Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 12/11/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10T 10TI 10L 10H1 10H2 10S 10V 10AN1 10AN2 10SĐ 10A1 11T 11TI 11L 11H1 11H2 11S 11V 11AN1 11AN2 11A1 12T 12TI 12L 12H1 12H2 12S 12V 12AN1 12AN2 12A1
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 TOAN - L_Hà ANH - GiangA TOAN - T_Hà LY - Đông TOAN - Khánh GDQP - Tiên GDCD - Thuần TOAN - SINH - Nhung-S VAN - Kiển SU - HằngS TO_C - P_Hà TOAN - AnhT VAN - ThaoV ANH - Mỹ HOA - Dao DIA - MinhĐ SU - DungS GDCD - MaiCD LY - NgaL HOA - Bằng HOA - HằngH VAN - DươngV DIA - HươngĐ LY - Đượm LY - H_Phượng HOA - ThảoH DIA - Anh AnhC - HươngA TIN - Lợi TOAN - Dũng
3 TOAN - L_Hà GDCD - Thuần SINH - PhươngS DIA - MinhĐ TOAN - Khánh SINH - Nhung-S DIA - HươngĐ DIA - Hoa CN - Thu VAN - Kiển ANH - HươngA TO_C - P_Hà HOA - Bằng VAN - ThaoV ANH - Mỹ TOAN - Lạc SU - HàS LY - H_Phượng DIA - Anh TIN - Lợi LY - Đượm TOAN - HạnhT VAN - DươngV HOA - Loan SU - DungS SINH - ThảoS SU - HằngS LY - Thành HOA - ThảoH GDCD - MaiCD TOAN - Dũng
4 DIA - Hoa DIA - MinhĐ ANH - GiangA ANH - HươngA GDCD - Thuần CN - Thu VANC - DươngV VAN - Kiển HOA - ThảoH TOAN - Khánh SINH - Nhung-S DIA - Anh ANH - Mỹ LY - Đông HOA - Loan TOAN - Lạc SINH - ThảoS GDCD - MaiCD VAN - ThaoV HOA - Bằng TIN - PhươngTH TOAN - HạnhT LY - Đượm LY - H_Phượng TOAN - P_Hà TOAN - Dũng TIN - Lợi TOAN - AnhT VAN - Ny SU - HàS SINH - PhươngS
5   TOAN - Lạc ANH - GiangA TIN - PhươngTH SINH - PhươngS DIA - Hoa VANC - DươngV VAN - Kiển GDCD - Thuần   DIA - MinhĐ VAN - ThaoV   LY - Đông TOAN - HạnhT SINH - Nhung-S     TIN - Lợi GDCD - MaiCD     DIA - Anh VAN - Ny TOAN - P_Hà TOAN - Dũng   HOA - ThảoH LY - Đượm HOA - Bằng SU - HàS
T.3 1 TD - Hiếu TD - Đức HOA - KiềuH TIN - PhươngTH VAN - ThaoV ANH - Duyên GDQP - HOA - Ngân VAN - Kiển TOAN - Khánh VAN - Thúy LY - Đượm HOA - Bằng TOAN - Lạc CN - Luân TIN - Lợi TOAN - TD - HạnhTD LY - Hồng ANH - CúcA TOAN - AnhT SINH - MinhS TOAN - P_Hà SU - DungS ANH - Ngọc HOA - Loan LY - Nghi SU - DươngS ANH - Lan VAN - Ny TOAN - Dũng
2 SINH - Quyết LY - Hồng LY_C - Nghi TD - HạnhTD VAN - ThaoV SU - DươngS TD - Hiếu TOAN - VAN - Kiển TOAN - Khánh VAN - Thúy CN - Luân SU - HàS TOAN - Lạc LY - Đượm SU - DungS TD - Đức HOA - KiềuH HOA - Loan ANH - CúcA ANH - TrungA TO_C - Dũng TOAN - P_Hà SINH - MinhS ANH - Ngọc TIN - Lợi HOA - ThảoH TOAN - AnhT ANH - Lan VAN - Ny CN - Ần
3 ANH - Duyên TIN - PhươngTH VAN - DươngV SINH - Quyết TOAN - Khánh TD - HạnhTD ANH - CúcA CN - Thu GDQP - TD - Hiếu GDCD - Định VAN - ThaoV LY - Hồng HOA - Loan VAN - Thúy VAN - Kiển SI_C - MinhS ANH - Ngọc SU - DungS TOAN - Lạc ANH - TrungA TO_C - Dũng LY - Đượm TIN - Lợi HOA - Bằng SU - HàS SINH - PhươngS ANH - Cang HOA - ThảoH LY - Nghi TD - Đức
4 ANH - Duyên TIN - PhươngTH VAN - DươngV GDCD - Định LY - Hồng SI_C - Quyết ANH - CúcA ANH - Cang ANH - TrungA CN - Thu HOA - ThảoH TIN - Lợi TOAN - AnhT VAN - ThaoV VAN - Thúy ANH - Lan VAN - Kiển TOAN - TOAN - Khánh TOAN - Lạc LY - Đượm TD - Hiếu SINH - MinhS ANH - Ngọc TOAN - P_Hà TOAN - Dũng TD - HạnhTD SINH - PhươngS SU - DungS SU - HàS LY - Nghi
5 VAN - DươngV TOAN - Lạc TIN - PhươngTH VAN - ThaoV CN - Thu SI_C - Quyết LY - Hồng ANH - Cang ANH - TrungA GDCD - Định     TOAN - AnhT           TOAN - Khánh     LY - Nghi   ANH - Ngọc TOAN - P_Hà TOAN - Dũng TIN - Lợi HOA - ThảoH LY - Đượm SINH - PhươngS  
T.4 1 HOA - KiềuH LY - Hồng CN - Thu VAN - ThaoV TD - HạnhTD ANH - Duyên ANH - CúcA VAN - Kiển TD - Đức TIN - TOAN - L_Hà ANH - Ngọc TIN - Khải SU - DungS HO_C - Cúc-H CN - Luân TOAN - SINH - ThảoS AnhC - Châu HOA - Bằng TD - Hiếu GDCD - Định SINH - MinhS HOA - Loan TIN - Lợi VAN - HòaV VAN - DươngV ANH - Cang VAN - Ny TOAN - Hào VAN - NgaV
2 TOAN - L_Hà CN - Thu GDQP - VAN - ThaoV LY - Hồng ANH - Duyên TIN - ANH - Cang VAN - Kiển TOAN - Khánh HOA - ThảoH ANH - Ngọc TIN - Khải HOA - Loan SU - DungS TD - Hiếu HOA - KiềuH TD - HạnhTD AnhC - Châu ANH - CúcA SINH - MinhS CN - Luân HOA - Bằng TIN - Lợi SINH - ThảoS VAN - HòaV VAN - DươngV TD - Đức VAN - Ny TOAN - Hào VAN - NgaV
3 ANH - Duyên GDQP - VAN - DươngV TOAN - Hào TOAN - Khánh HOA - Dao TIN - ANH - Cang HOA - ThảoH TD - Hiếu CN - Thu HOA - Cúc-H LY - Hồng TOAN - Lạc VAN - Thúy VAN - Kiển ANH - Ngọc TOAN - VAN - ThaoV ANH - CúcA VAN - HĐHòa ANH - Văn GDCD - Định SINH - MinhS TD - Đức HOA - Loan TD - HạnhTD TIN - Lợi SINH - ThảoS VAN - Ny TIN - Khải
4 TD - Hiếu VAN - DươngV LY - Thành TOAN - Hào HOA - KiềuH TIN - HOA - Cúc-H TOAN - LY - Hồng GDQP - TD - HạnhTD VAN - ThaoV CN - Luân TOAN - Lạc VAN - Thúy HOA - Dao SI_C - MinhS VAN - NgaV TOAN - Khánh TD - Đức VAN - HĐHòa ANH - Văn ANH - Ngọc TOAN - L_Hà HO_C - ThảoH SINH - ThảoS GDCD - Định VANC - Ny SU - DungS TIN - Lợi HOA - Bằng
5 GDQP - HOA - Dao LY - Thành HOA - Cúc-H HOA - KiềuH TIN - LY - Hồng TOAN - TOAN - Hào   VAN - Thúy VAN - ThaoV         CN - Luân VAN - NgaV TOAN - Khánh TOAN - Lạc   SINH - MinhS ANH - Ngọc TOAN - L_Hà HO_C - ThảoH ANH - Cang   VANC - Ny TIN - Lợi HOA - Bằng ANH - Văn
T.5 1 VAN - DươngV SINH - PhươngS HOA - KiềuH DIA - MinhĐ ANH - GiangA GDCD - Thuần SU - HằngS HOA - Ngân TD - Đức ANH - Trinh TOAN - L_Hà HOA - Cúc-H TD - Hiếu DIA - Thiện TOAN - HạnhT TOAN - Lạc LY - NgaL ANH - Ngọc VAN - ThaoV AnhC - Châu HOA - Bằng HOA - HằngH TIN - Khải TD - HạnhTD GDCD - MaiCD TIN - Lợi TOAN - Duy SU - DươngS CN - Luân TOAN - Hào LY - Nghi
2 VAN - DươngV ANH - GiangA LY_C - Nghi SU - HằngS HOA - KiềuH LY - Băng HOA - Cúc-H GDCD - Định ANH - TrungA ANH - Trinh TOAN - L_Hà TD - Thương DIA - MinhĐ GDCD - Thuần TOAN - HạnhT TOAN - Lạc TIN - Lợi CN - Luân VAN - ThaoV AnhC - Châu DIA - Thiện SU - DươngS TIN - Khải VAN - Ny TD - Đức HO_C - HằngH TOAN - Duy SINH - PhươngS TD - Hiếu TD - HạnhTD HOA - Bằng
3 TOAN - L_Hà TOAN - Lạc DIA - MinhĐ TD - HạnhTD VAN - ThaoV TOAN - Hào DIA - HươngĐ SU - DươngS ANH - TrungA SĐ - HằngS LY - Băng TOAN - Duy VAN - Kiển TD - Thương DIA - Hoa LY - NgaL GDCD - MaiCD TIN - Lợi ANH - Văn CN - Luân TD - Hiếu LY - Nghi HOA - Bằng VAN - Ny ANH - Ngọc HO_C - HằngH VAN - DươngV TD - Đức TOAN - T_Hà ANH - Trinh TIN - Khải
4 SU - DươngS TOAN - Lạc TD - Hiếu GDQP - DIA - HươngĐ VAN - ThaoV TOAN - TrungT LY - Băng TOAN - Hào HOA - HằngH TD - HạnhTD TOAN - Duy VAN - Kiển CN - Luân TIN - DIA - Hoa ANH - Ngọc VANC - Ny LY - Hồng TD - Đức ANH - TrungA TIN - Khải TD - Thương LY_C - NgaL HOA - Bằng GDCD - Định LY - Nghi TIN - Lợi TOAN - T_Hà ANH - Trinh ANH - Văn
5 LY - Băng   TOAN - T_Hà TOAN - Hào GDQP -   TOAN - TrungT DIA - Hoa LY - Hồng TIN -       VAN - ThaoV     VAN - Kiển VANC - Ny   TOAN - Lạc   ANH - Văn ANH - Ngọc LY_C - NgaL HOA - Bằng DIA - HươngĐ CN - Luân GDCD - Định TIN - Lợi LY - Nghi  
T.6 1 GDCD - Định TI_C - PhươngTH TOAN - T_Hà HOA - Cúc-H DIA - HươngĐ VAN - ThaoV VAN - HòaV TD - Đức TIN - Phúc LY - Đông ANH - HươngA ANH - Ngọc ANH - Mỹ TIN - Lợi TOAN - HạnhT ANH - Lan HOA - KiềuH VAN - NgaV ANH - Văn DIA - Hoa TOAN - AnhT SU - DươngS TD - Thương TOAN - L_Hà LY - Đượm HOA - Loan SU - HằngS VAN - MThư TD - Hiếu ANH - Trinh SU - HàS
2 HOA - KiềuH TI_C - PhươngTH TOAN - T_Hà HOA - Cúc-H TD - HạnhTD VAN - ThaoV VAN - HòaV AnhC - Châu TIN - Phúc SU - DươngS ANH - HươngA LY - Đượm ANH - Mỹ LY - Đông TD - Đức ANH - Lan ANH - Ngọc VAN - NgaV HOA - Loan SINH - ThảoS TOAN - AnhT TOAN - HạnhT SU - HàS TOAN - L_Hà TIN - Lợi TD - Hiếu ANH - GiangA VAN - MThư GDCD - Định ANH - Trinh ANH - Văn
3 TIN - PhươngTH ANH - GiangA SU - HằngS TOAN - Hào TIN - Phúc LY - Băng TD - Hiếu AnhC - Châu DIA - Hoa ANH - Trinh TOAN - L_Hà SINH - Nhung-S TOAN - AnhT TD - Thương HOA - Loan HO_C - Cúc-H VAN - Kiển ANH - Ngọc CN - Luân VAN - NgaV VAN - HĐHòa VAN - MThư VAN - DươngV GDCD - Định DIA - HươngĐ VAN - HòaV DIA - Anh ANH - Cang ANH - Lan TD - HạnhTD TD - Đức
4 TIN - PhươngTH VAN - DươngV GDCD - Định ANH - HươngA ANH - GiangA TOAN - Hào TOAN - TrungT LY - Băng AnhC - Châu DIA - HươngĐ TIN - Phúc TD - Thương SINH - ThảoS ANH - Mỹ LY - Đượm TD - Hiếu VAN - Kiển HOA - KiềuH TD - HạnhTD VAN - NgaV VAN - HĐHòa VAN - MThư TIN - Khải ANH - Ngọc VAN - HòaV ANH - Cang SI_C - Quyết TOAN - AnhT ANH - Lan CN - Luân DIA - Anh
5 LY - Băng VAN - DươngV TIN - PhươngTH ANH - HươngA ANH - GiangA TOAN - Hào TOAN - TrungT SINH - Nhung-S AnhC - Châu VAN - Kiển       ANH - Mỹ               TIN - Khải   CN - Luân SH - Đượm ANH - Cang SI_C - Quyết TOAN - AnhT SINH - ThảoS DIA - Anh  
T.7 1 CN - Thu SU - HằngS ANH - GiangA HO_C - Dao TIN - Phúc DIA - Hoa SINH - PhươngS TD - Đức TOAN - Hào HOA - HằngH DIA - MinhĐ SU - HàS VAN - Kiển LY_C - Băng GDCD - MaiCD GDCD - Thuần TOAN - DIA - Anh ANH - Văn LY - NgaL SU - DungS TD - Hiếu CN - Ần TD - HạnhTD VAN - HòaV LY - H_Phượng TOAN - Duy VAN - MThư TOAN - T_Hà AnhC - Mỹ VAN - NgaV
2 DIA - Hoa DIA - MinhĐ TD - Hiếu HO_C - Dao SU - HằngS TD - HạnhTD CN - Thu TIN - Phúc TOAN - Hào SINH - Nhung-S GDQP - Tiên GDCD - MaiCD VAN - Kiển LY_C - Băng TD - Đức LY - NgaL TOAN - LY - H_Phượng ANH - Văn VAN - NgaV GDCD - Thuần DIA - Anh SU - HàS SU - DungS VAN - HòaV CN - Ần TOAN - Duy VAN - MThư TOAN - T_Hà AnhC - Mỹ SINH - PhươngS
3 TO_C - T_Hà HOA - Dao LY - Thành CN - Thu HO_C - HằngH TOAN - Hào VAN - HòaV TIN - Phúc DIA - Hoa LY - Đông LY - Băng TOAN - Duy TD - Hiếu SINH - Nhung-S ANH - Mỹ VAN - Kiển TD - Đức TOAN - TD - HạnhTD VAN - NgaV CN - Luân VAN - MThư TOAN - P_Hà LY - H_Phượng SINH - ThảoS SU - HàS ANH - GiangA CN - Ần DIA - Anh SINH - PhươngS GDCD - MaiCD
4 TO_C - T_Hà TD - Đức DIA - MinhĐ LY - Đông HO_C - HằngH HOA - Dao VAN - HòaV GDQP - Tiên SU - HằngS DIA - HươngĐ TIN - Phúc TOAN - Duy GDCD - Thuần ANH - Mỹ SINH - Nhung-S VAN - Kiển LY - NgaL TOAN - SINH - ThảoS SU - HàS TOAN - AnhT TOAN - HạnhT TOAN - P_Hà LY - H_Phượng SU - DungS TD - Hiếu ANH - GiangA LY - Thành AnhC - HươngA TOAN - Hào TOAN - Dũng
5 SH - T_Hà SH - Thuần SH - Thành SH - Dao SH - HằngH SH - Tiên SH - HươngĐ SH - Nhung-S SH - ThảoH SH - HằngS SH - Thu SH - P_Hà SH - MinhĐ SH - Đông SH - Mỹ SH - NgaL SH - SH - Anh SH - DungS SH - MaiCD SH - AnhT SH - HạnhT SH - HàS SH - H_Phượng CN - Luân SH - ThảoS SH - GiangA SH - Ần SH - HươngA SH - PhươngS SH - Dũng

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 09-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn