhươngA DIA - Thiện TD - Hiếu VAN - LêHòa VAN - Thúy VAN - Kiển TOAN - TOAN - Lạc VAN - DươngV CN - Luân                                 TOAN - T_Hà       LY - Nghi       HOA - KiềuH             ANH - Mỹ        
3 VAN - Thúy TD - Đức TIN - PhươngTH VAN - LêHòa ANH - Cang SI_C - MinhS LY - Đượm CN - Nhung-S ANH - Lan VAN - DươngV TD - Thương TOAN - Lạc ANH - PhươngA CN - Luân HO_C - KiềuH TOAN - AnhT TOAN - TD - Hiếu ANH - CúcA VAN - Kiển                                   TOAN - T_Hà   LY - Nghi                         ANH - Mỹ      
4 TD - Đức TIN - ANH - Cang VAN - LêHòa CN - Thu LY - Đượm ANH - CúcA AnhC - PhươngA TIN - PhươngTH CN - Nhung-S VAN - ThaoV TOAN - Lạc LY - Đông TOAN - HO_C - KiềuH TOAN - AnhT VANC - Ny GDCD - MaiCD CN - Luân VAN - Kiển                                   TOAN - T_Hà   LY - Nghi                         ANH - Mỹ      
5 HOA - KiềuH TIN - CN - Thu   TIN - PhươngTH TOAN - Lạc ANH - CúcA AnhC - PhươngA LY - Đượm ANH - Cang VAN - ThaoV   GDCD - MaiCD TOAN - TOAN - AnhT   VANC - Ny CN - Luân LY - Đông                                     TOAN - T_Hà   LY - Nghi                         ANH - Mỹ      
T.7 1 CN - Thu ANH - Văn LY_C - Nghi LY - H_Phượng SU - HàS SU - DungS TD - HạnhTD VAN - LêHòa TOAN - CN - Nhung-S TOAN - Duy VAN - DươngV SINH - GiangS GDCD - Thuần HOA - Dao HOA - KiềuH TD - Hiếu TOAN - Lạc SINH - PhươngS VAN - Kiển                       TOAN - Dũng TOAN - HạnhT TOAN - P_Hà   TOAN - T_Hà                             ANH - Mỹ          
2 GDCD - Thuần VAN - Kiển LY_C - Nghi LY - H_Phượng TD - Hiếu TOAN - Lạc CN - Nhung-S VAN - LêHòa TOAN - SU - HàS TOAN - Duy VAN - DươngV SINH - GiangS TD - HạnhTD HOA - Dao HOA - KiềuH SU - DungS ANH - Văn TOAN - AnhT SINH - PhươngS                       TOAN - Dũng TOAN - HạnhT TOAN - P_Hà   TOAN - T_Hà                             ANH - Mỹ          
3 HOA - KiềuH HOA - Dao VAN - Kiển CN - Thu LY - Đượm TOAN - Lạc SU - HàS SINH - PhươngS DIA - MinhĐ LY - H_Phượng GDCD - Thuần LY - Nghi SU - HằngS SINH - GiangS ANH - HươngA TD - HạnhTD DIA - Hoa ANH - Văn TOAN - AnhT SU - DungS                       TOAN - Dũng TOAN - HạnhT TOAN - P_Hà   TOAN - T_Hà                             ANH - Mỹ          
4 GDQP - Tiên TOAN - Lạc DIA - MinhĐ SU - HàS DIA - HươngĐ CN - Thu SINH - ThảoS TOAN - TD - HạnhTD LY - H_Phượng SU - DungS SINH - GiangS LY - Đông LY - NgaL ANH - HươngA GDCD - Thuần SINH - PhươngS LY - Nghi DIA - Hoa LY - Thành                                                                     SU - HằngS ANH - Mỹ
5 SH - H_Phượng SH - Đượm SH - HàS SH - MinhĐ SH - HươngĐ SH - Thu SH - Tiên SH - PhươngS SH - ThảoS SH - ThảoH SH - Đông SH - MaiCD SH - GiangS SH - NgaL SH - HươngA SH - Hoa SH - SH - Nghi SH - Thuần SH - Thành                                                                     SU - HằngS ANH - Mỹ

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 27-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn