Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2016-2017
TKB có tác dụng từ: 03/04/2017

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10T 10TI 10L 10H1 10H2 10S 10V 10AN1 10AN2 10A1 11T 11TI 11L 11H1 11H2 11S 11V 11AN1 11AN2 11A1 11A2 12T 12TI 12L 12H1 12H2 12S 12V 12AN1 12AN2 12A1 12A2 DH-T1 DH-T2 DH-T3 DH-T4 DH-T5 DH-T6 DH-T7 DH-T8 DH-T9 DH-T10 DH-L1 DH-L2 DH-L3 DH-L4 DH-H1 DH-H2 DH-H3 DH-H4 DH-H5 DH-H6 DH-S1 DH-S2 DH-S3 DH-V1 DH-V2 DH-V3 DH-V4 DH-A1 DH-A2 DH-A3 DH-A4 DH-A5 DH-SU DH-DIA
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO                                                                    
2 TOAN - L_Hà TOAN - HạnhT DIA - Hoa ANH - Văn DIA - MinhĐ CN - Nhung-S DIA - Anh SINH - GiangS CN - Thu VAN - DươngV DIA - HươngĐ ANH - HươngA HOA - Bằng GDCD - MaiCD CN - Luân SU - HằngS SINH - MinhS ANH - GiangA VAN - ThaoV HOA - HằngH SU - HàS                       TOAN - Dũng     TOAN - Duy TOAN - P_Hà   TOAN - T_Hà                                         ANH - TrungA       ANH - Mỹ    
3 TOAN - L_Hà TOAN - HạnhT ANH - Ngọc ANH - Văn CN - Thu SINH - GiangS TOAN - AnhT CN - Nhung-S SU - DungS VAN - DươngV HOA - HằngH TOAN - SINH - PhươngS VAN - Ny HOA - Dao ANH - CúcA HOA - Bằng ANH - GiangA DIA - Anh TIN - Lợi GDCD - Thuần                       TOAN - Dũng     TOAN - Duy TOAN - P_Hà   TOAN - T_Hà                                         ANH - TrungA       ANH - Mỹ    
4 CN - Thu GDCD - Thuần TIN - PhươngTH DIA - MinhĐ ANH - Văn ANH - Lan VANC - DươngV VAN - ANH - Ngọc DIA - Anh SU - HàS TOAN - CN - Luân VAN - Ny HOA - Dao TOAN - AnhT HOA - Bằng GDCD - MaiCD TIN - Lợi SINH - ThảoS SINH - PhươngS                         TOAN - Dũng       TOAN - P_Hà   TOAN - T_Hà                                         ANH - TrungA   ANH - Mỹ      
5 HOA - Bằng ANH - Lan GDCD - Thuần CN - Thu ANH - Văn DIA - Anh VANC - DươngV VAN - ANH - Ngọc   ANH - GiangA SINH - ThảoS TIN - PhươngTH HOA - HằngH VAN - Ny TOAN - AnhT CN - Luân TIN - Lợi SU - HàS   HOA - Dao                         TOAN - Dũng       TOAN - P_Hà   TOAN - T_Hà                                         ANH - TrungA   ANH - Mỹ      
T.3 1 TD - HạnhTD TIN - Khải ANH - Ngọc LY - Đông TIN - PhươngTH TD - Hiếu VAN - NgaV ANH - CúcA TD - Đức VAN - DươngV TOAN - Dũng HOA - ThảoH ANH - Lan LY - Hồng VAN - Ny DIA - Anh CN - Luân HOA - Dao AnhC - Văn TOAN - Lạc LY - NgaL                                       TOAN - T_Hà   LY - Băng LY - Nghi                 SINH - MinhS   SINH - Quyết     VAN - MThư             SU - HằngS  
2 DIA - Anh TIN - Khải ANH - Ngọc TOAN - Hào TD - Hiếu LY - Đượm HOA - Cúc-H ANH - CúcA VAN - NgaV LY - Đông TOAN - Dũng HOA - ThảoH ANH - Lan TD - Đức VAN - Ny CN - Luân LY - Hồng HOA - Dao AnhC - Văn TD - HạnhTD TIN - PhươngTH                                       TOAN - T_Hà   LY - Băng LY - Nghi                 SINH - MinhS   SINH - Quyết     VAN - MThư             SU - HằngS  
3 LY - Băng TD - HạnhTD VAN - DươngV SINH - Quyết TOAN - Lạc LY - Đượm HOA - Cúc-H HOA - Ngân VAN - NgaV TIN - PhươngTH CN - Luân TIN - Khải DIA - Anh VAN - Ny TOAN - MaiT HOA - ThảoH LY - Hồng LY - NgaL TD - Đức ANH - TrungA HOA - Dao                           TOAN - Dũng             TOAN - T_Hà     LY - Nghi                 SINH - MinhS         VAN - MThư              
4 VAN - DươngV LY - Đông TIN - PhươngTH HOA - Cúc-H TOAN - Lạc SI_C - Quyết LY - Đượm TOAN - AnhT HOA - Ngân ANH - Ngọc VAN - NgaV TD - HạnhTD TOAN - Hào ANH - Văn TOAN - MaiT HOA - ThảoH TOAN - P_Hà LY - NgaL LY - Hồng VAN - Ny CN - Luân                           TOAN - Dũng             TOAN - T_Hà     LY - Nghi                 SINH - MinhS         VAN - MThư              
5 VAN - DươngV LY - Đông LY - Băng HOA - Cúc-H SINH - Quyết TIN - PhươngTH LY - Đượm TOAN - AnhT TOAN - MaiT ANH - Ngọc VAN - NgaV   TOAN - Hào ANH - Văn CN - Luân LY - NgaL TOAN - P_Hà SINH - MinhS TOAN - Lạc VAN - Ny                         TOAN - Dũng     TOAN - Duy     TOAN - T_Hà                                                      
T.4 1 LY - Băng CN - Thu TOAN - Lạc TD - Hiếu ANH - Văn SU - DươngS ANH - Lan TD - Đức VAN - NgaV TD - Thương CN - Luân TIN - Khải VAN - ThaoV TOAN - P_Hà TD - HạnhTD LY - NgaL TIN - Lợi VAN - Ny ANH - Mỹ HOA - HằngH TOAN - MaiT                                                 LY - Nghi HOA - ThảoH   HOA - Bằng   HOA - KiềuH         VAN - MThư                    
2 SU - DươngS TD - HạnhTD LY - Băng CN - Thu TOAN - Lạc TOAN - MaiT ANH - Lan HOA - Ngân GDCD - Định TOAN - Hào VAN - NgaV TIN - Khải VAN - ThaoV TOAN - P_Hà TIN - Lợi TD - Đức TD - Hiếu VAN - Ny ANH - Mỹ CN - Luân LY - NgaL                                                 LY - Nghi HOA - ThảoH   HOA - Bằng   HOA - KiềuH         VAN - MThư                    
3 TD - HạnhTD TIN - Khải LY - Băng TOAN - Hào CN - Thu TOAN - MaiT TD - Đức ANH - CúcA HOA - Ngân TIN - PhươngTH TD - Thương VAN - NgaV LY - Đông HOA - HằngH SINH - ThảoS TIN - Lợi TOAN - P_Hà AnhC - Văn CN - Luân LY - Hồng VAN - ThaoV                                                     HOA - ThảoH   HOA - Bằng   HOA - KiềuH         VAN - MThư         ANH - Mỹ       DIA - HươngĐ
4 TIN - PhươngTH TIN - Khải SU - DungS GDCD - Định LY - Đông ANH - Lan VAN - NgaV ANH - CúcA LY - Ần CN - Thu HOA - HằngH LY - Hồng TOAN - Hào TIN - Lợi SINH - ThảoS CN - Luân VANC - Ny AnhC - Văn TOAN - Lạc ANH - TrungA VAN - ThaoV                                                     HOA - ThảoH   HOA - Bằng   HOA - KiềuH         VAN - MThư         ANH - Mỹ       DIA - HươngĐ
5 TIN - PhươngTH SU - DungS HOA - HằngH   HO_C - Bằng ANH - Lan VAN - NgaV LY - Ần TOAN - MaiT GDCD - Định TIN - Lợi LY - Hồng CN - Luân SINH - ThảoS ANH - CúcA   VANC - Ny TOAN - Hào TOAN - Lạc ANH - TrungA DIA - HươngĐ                         TOAN - Dũng       TOAN - P_Hà   TOAN - T_Hà                                                    
T.5 1 GDCD - Định HOA - Loan TOAN - Lạc TOAN - Hào VAN - HòaV SU - DươngS GDCD - Thuần TOAN - AnhT TOAN - MaiT LY - Đông TOAN - Dũng VAN - NgaV TIN - PhươngTH TD - Đức LY - Hồng TIN - Lợi ANH - Lan TD - Hiếu HOA - Bằng VAN - Ny TD - HạnhTD                                       TOAN - T_Hà   LY - Băng LY - Nghi                 SINH - MinhS   SINH - Quyết     VAN - MThư             SU - HằngS  
2 SU - DươngS HOA - Loan TOAN - Lạc HO_C - Bằng VAN - HòaV GDCD - Định TD - Đức AnhC - Duyên DIA - Hoa LY - Đông TOAN - Dũng VAN - NgaV TD - Hiếu HO_C - ThảoH TIN - Lợi TOAN - AnhT ANH - Lan TOAN - Hào LY - Hồng TD - HạnhTD TIN - PhươngTH                                       TOAN - T_Hà   LY - Băng LY - Nghi                 SINH - MinhS   SINH - Quyết     VAN - MThư             SU - HằngS  
3 HOA - Bằng DIA - Hoa TD - HạnhTD TIN - PhươngTH HOA - Loan VAN - HòaV ANH - Lan AnhC - Duyên VAN - NgaV SU - DươngS LY - Đông DIA - Thiện TOAN - Hào HO_C - ThảoH GDCD - Thuần TD - Đức TIN - Lợi VAN - Ny SINH - Quyết TOAN - Lạc TOAN - MaiT                           TOAN - Dũng             TOAN - T_Hà     LY - Nghi                 SINH - MinhS         VAN - MThư              
4 ANH - Trinh VAN - LY_C - Băng VAN - HòaV TOAN - Lạc SINH - GiangS SU - DươngS SU - DungS LY - Ần TOAN - Hào GDCD - Thuần CN - Luân HOA - Bằng ANH - Văn TD - HạnhTD HOA - ThảoH SU - HằngS VAN - Ny TIN - Lợi DIA - Thiện TOAN - MaiT                           TOAN - Dũng             TOAN - T_Hà     LY - Nghi                 SINH - MinhS         VAN - MThư              
5 ANH - Trinh VAN - LY_C - Băng ANH - Văn     SINH - GiangS LY - Ần TIN - PhươngTH TOAN - Hào TIN - Lợi HOA - ThảoH HOA - Bằng CN - Luân TOAN - MaiT GDCD - Thuần VAN - MThư SU - DungS TOAN - Lạc                               TOAN - Dũng             TOAN - T_Hà                                                
T.6 1 ANH - Trinh ANH - Lan CN - Thu VAN - HòaV LY - Đông TOAN - MaiT CN - Nhung-S TOAN - AnhT SU - DungS SU - DươngS TD - Thương TD - HạnhTD TD - Hiếu CN - Luân HO_C - Loan SI_C - Quyết TOAN - P_Hà TOAN - Hào ANH - Mỹ TOAN - Lạc ANH - CúcA                                                 LY - Nghi HOA - ThảoH   HOA - Bằng   HOA - KiềuH         VAN - MThư                    
2 VAN - DươngV ANH - Lan SINH - Nhung-S VAN - HòaV SU - DungS TOAN - MaiT SU - DươngS TIN - PhươngTH AnhC - Duyên TD - Thương TO_C - T_Hà CN - Luân LY_C - Đông TOAN - P_Hà HO_C - Loan SI_C - Quyết TD - Hiếu TOAN - Hào ANH - Mỹ TOAN - Lạc TD - HạnhTD                                                 LY - Nghi HOA - ThảoH   HOA - Bằng   HOA - KiềuH         VAN - MThư                    
3 SINH - Quyết SU - DungS TOAN - Lạc TOAN - Hào HOA - Loan VAN - HòaV VAN - NgaV TIN - PhươngTH AnhC - Duyên CN - Thu TO_C - T_Hà SINH - ThảoS LY_C - Đông TOAN - P_Hà ANH - CúcA TOAN - AnhT SINH - MinhS TIN - Lợi VAN - ThaoV CN - Luân TOAN - MaiT                                                     HOA - ThảoH   HOA - Bằng   HOA - KiềuH         VAN - MThư         ANH - Mỹ       DIA - HươngĐ
4 TO_C - Nam SINH - Nhung-S VAN - DươngV LY - Đông TIN - PhươngTH VAN - HòaV TOAN - AnhT SU - DungS TOAN - MaiT TOAN - Hào ANH - GiangA TOAN - VAN - ThaoV TIN - Lợi ANH - CúcA VAN - NgaV ANH - Lan SINH - MinhS SINH - Quyết SINH - ThảoS CN - Luân                                                     HOA - ThảoH   HOA - Bằng   HOA - KiềuH         VAN - MThư         ANH - Mỹ       DIA - HươngĐ
5 TO_C - Nam LY - Đông VAN - DươngV SU - DungS VAN - HòaV HOA - KiềuH TOAN - AnhT CN - Nhung-S TIN - PhươngTH   ANH - GiangA TOAN - ANH - Lan SINH - ThảoS TOAN - MaiT ANH - CúcA VAN - MThư CN - Luân HOA - Bằng TIN - Lợi                                 TOAN - P_Hà       TOAN - T_Hà                                                  
T.7 1 CN - Thu VAN - LY - Băng TIN - PhươngTH SU - DungS TD - Hiếu CN - Nhung-S GDCD - Thuần ANH - Ngọc HOA - KiềuH LY - Đông SU - HàS SINH - PhươngS HOA - HằngH LY - Hồng VAN - NgaV VAN - MThư DIA - Anh CN - Luân GDCD - MaiCD VAN - ThaoV                       TOAN - Dũng     TOAN - Duy TOAN - P_Hà   TOAN - T_Hà                                         ANH - TrungA       ANH - Mỹ    
2 LY - Băng CN - Thu HOA - HằngH SU - DungS TD - Hiếu CN - Nhung-S TIN - PhươngTH VAN - ANH - Ngọc HOA - KiềuH SINH - MinhS GDCD - MaiCD LY - Đông SU - HàS DIA - Anh VAN - NgaV VAN - MThư CN - Luân GDCD - Thuần LY - Hồng ANH - CúcA                       TOAN - Dũng     TOAN - Duy TOAN - P_Hà   TOAN - T_Hà                                         ANH - TrungA       ANH - Mỹ    
3 TOAN - L_Hà TOAN - HạnhT CN - Thu TD - Hiếu LY - Đông HOA - KiềuH TIN - PhươngTH VAN - SINH - Nhung-S ANH - Ngọc SINH - MinhS ANH - HươngA GDCD - Thuần LY - Hồng SU - HằngS SINH - PhươngS GDCD - MaiCD ANH - GiangA VAN - ThaoV HOA - HằngH ANH - CúcA                         TOAN - Dũng       TOAN - P_Hà   TOAN - T_Hà                                         ANH - TrungA   ANH - Mỹ      
4 TOAN - L_Hà TOAN - HạnhT SU - DungS LY - Đông GDCD - Thuần TIN - PhươngTH TOAN - AnhT DIA - Hoa CN - Thu SINH - GiangS HOA - HằngH ANH - HươngA SU - HàS DIA - Anh HOA - Dao ANH - CúcA DIA - HươngĐ ANH - GiangA VAN - ThaoV SU - HằngS SINH - PhươngS                         TOAN - Dũng       TOAN - P_Hà   TOAN - T_Hà                                         ANH - TrungA   ANH - Mỹ      
5 SH - L_Hà SH - HạnhT SH - Ngọc SH - Cúc-H SH - Bằng SH - GiangS SH - Anh SH - AnhT SH - Hoa SH - Thu SH - T_Hà SH - SH - PhươngS SH - P_Hà SH - Dao SH - CúcA SH - MaiCD SH - DungS SH - Mỹ SH - HằngH SH - Thuần SH - Duy SH - GiangA SH - HươngA SH - Nhung-S SH - Dũng SH - MinhS SH - HươngĐ SH - ThaoV SH - HàS SH - MinhĐ SH - HằngS                                                                    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 31-03-2017

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn