HỘI ĐỒNG THI NGHỀ PHỔ THÔNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
TRUNG TÂM GDX KIÊN GIANG
 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
   
               
BẢNG KẾT QUẢ THÍ SINH THI NGHỀ PHỔ THÔNG    
Khóa ngày 28/01/2018 , cấp:THPT    
------------    
Stt Sbd Họ tên thí sinh Nữ Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị Lớp Nghề dự thi Điểm thi Điểm TB Kết quả Xếp loại ghi  chú
LT TH Đạt Hỏng
1 182001 Huỳnh Xuân  An Nữ 08/09/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 12 Hóa 1 Điện dân dụng 8.5 10.0       9.6 Đạt   Giỏi  
2 182002 Nguyễn Bảo Tấn  An Nam 11/12/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Sinh Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
3 182003 Tô Minh  An Nam 06/11/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 1 Điện dân dụng 7.0 10.0       9.3 Đạt   Giỏi  
4 182004 Đinh Nguyễn Minh  Anh Nữ 18/01/2001 Châu Thành - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
5 182005 Đỗ Mai  Anh Nữ 15/09/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 1 Điện dân dụng 6.5 10.0       9.1 Đạt   Giỏi  
6 182006 Đỗ Minh  Anh Nữ 29/07/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 8.5 10.0       9.6 Đạt   Giỏi  
7 182007 Lê Trần Mai  Anh Nữ 07/12/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 8.5 10.0       9.6 Đạt   Giỏi  
8 182008 Lương Kiều  Anh Nữ 16/10/2001 Hòn Đất - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
9 182009 Lương Nguyễn Đức  Anh Nam 02/03/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 8.5 10.0       9.6 Đạt   Giỏi  
10 182010 Lý Vũ Trang  Anh Nữ 08/10/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 12 Sinh Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
11 182011 Nguyễn Minh Tuấn  Anh Nam 30/03/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Sinh Điện dân dụng 7.5 10.0       9.4 Đạt   Giỏi  
12 182012 Trần Lan  Anh Nữ 14/12/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 2 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
13 182013 Trần Phương  Anh Nữ 22/12/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 5.5 10.0       8.9 Đạt   Khá  
14 182014 Nguyễn Bá Ngọc  Ánh Nữ 16/05/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Văn Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
15 182015 Huỳnh Gia  Bảo Nữ 29/09/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
16 182016 Lý Thái  Bảo Nam 26/07/2001 Tân Hiệp - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 8.0 10.0       9.5 Đạt   Giỏi  
17 182017 Nguyễn Gia  Bảo Nam 12/03/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 9.0 10.0       9.8 Đạt   Giỏi  
18 182018 Trần Vi  Bình Nam 11/11/2001 Rạch Sỏi - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 1 Điện dân dụng 8.5 10.0       9.6 Đạt   Giỏi  
19 182019 Vũ Nguyễn Thái  Bình Nam 30/12/2001 Quy Nhơn - Bình Định THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Tin Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
20 182020 Đỗ Hồng  Cẩm Nữ 21/11/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
21 182021 Huỳnh Nhật Đăng Nam 24/09/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 2 Điện dân dụng 8.5 10.0       9.6 Đạt   Giỏi  
22 182022 Ngô Hải  Đăng Nam 31/07/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 1 Điện dân dụng 9.0 10.0       9.8 Đạt   Giỏi  
23 182023 Nguyễn Thanh  Danh Nam 15/10/2001 Châu Thành - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Sinh Điện dân dụng 7.5 10.0       9.4 Đạt   Giỏi  
24 182024 Nguyễn Thành  Đạo Nam 10/08/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 6.5 10.0       9.1 Đạt   Giỏi  
25 182025 Lê Duy  Đạt Nam 08/01/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 2 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
26 182026 Phạm Vĩnh  Điền Nam 29/05/2001 Hòn Đất - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Tin Điện dân dụng 9.0 9.0       9.0 Đạt   Giỏi  
27 182027 Long Thùy  Đoan Nữ 15/11/2001 TP Hồ Chí Minh THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 2 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
28 182028 Phạm Hoàng Đông Nam 24/10/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 12Tin Điện dân dụng 9.0 10.0       9.8 Đạt   Giỏi  
29 182029 Bùi Thị Thùy Dung Nữ 29/11/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
30 182030 Đinh Thị Thùy  Dương Nữ 08/12/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Văn Điện dân dụng 8.0 10.0       9.5 Đạt   Giỏi  
31 182031 Huỳnh Thái  Dương Nam 01/12/2001 Hòn Đất - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
32 182032 Nguyễn Hoàng  Dương Nam 24/08/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 2 Điện dân dụng 8.0 10.0       9.5 Đạt   Giỏi  
33 182033 Trần Quốc  Dương Nam 23/05/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Sinh Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
34 182034 Nguyễn Gia Bảo  Duy Nữ 09/09/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Sinh Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
35 182035 Nguyễn Hoàng Duy Nam 05/01/2001 Giồng Riềng - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Tin Điện dân dụng 7.0 10.0       9.3 Đạt   Giỏi  
36 182036 Nguyễn Thanh Anh  Duy Nam 17/06/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 8.0 10.0       9.5 Đạt   Giỏi  
37 182037 Trương Thanh  Duy Nam 06/01/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 6.5 10.0       9.1 Đạt   Giỏi  
38 182038 Giang Xuân  Duyên Nữ 07/08/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Văn Điện dân dụng 9.0 10.0       9.8 Đạt   Giỏi  
39 182039 Hoàng Hữu  Duyên Nữ 24/08/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 1 Điện dân dụng 9.0 10.0       9.8 Đạt   Giỏi  
40 182040 Nguyễn Ái  Duyên Nữ 29/11/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 7.0 10.0       9.3 Đạt   Giỏi  
41 182041 Võ Hương  Giang Nữ 22/09/2001 An Minh - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
42 182042 Bùi Thị Ngọc  Hà Nữ 02/01/2001 Hà Tiên - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Tin Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
43 182043 Huỳnh Phan Nhật  Hà Nữ 30/05/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 9.5 9.5       9.5 Đạt   Giỏi  
44 182044 Nguyễn Hoàng  Hải Nam 19/12/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 2 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
45 182045 Nguyễn Gia  Hân Nữ 25/12/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 2 Điện dân dụng 7.5 10.0       9.4 Đạt   Giỏi  
46 182046 Phạm Gia  Hân Nữ 16/03/2001 TP Hồ Chí Minh THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 5.5 10.0       8.9 Đạt   Khá  
47 182047 Phạm Ngọc Hân  Hân Nữ 15/05/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
48 182048 Mai Hồng  Hạnh Nữ 29/08/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
49 182049 Nguyễn Anh  Hào Nam 02/01/2000 Tân Hiệp - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
50 182050 Trần Nhựt  Hào Nam 16/04/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
51 182051 Trần Trung  Hậu Nam 01/02/2001 Giồng Riềng - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Tin Điện dân dụng 9.0 10.0       9.8 Đạt   Giỏi  
52 182052 Hoàng Ngọc Hiếu Nam 30/12/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Tin Điện dân dụng 9.0 10.0       9.8 Đạt   Giỏi  
53 182053 Lê Trung  Hiếu Nam 13/06/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 1 Điện dân dụng 9.0 10.0       9.8 Đạt   Giỏi  
54 182054 Mai Hồ  Hiếu Nam 01/04/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 9.0 9.0       9.0 Đạt   Giỏi  
55 182055 Nguyễn Trung Hiếu Nam 31/05/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 2 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
56 182056 Chương Việt Hoàng Nam 13/11/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 12Tin Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
57 182057 Lưu Đức  Hùng Nam 03/12/2001 Kiên Lương - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 2 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
58 182058 Chiêm Quốc  Hưng Nam 22/07/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 8.5 9.0       8.9 Đạt   Khá  
59 182059 Lê Cao Tuấn  Hưng Nam 22/02/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
60 182060 Trần Lan  Hương Nữ 01/01/2001 Rạch Sỏi - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 1 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
61 182061 Trần Văn Quốc  Huy Nam 28/05/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Sinh Điện dân dụng 9.0 10.0       9.8 Đạt   Giỏi  
62 182062 Trịnh Vương Quang Huy Nam 30/10/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 12Tin Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
63 182063 Trương Minh Trọng Huy Nam 27/05/2001 Tp Hồ Chí Minh THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
64 182064 Đặng Thị Bé Huyền Nữ 30/09/2001 Hòn Đất - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
65 182065 Phạm Thị Khánh  Huyền Nữ 16/06/2001 Đức Phổ - Quảng Ngãi THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Sinh Điện dân dụng 9.0 10.0       9.8 Đạt   Giỏi  
66 182066 Ngô Dương  Kha Nam 10/10/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
67 182067 Nguyễn Quang  Khải Nam 15/01/2001 An Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
68 182068 Đổng Hữu  Khang Nam 23/07/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
69 182069 Nguyễn Trúc Khang Nam 18/10/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Tin Điện dân dụng 9.0 10.0       9.8 Đạt   Giỏi  
70 182070 Tạ Quốc  Khang Nam 13/01/2001 Tân Hiệp - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
71 182071 Đinh Nguyễn Quang  Khánh Nam 30/01/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Sinh Điện dân dụng 8.5 10.0       9.6 Đạt   Giỏi  
72 182072 Lê Thái Mỹ  Khánh Nữ 13/03/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
73 182073 Nguyễn Anh  Khoa Nam 17/07/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 12Tin Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
74 182074 Trần Đăng  Khoa Nam 06/11/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
75 182075 Hồ Hoàng Khôi Nam 04/05/2001 Gò Quao- Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
76 182076 Lâm Minh  Khôi Nam 01/04/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
77 182077 Lê Chung  Kiên Nam 13/01/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 1 Điện dân dụng 10.0 9.0       9.3 Đạt   Giỏi  
78 182078 Ngô Xuân  Kiên Nam 28/01/2000 Rạch Giá-Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 12Tin Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
79 182079 Nguyễn Trung  Kiên Nam 02/11/2001 Giồng Riềng - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
80 182080 Nguyễn Tuấn  Kiệt Nam 15/12/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 1 Điện dân dụng 9.5 9.5       9.5 Đạt   Giỏi  
81 182081 Tiền Anh Kiệt Nam 07/05/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 12Tin Điện dân dụng 8.0 10.0       9.5 Đạt   Giỏi  
82 182082 Lê Cao  Kỳ Nam 12/03/2001 An Minh - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Sinh Điện dân dụng 9.5 9.5       9.5 Đạt   Giỏi  
83 182083 Hà Ngọc Phương  Lam Nữ 16/07/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 2 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
84 182084 Trần Thị Thanh  Lam Nữ 08/06/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 2 Điện dân dụng 9.5 9.0       9.1 Đạt   Giỏi  
85 182085 Nguyễn Trần Phương  Lan Nữ 03/03/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
86 182086 Đỗ Thị Thùy  Linh Nữ 24/08/2001 Hòn Đất - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 1 Điện dân dụng 9.0 10.0       9.8 Đạt   Giỏi  
87 182087 Tạ Trần Tuyết  Linh Nữ 02/10/2001 Tp. Hồ Chí Minh THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
88 182088 Tống Khánh  Linh Nữ 24/08/2001 Hòn Đất - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 1 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
89 182089 Trần Thị Khánh Linh Nữ 24/11/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 8.5 10.0       9.6 Đạt   Giỏi  
90 182090 Từ Phước  Lợi Nam 29/09/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
91 182091 Võ Thị Kim Lý Nữ 02/04/2000 Châu Thành - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 12 Sinh Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
92 182092 Nguyễn Thị Thu  Mai Nữ 10/12/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
93 182093 Nguyễn Thị Xuân  Mai Nữ 27/06/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 8.5 10.0       9.6 Đạt   Giỏi  
94 182094 Lý Minh Mẫn Nam 27/05/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 2 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
95 182095 Huỳnh Trà  Mi Nữ 15/05/2001 An Biên - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
96 182096 Nguyễn Thị Hoàng  Mi Nữ 29/01/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
97 182097 Đặng Bùi Nhật  Minh Nam 06/10/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 1 Điện dân dụng 8.5 10.0       9.6 Đạt   Giỏi  
98 182098 Đoàn Lâm Minh Nam 23/11/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
99 182099 Hồ Anh  Minh Nam 22/03/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Toán Điện dân dụng 9.5 9.0       9.1 Đạt   Giỏi  
100 182100 Huỳnh Ngọc  Minh Nữ 10/06/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 2 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
101 182101 Nguyễn Trần Hữu  Minh Nam 12/10/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
102 182102 Nguyễn Thị Thảo  My Nữ 26/02/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Văn Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
103 182103 Trần Thị Trà  My Nữ 14/08/2001 An Minh - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 2 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
104 182104 Nguyễn Thị Ngọc  Mỹ Nữ 20/12/2001 An Biên - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 1 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
105 182105 Hoàng Phương  Nam Nam 08/08/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 7.5 10.0       9.4 Đạt   Giỏi  
106 182106 Đinh Nguyễn Trang  Ngân Nữ 08/12/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 8.0 9.5       9.1 Đạt   Giỏi  
107 182107 Huỳnh Thanh Thủy  Ngân Nữ 29/04/2001 Sa Đéc - Đồng Tháp THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 1 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
108 182108 Lê Võ Khánh  Ngân Nữ 10/01/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Văn Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
109 182109 Lý Thảo  Ngân Nữ 10/02/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 8.5 10.0       9.6 Đạt   Giỏi  
110 182110 Nguyễn Lý Tú  Ngân Nữ 16/03/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
111 182111 Trần Lê Ánh  Ngân Nữ 24/01/2001 Vĩnh Long THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 1 Điện dân dụng 9.0 10.0       9.8 Đạt   Giỏi  
112 182112 Bùi Như  Ngọc Nữ 14/04/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
113 182113 Lê Thị Mỹ  Ngọc Nữ 31/05/2001 Tân Hiệp - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 1 Điện dân dụng 9.0 10.0       9.8 Đạt   Giỏi  
114 182114 Lý Huỳnh Như  Ngọc Nữ 10/03/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 8.0 10.0       9.5 Đạt   Giỏi  
115 182115 Trương Vĩnh Ánh  Ngọc Nữ 08/04/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
116 182116 Nguyễn Chí  Nguyên Nam 05/09/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Sinh Điện dân dụng 6.5 10.0       9.1 Đạt   Giỏi  
117 182117 Nguyễn Thái Thảo  Nguyên Nữ 14/07/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Văn Điện dân dụng 7.5 10.0       9.4 Đạt   Giỏi  
118 182118 Nguyễn Thảo  Nguyên Nữ 30/01/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 1 Điện dân dụng 9.5 9.5       9.5 Đạt   Giỏi  
119 182119 Thạch Phương  Nguyên Nam 06/06/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
120 182120 Huỳnh Tố  Nguyệt Nữ 24/04/2001 Châu Thành - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 1 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
121 182121 Dương Thanh  Nhã Nữ 06/11/2001 Gò Quao - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
122 182122 Nguyễn Thượng  Nhân Nam 10/04/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng             -     Hỏng   Bỏ thi
123 182123 Nguyễn Minh  Nhật Nam 10/01/2001 An Biên - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 7.5 9.0       8.6 Đạt   Khá  
124 182124 Huỳnh Phạm Khánh  Nhi Nữ 01/10/2001 Châu Thành - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 2 Điện dân dụng 7.5 10.0       9.4 Đạt   Giỏi  
125 182125 Lê Ngọc Thiên  Nhi Nữ 23/08/2001 Tân Hiệp - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Sinh Điện dân dụng 10.0 9.0       9.3 Đạt   Giỏi  
126 182126 Nguyễn Thị Bích  Nhi Nữ 09/02/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Văn Điện dân dụng 7.5 10.0       9.4 Đạt   Giỏi  
127 182127 Trần Yến  Nhi Nữ 22/04/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
128 182128 Trang Kim Thiên Nhi Nữ 21/03/2000 Châu Thành - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 12 Sinh Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
129 182129 Lại Khánh  Như Nữ 13/04/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
130 182130 Lâm Tố  Như Nữ 25/07/2000 Rạch Giá-Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 12 Anh1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
131 182131 Nguyễn Phạm Quỳnh  Như Nữ 17/08/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
132 182132 Nguyễn Thị Huỳnh   Như Nữ 09/06/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 9.5 9.5       9.5 Đạt   Giỏi  
133 182133 Trần Ngọc Bích  Như Nữ 30/10/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
134 182134 Nguyễn Minh  Nhựt Nam 10/01/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 9.5 9.0       9.1 Đạt   Giỏi  
135 182135 Trần Dương  Nhựt Nam 22/07/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
136 182136 Trần Tấn Phát Nam 31/07/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
137 182137 Trương Tấn  Phát Nam 12/04/2001 Mong Thọ B - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 6.0 10.0       9.0 Đạt   Giỏi  
138 182138 Trần Thị Cà  Phi Nữ 10/06/2001 An Minh - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
139 182139 Nguyễn Phan Huy  Phúc Nam 04/07/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Sinh Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
140 182140 Nguyễn Kiều Lan  Phương Nữ 09/05/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Văn Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
141 182141 Nguyễn Minh  Phượng Nữ 11/01/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 2 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
142 182142 Đỗ Vũ Minh  Quân Nam 16/11/2001 Long Xuyên - An Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 8.5 10.0       9.6 Đạt   Giỏi  
143 182143 Nguyễn Nhật  Quang Nam 12/09/2001 An Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 1 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
144 182144 Nguyễn Thị Thanh  Quyên Nữ 01/08/2001 Châu Thành - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Toán Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
145 182145 Đàm Ngọc Phương  Quỳnh Nữ 17/09/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Sinh Điện dân dụng 8.5 9.0       8.9 Đạt   Khá  
146 182146 Lê Thị Phương  Quỳnh Nữ 22/12/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
147 182147 Nguyễn Thị Diễm  Quỳnh Nữ 22/09/2001 Tân Hiệp - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 1 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
148 182148 Trần Ngọc Khánh  Quỳnh Nữ 13/01/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 7.5 10.0       9.4 Đạt   Giỏi  
149 182149 Nguyễn Vân Trường  Sơn Nam 03/01/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 9.0 10.0       9.8 Đạt   Giỏi  
150 182150 Trần Đại Tài Nam 09/06/2001 Châu Thành - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Tin Điện dân dụng 7.5 10.0       9.4 Đạt   Giỏi  
151 182151 Đỗ Hà Tâm Nữ 21/08/2000 Rạch giá kiên giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 12 Sinh Điện dân dụng 8.5 10.0       9.6 Đạt   Giỏi  
152 182152 Lâm Nhật  Tân Nam 20/10/2001 Châu Thành - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 1 Điện dân dụng 8.5 10.0       9.6 Đạt   Giỏi  
153 182153 Lê Nguyễn Ngọc  Thạch Nam 09/09/2001 Giồng Riềng - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Sinh Điện dân dụng 8.5 10.0       9.6 Đạt   Giỏi  
154 182154 Huỳnh Đức  Thắng Nam 04/04/2001 Châu Thành - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11A1 Điện dân dụng 7.0 10.0       9.3 Đạt   Giỏi  
155 182155 Nguyễn Khắc Thắng Nam 22/09/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
156 182156 Lữ Thanh  Thẳng Nam 14/12/2000 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Toán Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
157 182157 Phan Võ Ngọc  Thanh Nữ 19/08/2001 Long Xuyên - An Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
158 182158 Quách Hải  Thanh Nam 11/06/2000 Rạch Giá-Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 12Tin Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
159 182159 Trần Thị Thanh  Thanh Nữ 08/08/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Hóa 2 Điện dân dụng 10.0 10.0     10.0 Đạt   Giỏi  
160 182160 Đoàn Công  Thành Nam 03/03/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 1 Điện dân dụng 8.0 10.0       9.5 Đạt   Giỏi  
161 182161 Nguyễn Phước  Thành Nam 10/05/2001 Gò Quao - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Tin Điện dân dụng 8.5 10.0       9.6 Đạt   Giỏi  
162 182162 Phan Kim  Thành Nữ 27/01/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 2 Điện dân dụng 8.5 10.0       9.6 Đạt   Giỏi  
163 182163 Nguyễn Thị Xuân  Thảo Nữ 03/02/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Anh 2 Điện dân dụng 8.5 10.0       9.6 Đạt   Giỏi  
164 182164 Trần Phương  Thảo Nữ 14/05/2001 Tiên Hải - Thái Bình THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Toán Điện dân dụng 9.5 10.0       9.9 Đạt   Giỏi  
165 182165 Vương Ngọc Ánh  Thi Nữ 01/01/2001 Rạch Giá - Kiên Giang THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 11 Văn Điện dân dụng             -