Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 01/01/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10T 10TI 10L 10H1 10H2 10S 10V 10AN1 10AN2 10A1 11T 11TI 11L 11H1 11H2 11S 11V 11AN1 11AN2 11A1 12T 12TI 12L 12H1 12H2 12S 12V 12AN1 12AN2 12A1 12A2
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 LY - H_Phượng SU - DungS CN - Thu HO_C - Cúc-H SU - HàS GDQP - Tiên DIA - Hoa DIA - MinhĐ LY - Đượm CN - Nhung-S VAN - ThaoV GDCD - MaiCD LY - Đông SU - HằngS SINH - PhươngS GDCD - Thuần CN - Luân LY - Nghi HOA - ThảoH TIN - Lợi TOAN - L_Hà DIA - Anh TO_C - Dũng DIA - HươngĐ LY - Thành HOA - HằngH ANH - GiangA TOAN - P_Hà ANH - HươngA ANH - Ngọc ANH - Mỹ
3 LY - H_Phượng LY - Đượm LY - NgaL TOAN - Lạc HO_C - Cúc-H SINH - ThảoS TIN - PhươngTH SINH - PhươngS TOAN - GDQP - Tiên DIA - Hoa LY - Nghi LY - Đông TIN - Lợi ANH - HươngA ANH - TrungA GDCD - MaiCD VAN - Kiển HOA - ThảoH TOAN - HạnhT TOAN - L_Hà ANH - GiangA TO_C - Dũng CN - Luân DIA - HươngĐ DIA - MinhĐ SU - HàS VAN - ThaoV HOA - HằngH ANH - Ngọc SINH - MinhS
4 TOAN - Dũng CN - Thu LY - NgaL TOAN - Lạc LY - Đượm TIN - PhươngTH CN - Nhung-S HOA - Cúc-H SINH - ThảoS SU - HàS GDCD - Thuần HOA - ThảoH HOA - Bằng HOA - HằngH LY - Nghi SU - DungS TOAN - VAN - Kiển TIN - Lợi CN - Luân ANH - TrungA ANH - GiangA LY_C - H_Phượng GDCD - Định TOAN - HạnhT SI_C - Quyết SINH - MinhS VAN - ThaoV GDCD - MaiCD DIA - MinhĐ TOAN - P_Hà
5 TOAN - Dũng TOAN - Lạc SINH - MinhS DIA - MinhĐ TOAN - P_Hà LY - Đượm SU - HàS HOA - Cúc-H CN - Nhung-S     HOA - ThảoH HOA - Bằng HOA - HằngH LY - Nghi CN - Luân TOAN - TIN - Lợi AnhC - GiangA GDCD - Thuần ANH - TrungA VAN - ThaoV LY_C - H_Phượng SU - DungS TOAN - HạnhT SI_C - Quyết GDCD - Định ANH - Ngọc TIN - PhươngTH SINH - ThảoS  
T.3 1 VAN - Thúy TI_C - Dân TOAN - Duy TD - Hiếu HOA - Loan TIN - PhươngTH ANH - CúcA TOAN - VAN - Kiển VAN - DươngV ANH - PhươngA SINH - GiangS TOAN - Hào HOA - HằngH HOA - Dao TD - HạnhTD CN - Luân ANH - Văn GDCD - Thuần SINH - PhươngS TOAN - L_Hà TOAN - HạnhT GDCD - Định TOAN - T_Hà TIN - Lợi SU - HằngS CN - Ần LY - T_Phượng SU - DươngS TD - Đức VAN - HòaV
2 VAN - Thúy TI_C - Dân TOAN - Duy GDCD - Thuần HOA - Loan ANH - Văn TIN - PhươngTH TOAN - VAN - Kiển VAN - DươngV CN - Luân SU - HằngS TOAN - Hào SINH - GiangS HOA - Dao TIN - Lợi ANH - PhươngA SINH - PhươngS ANH - CúcA HOA - ThảoH TOAN - L_Hà TD - Hiếu SU - DungS LY - T_Phượng TD - Đức TOAN - HạnhT TD - HạnhTD AnhC - Cang CN - Ần TOAN - P_Hà VAN - HòaV
3 CN - Thu ANH - Văn TD - Đức TIN - PhươngTH GDCD - Định TD - Hiếu TOAN - Hào GDCD - Thuần SU - DươngS HOA - ThảoH TIN - Lợi ANH - PhươngA VAN - Thúy TOAN - SU - HằngS VAN - Kiển SINH - PhươngS HOA - HằngH ANH - CúcA ANH - TrungA HOA - Bằng HOA - Loan TD - HạnhTD LY - T_Phượng SU - DungS VAN - Ny TOAN - T_Hà AnhC - Cang DIA - HươngĐ TOAN - P_Hà HOA - Dao
4 SU - DươngS SU - DungS HOA - Dao SU - HàS TD - Hiếu CN - Thu VANC - DươngV TIN - PhươngTH HOA - Cúc-H HOA - ThảoH TOAN - Duy TD - Đức ANH - PhươngA TD - HạnhTD TOAN - Hào VAN - Kiển HOA - Bằng HOA - HằngH TOAN - Nam DIA - Hoa SU - HằngS HOA - Loan DIA - HươngĐ TIN - Lợi HOA - KiềuH VAN - Ny TOAN - T_Hà SINH - MinhS AnhC - TrungA GDCD - Định TOAN - P_Hà
5 TIN - PhươngTH SINH - MinhS SU - HàS     SU - DungS VANC - DươngV SU - DươngS HOA - Cúc-H GDCD - Định TOAN - Duy   ANH - PhươngA ANH - Cang TOAN - Hào   HOA - Bằng DIA - Hoa TOAN - Nam   VAN - Ny   TOAN - T_Hà DIA - HươngĐ HOA - KiềuH HOA - HằngH TIN - Lợi TOAN - P_Hà AnhC - TrungA   SU - HằngS
T.4 1 TD - Đức VAN - Kiển TIN - PhươngTH GDQP - VAN - DươngV DIA - Hoa ANH - CúcA LY - H_Phượng SU - DươngS TD - Thương HOA - Dao TOAN - Lạc TD - Hiếu TIN - Lợi TOAN - Hào CN - Luân VAN - MThư ANH - Văn TOAN - Nam LY - Thành VAN - Ny VAN - ThaoV CN - Ần HOA - Loan ANH - Trinh TD - HạnhTD DIA - Anh GDCD - Định TOAN - Dũng SU - HằngS TOAN - P_Hà
2 DIA - Hoa VAN - Kiển HOA - Dao ANH - Lan VAN - DươngV TD - Hiếu ANH - CúcA LY - H_Phượng GDCD - Định TIN - PhươngTH TD - Thương TOAN - Lạc CN - Luân ANH - Cang TIN - Lợi LY - Thành VAN - MThư ANH - Văn TOAN - Nam TD - Đức VAN - Ny VAN - ThaoV TD - HạnhTD HOA - Loan CN - Ần SINH - ThảoS ANH - GiangA SU - DươngS TOAN - Dũng TOAN - P_Hà VAN - HòaV
3 ANH - Lan ANH - Văn GDCD - Định TOAN - Lạc GDQP - VAN - DươngV TOAN - Hào ANH - Trinh TIN - PhươngTH ANH - Cang TIN - Lợi TIN - Khải SU - HằngS CN - Luân TD - Đức TD - HạnhTD LY - Đượm VAN - Kiển DIA - Hoa HOA - ThảoH ANH - TrungA TD - Hiếu ANH - Mỹ ANH - GiangA SINH - ThảoS VAN - Ny HOA - Loan TOAN - P_Hà VAN - HòaV HOA - Dao DIA - Anh
4 TOAN - Dũng TOAN - Lạc ANH - Cang HOA - ThảoH TOAN - P_Hà VAN - DươngV TD - HạnhTD ANH - Trinh ANH - Lan TOAN - TrungT TOAN - Duy TIN - Khải TOAN - Hào HO_C - Bằng HOA - Dao SI_C - Quyết LY - Đượm SU - HằngS ANH - CúcA ANH - TrungA DIA - Anh GDCD - Định VAN - Ny SINH - ThảoS TD - Đức ANH - Mỹ VAN - HòaV TIN - Lợi LY - Thành DIA - MinhĐ TD - Hiếu
5 TOAN - Dũng GDCD - Định ANH - Cang HOA - ThảoH TOAN - P_Hà TOAN - Lạc LY - Đượm TIN - PhươngTH ANH - Lan TOAN - TrungT TOAN - Duy VAN - DươngV TOAN - Hào HO_C - Bằng DIA - Anh SI_C - Quyết TIN - Lợi CN - Luân ANH - CúcA ANH - TrungA     SINH - ThảoS VAN - Ny   ANH - Mỹ VAN - HòaV DIA - MinhĐ LY - Thành   HOA - Dao
T.5 1 SU - DươngS TOAN - Lạc VAN - Kiển ANH - Lan TOAN - P_Hà ANH - Văn VAN - NgaV TD - HạnhTD AnhC - Duyên TOAN - TrungT VAN - ThaoV ANH - PhươngA VAN - Thúy VAN - LêHòa TOAN - Hào TOAN - Nam VAN - MThư TIN - Lợi VAN - DươngV SU - DungS CN - Luân TOAN - HạnhT ANH - Mỹ TOAN - T_Hà GDCD - MaiCD LY - Băng LY - T_Phượng HOA - Cúc-H TD - Hiếu TD - Đức TIN - PhươngTH
2 ANH - Lan TOAN - Lạc VAN - Kiển VAN - LêHòa ANH - Cang ANH - Văn VAN - NgaV SU - DươngS AnhC - Duyên TOAN - TrungT VAN - ThaoV ANH - PhươngA VAN - Thúy TD - HạnhTD GDCD - MaiCD TOAN - Nam VAN - MThư TD - Hiếu VAN - DươngV TD - Đức TIN - Lợi TOAN - HạnhT ANH - Mỹ TOAN - T_Hà ANH - Trinh LY - Băng LY - T_Phượng HOA - Cúc-H VAN - HòaV HOA - Dao TOAN - P_Hà
3 ANH - Lan ANH - Văn SU - HàS TD - Hiếu TIN - PhươngTH SU - DungS TOAN - Hào VAN - LêHòa VAN - Kiển ANH - Cang HOA - Dao VAN - DươngV ANH - PhươngA TOAN - VAN - Thúy ANH - TrungA TIN - Lợi TOAN - Lạc CN - Luân TOAN - HạnhT LY - Băng SU - DươngS TOAN - T_Hà VAN - Ny ANH - Trinh TD - HạnhTD HOA - Loan TD - Đức VAN - HòaV VAN - ThaoV ANH - Mỹ
4 TO_C - T_Hà HOA - Dao TOAN - Duy TIN - PhươngTH SU - HàS HOA - Cúc-H TOAN - Hào ANH - Trinh TD - HạnhTD ANH - Cang SINH - Quyết VAN - DươngV TIN - Lợi TOAN - CN - Luân ANH - TrungA ANH - PhươngA TOAN - Lạc LY - Đông TOAN - HạnhT TD - Hiếu LY - T_Phượng HOA - Loan VAN - Ny VAN - NgaV GDCD - MaiCD VAN - HòaV CN - Ần TOAN - Dũng TOAN - P_Hà ANH - Mỹ
5 TO_C - T_Hà HOA - Dao TOAN - Duy TOAN - Lạc VAN - DươngV HOA - Cúc-H SU - HàS ANH - Trinh TOAN - TIN - PhươngTH SINH - Quyết TI_C - Khải CN - Luân ANH - Cang TIN - Lợi   ANH - PhươngA ANH - Văn LY - Đông   GDCD - MaiCD LY - T_Phượng HOA - Loan     ANH - Mỹ VAN - HòaV TOAN - P_Hà TOAN - Dũng CN - Ần  
T.6 1 TD - Đức CN - Thu LY - NgaL ANH - Lan SINH - GiangS VAN - DươngV VAN - NgaV TOAN - LY - Đượm TD - Thương ANH - PhươngA DIA - Thiện TIN - Lợi VAN - LêHòa VAN - Thúy VAN - Kiển TD - Hiếu TOAN - Lạc TD - HạnhTD CN - Luân TO_C - Nam SINH - Nhung-S TIN - PhươngTH TOAN - T_Hà DIA - HươngĐ TOAN - HạnhT DIA - Anh LY - T_Phượng SINH - MinhS VAN - ThaoV LY - Thành
2 TIN - PhươngTH LY - Đượm LY - NgaL SINH - GiangS ANH - Cang CN - Thu VAN - NgaV CN - Nhung-S ANH - Lan SINH - MinhS ANH - PhươngA CN - Luân DIA - Thiện VAN - LêHòa VAN - Thúy TIN - Lợi TOAN - TOAN - Lạc VAN - DươngV VAN - Kiển TO_C - Nam ANH - GiangA VAN - Ny TD - HạnhTD LY - Thành TOAN - HạnhT TOAN - T_Hà TD - Đức DIA - HươngĐ VAN - ThaoV TD - Hiếu
3 VAN - Thúy TD - Đức TIN - PhươngTH CN - Thu ANH - Cang SI_C - MinhS LY - Đượm TD - HạnhTD ANH - Lan VAN - DươngV TD - Thương TOAN - Lạc LY_C - T_Phượng CN - Luân HO_C - KiềuH SINH - GiangS TOAN - GDCD - MaiCD SINH - PhươngS VAN - Kiển HOA - Bằng TOAN - HạnhT VAN - Ny ANH - GiangA VAN - NgaV TIN - Lợi TOAN - T_Hà VAN - ThaoV TD - Hiếu LY - Thành DIA - Anh
4 SINH - PhươngS TIN - ANH - Cang VAN - LêHòa CN - Thu SI_C - MinhS HOA - Ngân AnhC - PhươngA TIN - PhươngTH DIA - HươngĐ TO_C - Hào TOAN - Lạc LY_C - T_Phượng LY - NgaL HO_C - KiềuH TOAN - Nam VANC - Ny TD - Hiếu CN - Luân TIN - Lợi SINH - Nhung-S DIA - Anh LY - Băng HO_C - Bằng VAN - NgaV CN - Ần TD - HạnhTD ANH - Ngọc ANH - HươngA LY - Thành GDCD - MaiCD
5 HOA - KiềuH TIN - CN - Thu VAN - LêHòa TIN - PhươngTH TOAN - Lạc HOA - Ngân AnhC - PhươngA CN - Nhung-S   TO_C - Hào   GDCD - MaiCD LY - NgaL CN - Luân TOAN - Nam VANC - Ny SINH - PhươngS TIN - Lợi   LY - Băng CN - Ần DIA - HươngĐ   HO_C - Bằng   ANH - GiangA ANH - Ngọc ANH - HươngA    
T.7 1 CN - Thu TD - Đức VAN - Kiển LY - H_Phượng TD - Hiếu TOAN - Lạc TD - HạnhTD VAN - LêHòa TOAN - CN - Nhung-S CN - Luân LY - Nghi SINH - GiangS GDCD - Thuần SINH - PhươngS HOA - KiềuH DIA - Hoa AnhC - Mỹ SU - HằngS TOAN - HạnhT DIA - Anh TIN - Phúc LY - Băng ANH - GiangA TO_C - L_Hà DIA - MinhĐ VANC - ThaoV ANH - Ngọc HOA - HằngH TIN - Lợi CN - Ần
2 GDCD - Thuần VAN - Kiển LY_C - Nghi LY - H_Phượng CN - Thu TOAN - Lạc CN - Nhung-S VAN - LêHòa TOAN - SU - HàS LY - Đông CN - Luân SINH - GiangS DIA - Anh TD - Đức HOA - KiềuH SU - DungS AnhC - Mỹ AnhC - GiangA SINH - PhươngS TD - Hiếu TI_C - Phúc LY - Băng TD - HạnhTD TO_C - L_Hà TOAN - HạnhT VANC - ThaoV DIA - MinhĐ ANH - HươngA ANH - Ngọc LY - Thành
3 GDQP - Tiên DIA - Hoa LY_C - Nghi CN - Thu LY - Đượm GDCD - Thuần SINH - ThảoS TOAN - DIA - MinhĐ LY - H_Phượng LY - Đông TD - Đức TD - Hiếu SINH - GiangS ANH - HươngA LY - Thành SINH - PhươngS CN - Luân TD - HạnhTD VAN - Kiển SH - Nhung-S SH - Anh SH - Mỹ SH - DungS SH - L_Hà SH - HạnhT SH - GiangA SH - Cúc-H SH - HằngH SH - Ngọc SH - HằngS
4 HOA - KiềuH GDQP - Tiên DIA - MinhĐ SU - HàS DIA - HươngĐ LY - Đượm GDCD - Thuần CN - Nhung-S TD - HạnhTD LY - H_Phượng SU - DungS SINH - GiangS LY - Đông TOAN - ANH - HươngA DIA - Hoa TD - Hiếu LY - Nghi SINH - PhươngS LY - Thành                      
5 SH - H_Phượng SH - Đượm SH - HàS SH - MinhĐ SH - HươngĐ SH - Thu SH - Tiên SH - PhươngS SH - ThảoS SH - ThảoH SH - Đông SH - MaiCD SH - GiangS SH - NgaL SH - HươngA SH - Hoa SH - SH - Nghi SH - Thuần SH - Thành                      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 02-01-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn