Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 31/12/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10T 10TI 10L 10H1 10H2 10S 10V 10AN1 10AN2 10SD 10A1 11T 11TI 11L 11H1 11H2 11S 11V 11AN1 11AN2 11A1 12T 12TI 12L 12H1 12H2 12S 12V 12AN1 12AN2 12A1
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 DIA - Hoa ANH - GiangA TOAN - T_Hà HOA - Dao TOAN - Khánh GDCD - Thuần CN - Nhung-S TOAN - CN - Thu VAN - Kiển SU - HằngS TO_C - P_Hà TOAN - AnhT VAN - ThaoV ANH - Mỹ SINH - GiangS DIA - MinhĐ LY - H_Phượng GDCD - MaiCD LY - NgaL TIN - PhươngTH TOAN - HạnhT DIA - Anh SU - DungS DIA - HươngĐ HOA - HằngH HOA - ThảoH LY - Thành AnhC - HươngA TIN - Lợi TOAN - Dũng
3 TOAN - L_Hà TIN - PhươngTH ANH - GiangA VAN - ThaoV TOAN - Khánh HOA - Dao DIA - HươngĐ SINH - Nhung-S DIA - Hoa VAN - Kiển ANH - HươngA TO_C - P_Hà SINH - ThảoS LY - Đông ANH - Mỹ GDCD - Thuần SU - HàS TIN - Lợi DIA - Anh TOAN - Lạc LY - Đượm TOAN - HạnhT VAN - DươngV DIA - MinhĐ HO_C - ThảoH LY - H_Phượng SU - HằngS SINH - PhươngS TOAN - T_Hà VAN - Ny TOAN - Dũng
4 TOAN - L_Hà TIN - PhươngTH LY - Thành CN - Nhung-S ANH - GiangA DIA - Hoa VANC - DươngV VAN - Kiển SINH - PhươngS TOAN - Khánh DIA - MinhĐ SINH - GiangS ANH - Mỹ LY - Đông TOAN - HạnhT TOAN - Lạc SINH - ThảoS SU - DungS VAN - ThaoV CN - Luân GDCD - Thuần HOA - HằngH LY - Đượm LY - H_Phượng GDCD - MaiCD DIA - Anh TIN - Lợi HOA - ThảoH VAN - Ny SU - HàS HOA - Bằng
5 CN - Nhung-S DIA - Hoa DIA - MinhĐ LY - Đông ANH - GiangA VAN - ThaoV VANC - DươngV VAN - Kiển SU - DungS DiaC - HươngĐ       ANH - Mỹ CN - Luân TIN - Lợi   GDCD - MaiCD TOAN - Khánh SINH - ThảoS   SU - HàS     LY - Đượm     DIA - Anh HOA - ThảoH HOA - Bằng  
T.3 1 ANH - Duyên TOAN - Lạc HOA - KiềuH SU - HằngS VAN - ThaoV TD - HạnhTD SU - DungS HOA - Ngân VAN - Kiển SINH - GiangS GDCD - Định LY - Đượm TD - Hiếu DIA - Thiện HOA - Loan CN - Luân SI_C - MinhS ANH - Ngọc TOAN - Khánh ANH - CúcA TIN - PhươngTH TO_C - Dũng TOAN - P_Hà TIN - Lợi HOA - Bằng SU - HàS CN - Ần VANC - Ny ANH - Lan SINH - PhươngS TD - Đức
2 SINH - Quyết SU - HằngS SINH - GiangS TD - HạnhTD VAN - ThaoV ANH - Duyên TD - Hiếu GDCD - Định VAN - Kiển TOAN - Khánh SINH - PhươngS CN - Luân HOA - Bằng TOAN - Lạc LY - Đượm SU - DungS TD - Đức HOA - KiềuH HOA - Loan ANH - CúcA DIA - Thiện TO_C - Dũng TOAN - P_Hà SINH - MinhS CN - Ần TIN - Lợi HOA - ThảoH VANC - Ny ANH - Lan LY - Nghi SU - HàS
3 GDCD - Định TD - Đức SU - HằngS TIN - PhươngTH LY - Hồng ANH - Duyên ANH - CúcA TOAN - ANH - TrungA TOAN - Khánh TOAN - L_Hà VAN - ThaoV SU - HàS HOA - Loan VAN - Thúy SINH - GiangS CN - Luân TD - HạnhTD SU - DungS TOAN - Lạc LY - Đượm DIA - Anh SINH - MinhS ANH - Ngọc TOAN - P_Hà TOAN - Dũng SINH - PhươngS TIN - Lợi HOA - ThảoH VAN - Ny LY - Nghi
4 TIN - PhươngTH SINH - PhươngS VAN - DươngV ANH - HươngA TOAN - Khánh SI_C - Quyết ANH - CúcA TD - Đức ANH - TrungA GDCD - Định HOA - ThảoH TIN - Lợi LY - Hồng VAN - ThaoV VAN - Thúy VAN - Kiển TOAN - CN - Luân SINH - GiangS TOAN - Lạc SINH - MinhS LY - Nghi ANH - Ngọc TOAN - L_Hà TOAN - P_Hà TOAN - Dũng TD - HạnhTD DIA - Anh SU - DungS VAN - Ny HOA - Bằng
5 VAN - DươngV VAN - Thúy TIN - PhươngTH ANH - HươngA   SI_C - Quyết SINH - PhươngS VAN - Kiển HOA - ThảoH     ANH - Ngọc CN - Luân VAN - ThaoV SINH - MinhS TIN - Lợi TOAN - SINH - GiangS LY - Hồng HOA - Bằng ANH - TrungA     TOAN - L_Hà     LY - Nghi        
T.4 1 SU - DươngS LY - Hồng LY - Thành VAN - ThaoV TD - HạnhTD ANH - Duyên ANH - CúcA HOA - Ngân TD - Đức TIN - CN - Thu LY - Đượm TIN - Khải TD - Thương VAN - Thúy HOA - Cúc-H SI_C - MinhS CN - Luân AnhC - Châu TIN - Lợi TD - Hiếu GDCD - Định HOA - Bằng HOA - Loan ANH - Ngọc VAN - HòaV VAN - DươngV ANH - Cang VAN - Ny TOAN - Hào VAN - NgaV
2 ANH - Duyên VAN - Thúy LY - Thành VAN - ThaoV LY - Hồng SU - DươngS TIN - ANH - Cang VAN - Kiển TOAN - Khánh HOA - ThảoH TD - Thương TIN - Khải HOA - Loan HO_C - Cúc-H TOAN - Lạc TIN - Lợi ANH - Ngọc AnhC - Châu ANH - CúcA SINH - MinhS TD - Hiếu GDCD - Định CN - Luân HOA - Bằng VAN - HòaV VAN - DươngV TD - Đức VAN - Ny TD - HạnhTD VAN - NgaV
3 ANH - Duyên VAN - Thúy TD - Hiếu TOAN - Hào TOAN - Khánh CN - Thu TIN - ANH - Cang HOA - ThảoH VAN - Kiển TD - HạnhTD VAN - ThaoV LY - Hồng TOAN - Lạc HO_C - Cúc-H ANH - Lan HOA - KiềuH ANH - Ngọc TIN - Lợi ANH - CúcA VAN - HĐHòa SINH - MinhS LY - Đượm VAN - Ny TD - Đức HO_C - Loan GDCD - Định SU - DươngS LY - Nghi HOA - Bằng TIN - Khải
4 TD - Hiếu TD - Đức VAN - DươngV TOAN - Hào HOA - KiềuH TIN - HOA - Cúc-H SU - DươngS LY - Hồng CN - Thu VAN - HĐHòa VAN - ThaoV VAN - Kiển TOAN - Lạc SINH - MinhS ANH - Lan ANH - Ngọc VAN - NgaV TOAN - Khánh SINH - ThảoS HOA - Bằng CN - Luân TD - Thương VAN - Ny LY - Đượm ANH - Cang TD - HạnhTD HOA - ThảoH TIN - Lợi LY - Nghi DIA - MinhĐ
5   TOAN - Lạc VAN - DươngV   VAN - ThaoV TIN - LY - Hồng CN - Thu TOAN - Hào HOA - KiềuH VAN - HĐHòa HOA - Cúc-H VAN - Kiển SINH - ThảoS LY - Đượm CN - Luân ANH - Ngọc VAN - NgaV TOAN - Khánh HOA - Bằng                 DIA - MinhĐ   LY - Nghi
T.5 1 VAN - DươngV ANH - GiangA SU - HằngS TOAN - Hào HOA - KiềuH SU - DươngS LY - Hồng LY - Băng SU - DungS ANH - Trinh TOAN - L_Hà HOA - Cúc-H CN - Luân GDCD - Thuần DIA - Hoa LY - NgaL TIN - Lợi TD - HạnhTD VAN - ThaoV AnhC - Châu HOA - Bằng LY - Nghi TI_C - Khải ANH - Ngọc TD - Đức TD - Hiếu TOAN - Duy GDCD - Định ANH - Lan CN - Ần ANH - Văn
2 VAN - DươngV ANH - GiangA LY_C - Nghi DIA - MinhĐ SU - HằngS LY - Băng HOA - Cúc-H DIA - Hoa ANH - TrungA ANH - Trinh TOAN - L_Hà ANH - Ngọc HOA - Bằng TOAN - Lạc SU - DungS TD - Hiếu LY - NgaL HOA - KiềuH VAN - ThaoV AnhC - Châu CN - Luân ANH - Văn TIN - Khải TD - HạnhTD TIN - Lợi GDCD - Định TOAN - Duy TD - Đức ANH - Lan TOAN - Hào CN - Ần
3 LY - Băng LY - Hồng LY_C - Nghi SU - HằngS GDCD - Thuần TOAN - Hào CN - Nhung-S SU - DươngS ANH - TrungA TIN - TD - HạnhTD TIN - Lợi TI_C - Khải SU - DungS TD - Đức ANH - Lan HOA - KiềuH TOAN - CN - Luân TOAN - Lạc TD - Hiếu ANH - Văn HOA - Bằng VAN - Ny ANH - Ngọc CN - Ần VAN - DươngV ANH - Cang GDCD - Định ANH - Trinh DIA - MinhĐ
4 SU - DươngS TOAN - Lạc ANH - GiangA TD - HạnhTD CN - Nhung-S TOAN - Hào TOAN - TrungT AnhC - Châu GDCD - Thuần HOA - KiềuH LY - Băng TOAN - Duy DIA - MinhĐ TIN - Lợi TIN - HOA - Cúc-H VAN - Kiển VANC - Ny LY - Hồng TD - Đức ANH - TrungA TIN - Khải VAN - DươngV LY_C - NgaL ANH - Ngọc ANH - Cang LY - Nghi TOAN - AnhT TD - Hiếu ANH - Trinh  
5 HOA - KiềuH TOAN - Lạc ANH - GiangA       TOAN - TrungT AnhC - Châu LY - Hồng SuC - DươngS   TOAN - Duy VAN - Kiển CN - Luân TIN - HOA - Cúc-H TOAN - VANC - Ny ANH - Văn TIN - Lợi ANH - TrungA   VAN - DươngV LY_C - NgaL   ANH - Cang   TOAN - AnhT LY - Nghi DIA - MinhĐ  
T.6 1 LY - Băng TI_C - PhươngTH TOAN - T_Hà LY - Đông ANH - GiangA TOAN - Hào VAN - HòaV TD - Đức TIN - Phúc TD - HạnhTD CN - Thu ANH - Ngọc ANH - Mỹ TIN - Lợi HOA - Loan TOAN - Lạc TOAN - VAN - NgaV CN - Luân DIA - Hoa TOAN - AnhT ANH - Văn TD - Thương TOAN - L_Hà TOAN - P_Hà TOAN - Dũng DIA - Anh VAN - MThư TD - Hiếu ANH - Trinh GDCD - MaiCD
2 TD - Hiếu TI_C - PhươngTH TOAN - T_Hà HOA - Dao TD - HạnhTD TOAN - Hào VAN - HòaV TOAN - TIN - Phúc CN - Thu LY - Băng TD - Thương ANH - Mỹ CN - Luân HOA - Loan TOAN - Lạc ANH - Ngọc VAN - NgaV TIN - Lợi GDCD - MaiCD TOAN - AnhT TOAN - HạnhT DIA - Anh TOAN - L_Hà TOAN - P_Hà TOAN - Dũng ANH - GiangA VAN - MThư SINH - ThảoS ANH - Trinh TD - Đức
3 TIN - PhươngTH HOA - Dao CN - Thu SINH - Quyết TIN - Phúc LY - Băng TD - Hiếu TOAN - TOAN - Hào ANH - Trinh TOAN - L_Hà GDCD - MaiCD TOAN - AnhT LY - Đông ANH - Mỹ DIA - Hoa CN - Luân TIN - Lợi HOA - Loan VAN - NgaV VAN - HĐHòa TOAN - HạnhT ANH - Ngọc GDCD - Định SINH - ThảoS VAN - HòaV ANH - GiangA ANH - Cang TOAN - T_Hà TD - HạnhTD ANH - Văn
4 TOAN - L_Hà CN - Nhung-S GDCD - Định TIN - PhươngTH DIA - Hoa VAN - ThaoV TOAN - TrungT ANH - Cang AnhC - Châu LY - Đông TIN - Phúc CN - Luân SINH - ThảoS TD - Thương TOAN - HạnhT HO_C - Dao GDCD - MaiCD TOAN - TD - HạnhTD VAN - NgaV VAN - HĐHòa VAN - MThư ANH - Ngọc HOA - Loan VAN - HòaV TD - Hiếu SI_C - Quyết TOAN - AnhT TOAN - T_Hà TOAN - Hào ANH - Văn
5 TOAN - L_Hà   TIN - PhươngTH GDCD - Định CN - Nhung-S VAN - ThaoV TOAN - TrungT ANH - Cang AnhC - Châu   VAN - HĐHòa DIA - Hoa   SINH - ThảoS TOAN - HạnhT HO_C - Dao   TOAN - ANH - Văn CN - Luân   VAN - MThư   ANH - Ngọc SH - Đượm   SI_C - Quyết TOAN - AnhT   TOAN - Hào  
T.7 1 HOA - KiềuH GDCD - Thuần TOAN - T_Hà CN - Nhung-S TIN - Phúc SINH - GiangS SU - DungS CN - Thu TOAN - Hào SU - HằngS ANH - HươngA SU - HàS TOAN - AnhT LY_C - Băng TD - Đức TD - Hiếu VAN - Kiển LY - H_Phượng ANH - Văn LY - NgaL CN - Luân DIA - Anh CN - Ần TD - HạnhTD VAN - HòaV HOA - HằngH TOAN - Duy VAN - MThư DIA - MinhĐ AnhC - Mỹ VAN - NgaV
2 CN - Nhung-S HOA - Dao HOA - KiềuH HO_C - HằngH SU - HằngS CN - Thu GDCD - Thuần TIN - Phúc TOAN - Hào TD - HạnhTD ANH - HươngA SINH - GiangS TOAN - AnhT LY_C - Băng CN - Luân LY - NgaL VAN - Kiển DIA - Anh ANH - Văn TD - Đức SU - DungS TD - Hiếu SU - HàS DIA - MinhĐ VAN - HòaV LY - H_Phượng TOAN - Duy VAN - MThư TOAN - T_Hà AnhC - Mỹ SINH - PhươngS
3 TO_C - T_Hà CN - Nhung-S LY - Thành TOAN - Hào HO_C - HằngH HOA - Dao VAN - HòaV TIN - Phúc CN - Thu DIA - HươngĐ SU - HằngS TOAN - Duy TD - Hiếu ANH - Mỹ TOAN - HạnhT VAN - Kiển TD - Đức SINH - GiangS TD - HạnhTD VAN - NgaV TOAN - AnhT VAN - MThư TOAN - P_Hà LY - H_Phượng SU - DungS SINH - ThảoS DIA - Anh CN - Ần AnhC - HươngA GDCD - MaiCD TOAN - Dũng
4 TO_C - T_Hà SU - HằngS CN - Thu ANH - HươngA SINH - PhươngS TD - HạnhTD VAN - HòaV LY - Băng TD - Đức LY - Đông TIN - Phúc TOAN - Duy GDCD - Thuần ANH - Mỹ GDCD - MaiCD VAN - Kiển LY - NgaL TOAN - SINH - GiangS SU - HàS TOAN - AnhT HOA - HằngH TOAN - P_Hà LY - H_Phượng DIA - HươngĐ DIA - Anh ANH - GiangA LY - Thành CN - Ần DIA - MinhĐ TOAN - Dũng
5 SH - T_Hà SH - Thuần SH - Thành SH - Dao SH - HằngH SH - Tiên SH - HươngĐ SH - Nhung-S SH - ThảoH SH - HằngS SH - Thu SH - P_Hà SH - MinhĐ SH - Đông SH - Mỹ SH - NgaL SH - SH - Anh SH - DungS SH - MaiCD SH - AnhT SH - HạnhT SH - HàS SH - H_Phượng   SH - ThảoS SH - GiangA SH - Ần SH - HươngA SH - PhươngS SH - Dũng

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 02-01-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn