Trường : THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 01/01/2018

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC 2 BUỔI - KHỐI 12                
                             
STT Lớp - Giáo viên SS Ngày học Phòng                    
1 T12_1 - Dũng 21 Chiều thứ 3 2            
2 T12_3 - P.Hà 29 Chiều thứ 3 5          
3 T12_5 - Hạnh 45 Chiều thứ 3 4          
4 T12_8 - Tr.Hà 58 Chiều thứ 3 3          
5 T12_7 - Tr.Hà 44 Chiều thứ 4 3          
6 S12_1 - Minh 19 Chiều thứ 4 6          
7 S12_2 - Quyết 19 Chiều thứ 4 2          
8 V12_1 - Thư 28 Chiều thứ 4 4                    
9 A12_4 - Mỹ 38 Chiều thứ 4 5                    
10 T12_6 - Tr.Hà 58 Chiều thứ 5 3                    
11 L12_1 - Băng 39 Chiều thứ 5 2                    
12 L12_2 - Đông 34 Chiều thứ 5 4                    
13 A12_2 - Mỹ 46 Chiều thứ 5 6                    
14 T12_2 - Duy 27 Chiều thứ 6 3                    
15 A12_1 - Mỹ 47 Chiều thứ 6 2                    
16 T12_4 - Hạnh 14 Chiều thứ 7 2                    
17 H12_1 - Thảo 25 Chiều thứ 7 3                    
18 H12_2 - Bằng 18 Chiều thứ 7 4                    
19 H12_3 - Hằng 39 Chiều thứ 7 5                    
20 H12_4 - Kiều 27 Chiều thứ 7 6                    
21 A12_3 - Mỹ 33 Chiều thứ 7 7                    
22 A12_5 - B.Trung 22 Chiều thứ 7 8                    
                             
                             
TT Họ và tên Lớp Lịch học Tên lớp - GV  
TOÁN HÓA SINH VĂN Anh LTĐH TOÁN HÓA SINH VĂN LTĐH
1 Đỗ Lê An 12A1 C3         C6 T12_5 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
2 Lâm Kha Tú An 12A1 C3         C7 T12_3 - P.Hà         A12_5 - B.Trung
3 Đặng Lê Trâm Anh 12A1 C7           T12_4 - Hạnh          
4 Nguyễn Phạm Minh Anh 12A1           C6           A12_1 - Mỹ
5 Nguyễn Thị Phương Anh 12A1 C3         C7 T12_5 - Hạnh         A12_5 - B.Trung
6 Nguyễn Thành Duy 12A1 C3 C5         T12_5 - Hạnh L12_2 - Đông        
7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12A1 C3         C6 T12_5 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
8 Trần Vũ Nam Dương 12A1 C3   C7 C4     T12_5 - Hạnh   H12_1 - Thảo S12_2 - Quyết    
9 Hoàng Mạnh Đạt 12A1 C3         C6 T12_5 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
10 Hà Hoàng Hảo 12A1 C7         C6 T12_4 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
11 Phạm Ngọc Hân 12A1 C3         C7 T12_3 - P.Hà         A12_5 - B.Trung
12 Lê Thanh Hiếu 12A1 C3 C5     C4   T12_3 - P.Hà L12_1 - Băng     V12_1 - Thư  
13 Võ Nguyễn Minh Huy 12A1 C7         C6 T12_4 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
14 Dương Nguyễn Đăng Khoa 12A1 C7 C5         T12_4 - Hạnh L12_1 - Băng        
15 Nguyễn Thị Yến Khoa 12A1 C3         C7 T12_3 - P.Hà         A12_5 - B.Trung
16 Nguyễn Ngọc Long 12A1 C7           T12_4 - Hạnh          
17 Huỳnh Xuân Mai 12A1 C3         C7 T12_3 - P.Hà         A12_3 - Mỹ
18 Đinh Đức Mẫn 12A1 C4         C5 T12_7 - Tr.Hà         A12_2 - Mỹ
19 Nguyễn Phương Hồng Ngọc 12A1 C3         C6 T12_3 - P.Hà         A12_1 - Mỹ
20 Trương Khánh Ngọc 12A1     C7     C6     H12_4 - Kiều     A12_1 - Mỹ
21 Mai Thảo Nguyên 12A1 C7         C6 T12_4 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
22 Trần Chí Nguyên  12A1 C7         C6 T12_4 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
23 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 12A1     C7 C4         H12_4 - Kiều S12_2 - Quyết    
24 Võ Viên Thanh Nhiệt 12A1 C7         C6 T12_4 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
25 Trương Đức Phát 12A1                        
26 Đỗ Nguyễn Duy Phương 12A1 C3       C4   T12_3 - P.Hà       V12_1 - Thư  
27 Hồ Ngọc Cát Phượng 12A1           C7           A12_5 - B.Trung
28 Phạm Phương Thanh 12A1 C3         C6 T12_3 - P.Hà         A12_1 - Mỹ
29 Đào Thanh Thảo 12A1 C3         C7 T12_3 - P.Hà         A12_5 - B.Trung
30 Nguyễn Trần Nhật Thái 12A1 C7         C6 T12_4 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
31 Khương Thị Minh Thúy 12A1 C4         C5 T12_7 - Tr.Hà         A12_2 - Mỹ
32 Trần Thị Tiến 12A1   C5       C4   L12_1 - Băng       A12_4 - Mỹ
33 Nguyễn Vương Mỹ Trân 12A1 C3 C5 C7       T12_5 - Hạnh L12_1 - Băng H12_4 - Kiều      
34 Hoàng Xuân Tùng 12A1 C3 C5       C6 T12_5 - Hạnh L12_1 - Băng       A12_1 - Mỹ
35 Vương Mỹ Tú 12A1 C3   C7       T12_3 - P.Hà   H12_4 - Kiều      
36 Nguyễn Hoàng Yến Vi 12A1     C7     C5     H12_1 - Thảo     A12_2 - Mỹ
37 Phạm Thị Cẩm Xuân 12A1 C7         C6 T12_4 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
1 Nguyễn Ngọc Tú Anh 12A2                        
2 Võ Minh Anh 12A2 C3           T12_3 - P.Hà          
3 Lưu Nguyễn Ngọc Ánh 12A2           C6           A12_1 - Mỹ
4 Huỳnh Trọng Bảnh 12A2         C4           V12_1 - Thư  
5 Triệu Quang Hà 12A2           C6           A12_1 - Mỹ
6 Châu Ngọc Hân 12A2         C4           V12_1 - Thư  
7 Lê Trung Hậu 12A2   #REF! C7           H12_1 - Thảo      
8 Phạm Nguyễn Nam Huân 12A2     C7           H12_1 - Thảo      
9 Nguyễn Phan Ngọc Huyên 12A2           C6           A12_1 - Mỹ
10 Lê Hồng Kha 12A2 C3 C5       C6 T12_5 - Hạnh L12_1 - Băng       A12_1 - Mỹ
11 Đặng Hải Long 12A2 C3 C5       C6 T12_5 - Hạnh L12_1 - Băng       A12_1 - Mỹ
12 Đỗ Hoàng Long 12A2 C3 C5         T12_3 - P.Hà L12_1 - Băng        
13 Đỗ Nguyễn Thiên Long 12A2 C3 C5 C7       T12_5 - Hạnh L12_2 - Đông H12_4 - Kiều      
14 Châu Ngọc Lợi 12A2 C3   C7     C6 T12_5 - Hạnh   H12_4 - Kiều     A12_1 - Mỹ
15 Đoàn Diễm My 12A2 C3         C7 T12_5 - Hạnh         A12_3 - Mỹ
16 Đặng Hoàng Nam 12A2 C3         C6 T12_5 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
17 Triệu Minh Khôi Nguyên 12A2 C3 C5       C6 T12_5 - Hạnh L12_1 - Băng       A12_1 - Mỹ
18 Cao Minh Nhân 12A2 C3 C5 C7       T12_5 - Hạnh L12_2 - Đông H12_2 - Bằng      
19 Lê Tiểu Oanh 12A2 C3         C6 T12_3 - P.Hà         A12_1 - Mỹ
20 Nguyễn Phan Nguyệt Quế 12A2           C6           A12_1 - Mỹ
21 Huỳnh Bảo Quyên 12A2 C3     C4     T12_3 - P.Hà     S12_2 - Quyết    
22 Đặng Đoàn Quốc Thắng 12A2 C3 C5         T12_5 - Hạnh L12_2 - Đông        
23 Lý Thành Thắng 12A2 C3 C5       C6 T12_5 - Hạnh L12_2 - Đông       A12_1 - Mỹ
24 Đỗ Anh Thư 12A2 C3         C6 T12_3 - P.Hà         A12_1 - Mỹ
25 Tôn Thị Anh Thư 12A2           C6           A12_1 - Mỹ
26 Nguyễn Thanh Thương 12A2 C3 C5 C7       T12_5 - Hạnh L12_2 - Đông        
27 Từ Bảo Thy 12A2     #REF!     C6     H12_1 - Thảo     A12_1 - Mỹ
28 Trần Văn Tiến 12A2 C3         C6 T12_5 - Hạnh         A12_1 - Mỹ
29 Tôn Thất Toại 12A2   C5 C7         L12_1 - Băng H12_1 - Thảo      
30 Lê Kim Trang 12A2 C3         C7 T12_3 - P.Hà         A12_3 - Mỹ
31 Trần Thị Tú Trinh 12A2         C4 C6           A12_1 - Mỹ
32 Đào Hữu Vinh 12A2         C4 C6         V12_1 - Thư A12_1 - Mỹ
33 Đỗ Lâm Tường Vy 12A2     C7 C4         H12_4 - Kiều S12_1 - Minh    
34 Nguyễn Mai Tường Vy 12A2 C3         C6 T12_3 - P.Hà         A12_1 - Mỹ
35 Trần Tường Vy 12A2 C3         C7 T12_3 - P.Hà         A12_3 - Mỹ
36 Lê Bảo Yến 12A2 C3   C7 C4     T12_3 - P.Hà   H12_1 - Thảo S12_1 - Minh    
37 Phan Thị Hải Yến 12A2 C3       #REF! C6 T12_3 - P.Hà       V12_1 - Thư A12_1 - Mỹ
1 Huỳnh Xuân An 12H1 C3 C5       C7 T12_8 - Tr.Hà L12_1 - Băng       A12_3 - Mỹ
2 Quảng Thùy Anh 12H1 C4         C7 T12_7 - Tr.Hà         A12_5 - B.Trung
3 Trịnh Hoàng Kiều Anh 12H1 C3   C7 C4     T12_8 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng S12_1 - Minh    
4 Liêu Huỳnh Nguyệt Ái 12H1 C5   C7       T12_6 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng      
5 Lương Khả Ái 12H1 C5           T12_6 - Tr.Hà          
6 Trần Lâm Thái Bảo 12H1 C4         C5 T12_7 - Tr.Hà         A12_2 - Mỹ
7 Phan Huỳnh Bách 12H1 C4           T12_7 - Tr.Hà          
8 Tô Thanh Bình 12H1 C5   C7     C4 T12_6 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng     A12_4 - Mỹ
9 Khưu Hồ Việt Chấn 12H1 C4           T12_7 - Tr.Hà          
10 Đặng Trường Giang 12H1 C4   C7       T12_7 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng      
11 Nguyễn Lê Thanh Hà 12H1 C4   C7     C5 T12_7 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng     A12_2 - Mỹ
12 Võ Huy Hoàng 12H1 C3       C4   T12_3 - P.Hà       V12_1 - Thư  
13 Lê Nhật Minh Khoa 12H1 C5         C7 T12_6 - Tr.Hà         A12_5 - B.Trung
14 Tô Ngọc Đăng Khoa 12H1 C4   C7       T12_7 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng      
15 Nguyễn Anh Kiệt 12H1 C3   C7 C4     T12_8 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng S12_1 - Minh    
16 Phạm Thị Thanh Lam 12H1 C4   C7     C5 T12_7 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng     A12_2 - Mỹ
17 Cao Đức Lộc 12H1   C5       C5   L12_2 - Đông       A12_2 - Mỹ
18 Dương Tuyết Ngân 12H1 C5     C4   C7 T12_6 - Tr.Hà     S12_2 - Quyết   A12_5 - B.Trung
19 Nguyễn Đặng Khánh Ngọc 12H1 C5         C7 T12_6 - Tr.Hà         A12_5 - B.Trung
20 Diệp Thanh Phương 12H1                        
21 Lưu Hồng Bảo Phương 12H1 C5   C7       T12_6 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng      
22 Trần Đức Quân 12H1 C5         C4 T12_6 - Tr.Hà         A12_4 - Mỹ
23 Đỗ Nguyễn Xuân Quỳnh 12H1 C4   C7     C6 T12_7 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng     A12_1 - Mỹ
24 Trà Thanh Thanh 12H1 C5   C7       T12_6 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng      
25 Trần Phú Thành 12H1 C4           T12_7 - Tr.Hà          
26 Danh Trần Trúc Thảo 12H1 C4         C5 T12_7 - Tr.Hà         A12_2 - Mỹ
27 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12H1 C5   C7       T12_6 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng      
28 Nguyễn Trần Phương Thảo 12H1 C4         C5 T12_7 - Tr.Hà         A12_2 - Mỹ
29 Đỗ Trần Đức Thuận 12H1 C6   C7       T12_2 - Duy   H12_4 - Kiều      
30 Phạm Hồng Thúy 12H1 C5   C7     C4 T12_6 - Tr.Hà   H12_4 - Kiều     A12_4 - Mỹ
31 Nguyễn Ngọc Anh Thư 12H1 C5   C7     C5 T12_6 - Tr.Hà   H12_3 - Hằng     A12_2 - Mỹ
32 Trần Võ Xuân Trang 12H1 C4         C7 T12_7 - Tr.Hà         A12_3 - Mỹ
33 Lê Minh Tùng 12H1                        
1 Nguyễn Vân Anh 12H2 C3     C4     T12_8 - Tr.Hà     S12_2 - Quyết    
2 Hứa Mỹ Duyên 12H2 C5         C7 T12_6 - Tr.Hà         A12_5 - B.Trung
3 Nguyễn Thị Thùy Dương 12H2 C3   C7 C4     T12_8 - Tr.Hà   H12_4 - Kiều S12_2 - Quyết    
4 Lâm Vạn Đạt 12H2 C3   C7       T12_8 - Tr.Hà   H12_4 - Kiều      
5 Bùi Thị Huỳnh Giang 12H2 C5         C4 T12_6 - Tr.Hà         A12_4 - Mỹ
6 Danh Vũ Hào 12H2 C5         C4 T12_6 - Tr.Hà         A12_4 - Mỹ
7 Trần Thị Gia Hân 12H2 C3     C4     T12_8 - Tr.Hà     S12_2 - Quyết    
8 Lâm Tân Huy 12H2 C3   C7       T12_8 - Tr.Hà   H12_4 - Kiều      
9 Phạm Ngọc Khánh 12H2 C3     C4     T12_1 - Dũng     S12_1 - Minh    
10 Giang Bữu Linh 12H2 C5         C4 T12_6 - Tr.Hà         A12_4 - Mỹ
11 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 12H2 C3       C4 C5 T12_8 - Tr.Hà       V12_1 - Thư A12_2 - Mỹ
12 Trần Phi Long 12H2 C3   C7       T12_8 - Tr.Hà   H12_4 - Kiều      
13 Ngô Thị Trúc Mai 12H2 C5           T12_6 - Tr.Hà          
14 Võ Ngọc My 12H2 C3 C5         T12_8 - Tr.Hà L12_1 - Băng        
15 Lê Đình Nam 12H2 C5         C4 T12_6 - Tr.Hà         A12_4 - Mỹ
16 Bùi Như Phương 12H2 C5         C4 T12_6 - Tr.Hà         A12_4 - Mỹ
17 Danh Huỳnh Nhật Phương 12H2 C3     C4     T12_8 - Tr.Hà     S12_2 - Quyết    
18 Ngô Thị Diễm Phương 12H2 C3     C4     T12_8 - Tr.Hà     S12_2 - Quyết    
19 Trần Hà Đăng Quang 12H2   C5           L12_1 - Băng        
20 Ký Huỳnh Thảo Quyên 12H2 C3     C4     T12_8 - Tr.Hà     S12_2 - Quyết    
21 Lê Hải Sơn 12H2 C5         C4 T12_6 - Tr.Hà         A12_4 - Mỹ
22 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12H2 C3 C5 C7       T12_8 - Tr.Hà L12_1 - Băng H12_4 - Kiều      
23 Võ Nguyễn Vân Thảo 12H2 C5   C7       T12_6 - Tr.Hà   H12_4 - Kiều      
24 Nguyễn Công Thiện 12H2 C3   C7       T12_8 - Tr.Hà   H12_4 - Kiều      
25 Trần Thị Mỹ Tiên 12H2 C3     C4     T12_8 - Tr.Hà     S12_2 - Quyết    
26 Đỗ Quyết Tiến 12H2 C5   C7       T12_6 - Tr.Hà   H12_4 - Kiều      
27 Lưu Quang Tiến 12H2 C3   C7       T12_8 - Tr.Hà   H12_4 - Kiều      
28 Trần Thành Trung 12H2         C4 #REF!         V12_1 - Thư A12_5 - B.Trung
29 Phan Mai Quốc Trữ 12H2 C5         C7 T12_6 - Tr.Hà          
30 La Thúy Vi 12H2 C5         C4 T12_6 - Tr.Hà         A12_4 - Mỹ
31 Nguyễn Hoàng Vũ 12H2 C3   C7       T12_8 - Tr.Hà   H12_4 - Kiều      
32 Võ Thị Tường Vy 12H2 C3     C4     T12_8 - Tr.Hà     S12_2 - Quyết    
1 Chung Thảo Anh 12LY C3   C7       T12_5 - Hạnh   H12_1 - Thảo